Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 684/92 van de Raad houdende gemeenschappelijke regels voor het internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen (COM(96)0190 - C4-0338/96 - 96/0125(SYN)) (Samenwerkingsprocedure: eerste lezing)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 684/92 van de Raad houdende gemeenschappelijke regels voor het internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen (COM(96)0190 - C4-0338/96 - 96/0125(SYN)) (Samenwerkingsprocedure: eerste lezing)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 684/92 van de Raad houdende gemeenschappelijke regels voor het internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen (COM(96)0190 - C4-0338/96 - 96/0125(SYN)) (Samenwerkingsprocedure: eerste lezing)

Publicatieblad Nr. C 380 van 16/12/1996 blz. 0040


A4-0292/96

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 684/92 van de Raad houdende gemeenschappelijke regels voor het internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen (COM(96)0190 - C4-0338/96 - 96/0125(SYN))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen:

(Amendement 1)

Eerste overweging bis (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat de interne markt in het kader van de Europese Unie wordt gekenmerkt als een ruimte waarin goederen, personen, diensten en kapitalen zich vrij kunnen bewegen en dat het anderzijds nodig is dat de diensten voor het personenvervoer door middel van touringcars en autobussen worden geliberaliseerd tegelijkertijd met de geleidelijke harmonisatie van de sociaal-economische, fiscale en technische voorschriften voor het binnenlandse personenvervoer over de weg in de lid-staten, waarbij de vervoerders bovendien niet-discriminerende voorwaarden moeten worden gewaarborgd,

(Amendement 2)

Eerste overweging ter (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat een van de principes van het gemeenschappelijke vervoersbeleid afname van het communautaire verkeer over de weg is, onder eerbiediging van het recht van de gebruiker de wijze van vervoer te kiezen,

(Amendement 3)

Derde overweging

>Oorspronkelijke tekst>

overwegende dat het internationaal vervoer met touringcars en met autobussen kan worden ingedeeld in geregeld vervoer, de bijzonder vorm van geregeld vervoer en ongeregeld vervoer, en dat derhalve het begrip pendelvervoer kan worden geschrapt,

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat het internationaal vervoer met touringcars en met autobussen kan worden ingedeeld in geregeld en niet geregeld vervoer, en dat derhalve de categorieën van de bijzondere vorm van geregeld vervoer, ongeregeld vervoer en pendelvervoer kunnen worden geschrapt,

(Amendement 4)

Vierde overweging

>Oorspronkelijke tekst>

overwegende dat moet worden voorzien in een regeling inzake toegang tot de markt waarbij geen vergunning is vereist voor enige vorm van ongeregeld vervoer, voor de bijzondere vorm van geregeld vervoer noch voor enige vorm van vervoer voor eigen rekening,

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat moet worden voorzien in een regeling inzake toegang tot de markt waarbij geen vergunning is vereist voor enige vorm van niet geregeld vervoer, noch voor enige vorm van vervoer voor eigen rekening,

(Amendement 5)

Zevende overweging

>Oorspronkelijke tekst>

overwegende dat om de controle op het vervoer te vergemakkelijken, het verrichten van alle vormen van internationaal personenvervoer over de weg voor rekening van derden moet worden onderworpen aan een communautaire vergunning overeenkomstig een geharmoniseerd model,

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat om de controle op het vervoer te vergemakkelijken, het verrichten van alle vormen van internationaal personenvervoer over de weg voor rekening van derden en voor eigen rekening moet worden onderworpen aan een communautaire vergunning overeenkomstig een geharmoniseerd model dat wordt afgegeven door middel van eenvoudige administratieprocedures die voor de vervoersondernemingen geen hoge kosten met zich meebrengen,

(Amendement 6)

Negende overweging bis (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat het stedelijk en regionaal vervoer in grensgebieden voorlopig moet worden uitgesloten van het toepassingsgebied van deze verordening, totdat de Raad een verordening betreffende de openbare dienstvergunning goedkeurt,

(Amendement 7)

Negende overweging ter (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat volgens het actieprogramma 1995-2000 betreffende het gemeenschappelijk vervoersbeleid (COM(95)0302 de toegankelijkheid van de vervoerssystemen een van de doelstellingen van dit beleid is en dat bovendien het Europees Parlement in zijn resolutie van 16 september 1987 over het vervoer van gehandicapten en bejaarden (1) reeds verzocht om volledige toegankelijkheid van de lijnbussen die de steden met elkaar verbinden, met name op afstanden op Europese schaal,

(1) PB C 281 van 19.10.1987, blz. 85

(Amendement 8)

Negende overweging quater (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat de Commissie overeenkomstig wat in het Witboek (COM(92)0494) als prioriteit voor het gemeenschappelijke vervoersbeleid is vastgesteld, vóór 30 juni 1997 een voorstel doet voor de uitbreiding van de toepassing van de onderhavige verordening tot het internationale personenvervoer met voertuigen die bedoeld zijn om minder dan 9 personen te vervoeren,

(Amendement 9)

Negende overweging quinquies (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

onder verwijzing naar de resolutie van het Europees Parlement van 18 januari 1995 (1) over een institutioneel akkoord inzake de officiële codificatie van de communautaire wetgeving en het bijgevoegde interinstitutioneel akkoord voor een versnelde werkmethode voor een officiële codificatie van wetteksten en dus overwegende dat de Commissie voor 30 juni 1997 een gecodificeerde tekst van de onderhavige verordening zal indienen, die ook een verordening omvat betreffende de controledocumenten en de internationale reisdocumenten van de reizigers,

(1) PB C 43 van 20.2.1995, blz. 41.

(Amendement 10)

Negende overweging sexies (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

gezien de noodzaak onderhandelingen aan te knopen met derde landen over het geregelde internationale personenvervoer met touringcars en autobussen, hetgeen ook overeenkomstig de wens is van het Europees Parlement in zijn resoluties van 11 maart 1994 (1) over de onderhandelingen met sommige derde landen op het gebied van het vervoer over de weg en van 6 juni 1996 (2) over het gemeenschappelijke vervoersbeleid - actieprogramma 1995-2000,

(1) PB C 91 van 28.3.1994, blz. 298

(2) PB C 181 van 24.6.1996, blz. 21

(Amendement 11)

ARTIKEL 1, PUNT 1

Artikel 2, punt 1.1 van verordening (EEG) nr. 684/92

>Oorspronkelijke tekst>

Geregeld vervoer binnen een stedelijke agglomeratie die zich op het grondgebied van twee of meer lid-staten bevindt, wordt «stedelijk vervoer in grensgebieden» genoemd.

>Tekst na stemming van het EP>

Geregeld vervoer in het kader van stedelijke, lokale en regionale vervoersdiensten, binnen een stedelijke agglomeratie die zich op het grondgebied van twee of meer lid-staten bevindt, wordt «stedelijk vervoer in grensgebieden» genoemd. Dit blijft uitgesloten van het toepassingsgebied van deze verordening, totdat de Raad een verordening betreffende de vergunning voor vervoersdiensten op grond van algemene economische verplichtingen heeft goedgekeurd.

(Amendement 12)

ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 2 punt 3.1 van verordening (EEG) nr. 684/92

>Oorspronkelijke tekst>

5. Punt 3.1 wordt vervangen door de volgende tekst:

«Ongeregeld vervoer is vervoer dat

noch aan de definitie van geregeld vervoer, noch aan de definitie van de bijzondere vorm van geregeld vervoer beantwoordt en dat met name wordt gekenmerkt door het transport van vooraf samengestelde groepen, dat wordt ingericht op verzoek van een opdrachtgever, dat het verstrekken van logies of andere niet bijkomstige toeristische diensten onderweg of op het bestemmingspunt omvat, dat wordt georganiseerd ter gelegenheid van een speciaal evenement, dat de heen- of terugreis van het lege voertuig omvat of dat wordt ingericht in de vorm van rondritten. Voor de organisatie van parallel of tijdelijk vervoer dat vergelijkbaar is met het bestaande geregeld vervoer en op dezelfde clientèle is gericht, is een vergunning vereist die wordt verkregen via de procedure van afdeling II van deze verordening".

>Tekst na stemming van het EP>

5. Punt 3 wordt vervangen door de volgende tekst:

«Niet geregeld vervoer is vervoer dat niet aan de definitie van geregeld vervoer beantwoordt.

Dit vervoer omvat:

3. -1. Bijzondere vormen van vervoer

Voor alle organisatoren van vervoer wordt als bijzondere vorm van vervoer beschouwd het vervoer van bepaalde categorieën reizigers, met uitsluiting van andere reizigers, mits dit vervoer wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van punt 1.1. Dit vervoer wordt hierna aangeduid met de benaming «bijzondere vorm van vervoer».

De bijzondere vorm van vervoer omvat met name:

a) het vervoer van werknemers naar en van het werk,

b) het vervoer van scholieren en studenten naar en van de onderwijsinstelling,

c) het vervoer van militairen, andere mobiele eenheden en brandweerlieden en hun gezinnen tussen hun staat van oorsprong en hun plaats van legering.

Het feit dat het organiseren van het vervoer kan worden aangepast aan de verschillende behoeften van de gebruikers wijzigt de aard van deze bijzondere vorm van vervoer niet.

3. 1 Ongeregeld vervoer

Ongeregeld vervoer is vervoer dat noch aan de definitie van geregeld vervoer, noch aan de definitie van de bijzondere vormen van geregeld vervoer beantwoordt en dat met name wordt gekenmerkt door het transport van op initiatief van de opdrachtgever of de vervoerders samengestelde groepen. Wanneer een lid-staat van oordeel is dat ongeregeld vervoer een rechtstreekse bedreiging vormt voor het bestaan van reeds geregelde vervoerdiensten, kan hij eisen dat bovengeoemd lid 1, punt 3 (aan een vergunning onderwerpen) toegepast wordt".

(Amendement 13)

ARTIKEL 1, PUNT 7

Artikel 2, punt 4 van verordening (EEG) nr. 684/92

>Oorspronkelijke tekst>

Vervoer voor eigen rekening is het vervoer dat voor niet-commerciële doeleinden, met name door een onderneming voor haar eigen werknemers of door een vereniging zonder winstoogmerkt ten behoeve van haar leden in het kader van haar sociale doel wordt verricht, mits:

- de vervoersactiviteit voor de onderneming of de vereniging slechts een bijkomende activiteit vormt,

- de gebruikt voertuigen eigendom van deze onderneming of vereniging zijn of door haar op afbetaling zijn aangekocht of indien daarvoor een leasingovereenkomst op lange termijn is afgesloten en mits zij door een personeelslid van de onderneming of door een lid van de vereniging worden bestuurd.

>Tekst na stemming van het EP>

Vervoer voor eigen rekening bestaat uit de diensten die zonder winstbejag en voor niet-commerciële doeleinden, door een natuurlijke of rechtspersoon worden verricht, mits:

- de vervoersactiviteit voor deze natuurlijke of rechtspersoon slechts een bijkomende activiteit vormt,

- de gebruikte voertuigen eigendom zijn van deze natuurlijke of rechtspersoon of door hem op afbetaling zijn aangekocht of indien daarvoor een leasingovereenkomst op lange termijn is afgesloten en mits zij door een personeelslid van deze natuurlijke of rechtspersoon zelf worden bestuurd.

(Amendement 15)

ARTIKEL 2, ALINEA BIS (nieuw)

Artikel 3, lid 1, derde streepje van verordening (EEG) nr. 684/92

>Tekst na stemming van het EP>

Artikel 3, lid 1, derde streepje, van verordening (EEG) nr. 684/92 wordt als volgt gewijzigd:

«- voldoet aan de wettelijke voorschriften op sociaal en verkeersveiligheidsgebied ten aanzien van de normen die van toepassing zijn op de bestuurders en de voertuigen.»

(Amendement 16)

ARTIKEL 2, ALINEA TER (nieuw)

Artikel 3, lid 2, tweede streepje van verordening (EEG) nr. 684/92

>Tekst na stemming van het EP>

Artikel 3, lid 2, tweede streepje van verordening (EEG) 684/92 wordt als volgt gewijzigd:

«- voldoet aan de wettelijke voorschriften op sociaal en verkeersveiligheidsgebied ten aanzien van de normen die van toepassing zijn op de bestuurders en de voertuigen.»

(Amendement 17)

ARTIKEL 3

Artikel 3 bis, lid 1 van verordening (EEG) nr. 684/92

>Oorspronkelijke tekst>

1. Elke vervoerder die voldoet aan de in artikel 3, lid 1, vastgestelde criteria dient te beschikken over een communautaire vergunning die door de bevoegde instanties van de lid-staat van vestiging wordt afgegeven en die beantwoordt aan het in de bijlage van deze verordening verstrekte model.

>Tekst na stemming van het EP>

1. Voor de verrichting van internationaal vervoer van personen met touringcars en autobussen dient elke vervoerder die voldoet aan de in artikel 3, lid 1, vastgestelde criteria te beschikken over een communautaire vergunning die door de bevoegde instanties van de lid-staat van vestiging wordt afgegeven en die beantwoordt aan het in de bijlage van deze verordening verstrekte model.

(Amendement 18)

ARTIKEL 6, PUNT 5

Artikel 5, lid 6 van verordening (EEG) nr. 684/92

>Oorspronkelijke tekst>

6. Ingeval extra voertuigen worden ingezet ter versterking van bestaand geregeld vervoer dient een afschrift van de overeenkomst tussen de exploitant van het geregeld vervoer en de vervoerder die de extra voertuigen ter beschikking stelt, of een daaraan gelijkwaardig document, alsmede een afschrift van de vergunning voor het geregeld vervoer in ieder voertuig te worden bewaard. De vervoerder die de extra voertuigen ter beschikking stelt, dient houder te zijn van de in artikel 3bis bedoelde communautaire vergunning. Een gewaarmerkt afschrift van de communautaire vergunning dient in ieder extra voertuig te worden bewaard.

>Tekst na stemming van het EP>

6. De exploitant van geregelde diensten mag extra voertuigen inzetten om het hoofd te bieden aan tijdelijke of uitzonderlijke situaties. In dat geval moet de vervoerder ervoor zorgen dat de volgende documenten zich aan boord van het voertuig bevinden:

- een kopie van de geregelde-dienstvergunning,

- een kopie van de overeenkomst tussen de exploitant van de geregelde dienst en de onderneming die de extra voertuigen ter beschikking stelt of een equivalent document,

- een gewaarmerkte conforme kopie van de aan de exploitant van de geregelde dienst verleende communautaire vergunning.

(Amendement 19)

ARTIKEL 7, punt 1

Artikel 6, punt 1 van verordening (EEG) nr.684/92

>Oorspronkelijke tekst>

De vergunningaanvragen voor geregeld vervoer worden ingediend bij de bevoegde instantie van de lid-staat op het grondgebied waarvan het punt van vertrek is gelegen, hierna «instantie van afgifte» te noemen. Onder «punt van vertrek» wordt één van de eindpunten van het vervoer verstaan.

>Tekst na stemming van het EP>

De vergunningaanvragen voor geregeld vervoer voor verbindingen waarop reeds een bestaande openbare vervoersvoorziening is worden ingediend bij de bevoegde instantie van de lid-staat op het grondgebied waarvan het punt van vertrek is gelegen, hierna «instantie van afgifte» te noemen. Onder «punt van vertrek» wordt één van de eindpunten van het vervoer verstaan.

(Amendement 20)

ARTIKEL 8

Artikel 7, lid 4, sub b) van verordening (EEG) nr. 684/92

>Oorspronkelijke tekst>

b) de aanvrager in het verleden niet heeft voldaan aan de nationale of internationale regels inzake het wegvervoer, meer bepaald aan de voorwaarden en vereisten betreffende de vergunningen voor internationaal personenvervoer over de weg, of ernstige inbreuken heeft gepleegd op de reglementering inzake de verkeersveiligheid, onder meer ten aanzien van de normen voor de voertuigen en de rij- en rusttijden van de bestuurders;

>Tekst na stemming van het EP>

b) de aanvrager in het verleden niet heeft voldaan aan de nationale of internationale regels inzake het wegvervoer, meer bepaald aan de voorwaarden en vereisten betreffende de vergunningen voor internationaal personenvervoer over de weg, of ernstige inbreuken heeft gepleegd op de reglementering inzake de verkeersveiligheid, onder meer ten aanzien van de normen voor de technische controle van voertuigen en de rij- en rusttijden van de bestuurders;

(Amendement 21)

ARTIKEL 8

Artikel 7, lid 4, sub d) van verordening (EEG) nr. 684/92

>Oorspronkelijke tekst>

d) wordt vastgesteld dat het vervoer waarop de aanvraag betrekking heeft, het bestaan van geregelde diensten waarvoor reeds een vergunning is verleend, rechtstreeks bedreigt, uitgezonderd in het geval dat het geregeld vervoer in kwestie door slechts één vervoerder of groep vervoerders wordt geëxploiteerd;

>Tekst na stemming van het EP>

d) door de bevoegde instanties van de desbetreffende lid-staat wordt vastgesteld dat het vervoer waarop de aanvraag betrekking heeft, het economische en financiële evenwicht van geregelde stedelijke en regionale diensten waarvoor reeds een vergunning is verleend, rechtstreeks bedreigt.

(Amendement 22)

ARTIKEL 10

Titel van afdeling III van verordening (EEG) nr. 684/92

>Oorspronkelijke tekst>

ONGEREGELD VERVOER EN ANDER VERVOER WAARVOOR GEEN VERGUNNING WORDT GEËIST.

>Tekst na stemming van het EP>

NIET GEREGELD VERVOER.

(Amendement 23)

ARTIKEL 14, PUNT 1

Artikel 14, lid 1, eerste alinea van verordening (EEG) nr. 684/92

>Oorspronkelijke tekst>

1. In lid 1, eerste alinea, worden de woorden: «of die gebruik maken van pendelvervoer», geschrapt.

>Tekst na stemming van het EP>

1. In lid 1, eerste alinea, worden de woorden: "met uitzondering van een bijzondere vorm van geregeld vervoer of die gebruik maken van pendelvervoer», geschrapt.

(Amendement 24)

ARTIKEL 15 bis (nieuw)

Artikel 20 van verordening (EEG) nr. 684/92

>Tekst na stemming van het EP>

Artikel 15 bis

Artikel 20 van verordening (EEG) 684/92 wordt als volgt gewijzigd:

"1. De Commissie brengt voor 1 juli 1998 de Raad en het Europees Parlement verslag uit over de toepassing van deze verordening. De Commissie dient voor 1 januari 1999 bij de Raad een voorstel voor een verordening in om de procedures te vereenvoudigen en, naar gelang van de conclusies van het verslag, om de vergunningen af te schaffen.

2. De Raad neemt vóór 1 januari 2000 met gekwalificeerde meerderheid een besluit op basis van het in lid 1 bedoelde Commissie-voorstel."

(Amendement 25)

ARTIKEL 17

>Oorspronkelijke tekst>

De lid-staten stellen voor 31 december 1996, na raadpleging van de Commissie, de maatregelen vast die nodig zijn om deze verordening ten uitvoer te leggen en zij stellen de Commissie daarvan in kennis.

>Tekst na stemming van het EP>

De lid-staten stellen voor 30 juni 1997, na raadpleging van de Commissie, de maatregelen vast die nodig zijn om deze verordening ten uitvoer te leggen en zij stellen de Commissie daarvan in kennis.

(Amendement 26)

ARTIKEL 18

>Oorspronkelijke tekst>

De Commissie brengt vóór 31 december 1999 aan de Raad verslag uit over de toepassing van deze verordening.

>Tekst na stemming van het EP>

De Commissie dient voor 30 juni 1997 een gecodificeerde tekst van verordening (EEG) nr. 684/92 in, met de toepassingsverordening (EEG) nr. 1839/92 (1) betreffende de internationale reisdocumenten, gewijzigd bij verordening (EEG) nr. 2944/93 (2) betreffende de controledocumenten voor het pendelvervoer met logies en voor het ongeregelde vervoer.

(1) PB L 187 van 7.7.1992, blz. 5

(2) PB L 266 van 27.10.1993, blz. 2

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 684/92 van de Raad houdende gemeenschappelijke regels voor het internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen (COM(96)0190 - C4-0338/96 - 96/0125(SYN))

(Samenwerkingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(96)0190 - 96/0125(SYN)) ((PB C 203 van 13.7.1996, blz. 11.)),

- geraadpleegd door de Raad overeenkomstig de artikelen 189 C en 75 van het EG-Verdrag (C4-0338/96),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme en het advies van de Commissie juridische zaken en rechten van de burger (A4-0292/96),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie, zoals gewijzigd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 189 A, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad de door het Parlement aangenomen wijzigingen op te nemen in zijn krachtens artikel 189 C, sub a) van het EG-Verdrag vast te stellen gemeenschappelijk standpunt;

4. wenst dat de overlegprocedure wordt geopend ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst;

5. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

6. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.