Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen (COM(96)0082 C4-0233/96 96/0080(CNS))

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen (COM(96)0082 C4-0233/96 96/0080(CNS))

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen (COM(96)0082 C4-0233/96 96/0080(CNS))

Publicatieblad Nr. C 085 van 17/03/1997 blz. 0032


A4-0337/96

Voorstel voor een verordening van de Raad van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen (COM(96)0082 - C4-0233/96 - 96/0080(CNS))

Dit voorstel wordt met de in de vergadering van 13 december 1996 aangenomen amendementen ((Zie deel I, punt 12 van de notulen van die datum).)) en met de volgende compromisamendementen goedgekeurd:

(Compromisamendement 14)

ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 19, lid 1 bis (nieuw)

(Verordening (EEG) nr. 404/93)

>Tekst na stemming van het EP>

1 bis. Indien een ACS-land, zoals aangegeven in de bijlage van verordening (EEG) nr. 404/93, om redenen van force majeure, waarmee worden bedoeld situaties als een ernstige interne politieke, economische, sociale of institutionele crisis, een endemische burgeroorlog en/of geen regering, niet in staat is de gehele in de bijlage van verordening (EEG) nr. 404/93 bedoelde traditionele hoeveelheid naar de Europese Unie uit te voeren en zolang als dit ACS-land niet tot volledige normaliteit is teruggekeerd, wordt de voor de vaststelling van de toewijzing van de certificaten voor derde en niet- traditionele ACS-landen aan de marktdeelnemers van categorie B gebruikte referentiehoeveelheid vertegenwoordigd door de potentiële operationele activiteit van iedere importeur in de laatste drie jaar. De potentiële operationele activiteit wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde daadwerkelijke invoer door iedere marktdeelnemer over de laatste drie jaar, aangevuld met het verschil in percentage tussen de ingevoerde hoeveelheden en de traditionele hoeveelheid.

>Oorspronkelijke tekst>

(Dit amendement vervangt amendement 8 dat op 13 december 1996 is aangenomen.)

(Compromisamendement 15)

ARTIKEL 1, LID 2

Artikel 19, lid 1 ter (nieuw)

(Verordening (EEG) nr. 404/93)

>Tekst na stemming van het EP>

1 ter. Zo lang als een ACS-land, zoals aangegeven in de bijlage van verordening (EEG) nr. 404/93, om redenen van force majeure, waarmee worden bedoeld situaties als een ernstige politieke, economische, sociale en institutionele crisis, een endemische burgeroorlog en/of geen regering, niet in staat is naar de Europese Unie het gehele aan dit land in de bijlage van verordening (EEG) nr. 404/93 toegewezen traditionele quotum uit te voeren, wordt het tariefcontingent voor derde en niet-traditionele ACS-landen aan het einde van elk jaar verhoogd met een hoeveelheid die overeenkomt met het verschil tussen deze hoeveelheid en de uitvoer waartoe het ACS-land concreet in staat was in de loop van het desbetreffende jaar. De aanvulling van het contingent wordt toegekend aan de bananenimporteurs uit het onderhavige ACS- land om het verschil aan te vullen tussen de in dat jaar daadwerkelijk uit het ACS-land ingevoerde bananen en hun potentiële invoeractiviteit voor deze bananen, zoals vastgesteld overeenkomstig lid 1 bis.

De invoer uit derde of niet traditionele ACS-landen overeenkomstig dit lid wordt niet meegerekend voor de referentiehoeveelheid, maar zal overeenkomstig lid 1 bis worden berekend.

>Oorspronkelijke tekst>

(Dit amendement vervangt amendement 9 dat op 13 december 1996 is aangenomen.)

(Compromisamendement 16)

ARTIKEL 1, PUNT 2 BIS (nieuw)

Artikel 19 bis (nieuw)

(Verordening (EEG) nr. 404/93)

>Tekst na stemming van het EP>

2 bis. Er wordt een nieuw artikel 19 bis ingevoegd:

Artikel 19 bis

De Commissie zorgt ervoor door passende maatregelen op het gebied van publiciteit of bevordering dat kleine producenten in alle landen, die volgens de milieuvoorschriften en onder sociaal bijzonder voorbeeldige omstandigheden produceren (fair trade producenten), betere toegang tot de Europese markt krijgen.

>Oorspronkelijke tekst>

(Dit amendement vervangt amendement 12 dat op 13 december 1996 is aangenomen.)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen (COM(96)0082 - C4-0233/96 - 96/0080(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(96)0082 - 96/0080(CNS) (( PB C 121 van 25.4.1996, blz. 15.)),

- geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 43 van het EG-Verdrag (C4-0233/96),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A4-0337/96),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie zoals gewijzigd door het Parlement;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.