Home

Resolutie over overstromingen en hoge waterstanden in Portugal, de autonome Portugese regio Madeira en Spanje

Resolutie over overstromingen en hoge waterstanden in Portugal, de autonome Portugese regio Madeira en Spanje

Resolutie over overstromingen en hoge waterstanden in Portugal, de autonome Portugese regio Madeira en Spanje

Publicatieblad Nr. C 032 van 05/02/1996 blz. 0104


B4-0042, 0050, 0071, 0092 en 0093/96

Resolutie over overstromingen en hoge waterstanden in Portugal, de autonome Portugese regio Madeira en Spanje

Het Europees Parlement,

A. overwegende dat Portugal, de autonome Portugese regio Madeira en Spanje sinds begin november 1995 door slecht weer worden geteisterd, zoals zware regenbuien en windstoten, en soms door stormen en wervelwinden,

B. overwegende dat de stortregens geleid hebben tot het buiten de oevers treden van talloze rivieren, hoge waterstanden en overstromingen (hetgeen in enkele gevallen, zoals in dat van de Taag, nog eens werd verergerd door het feit dat een aantal Spaanse en Portugese stuwdammen gedwongen waren water te lozen), schade aan landbouw en veeteelt, blokkering van wegen, sluiting van spoorlijnen, ontsporingen, onderbrekingen van de stroomvoorziening, storingen in het communicatienetwerk, sluiting van havenhoofden en havens, instorting van huizen, talloze dakloze gezinnen, schade aan woningen en bedrijven en verliezen aan mensenlevens,

C. overwegende dat verscheidene Portugese districten zwaar door het slechte weer getroffen zijn, met name de gebieden langs de Atlantische kust en de stroomgebieden van de Douro, Vouga en Taag,

D. overwegende dat de schade aan de landbouw, de veeteelt, de visserij, de handel, de industrie en diverse infrastructuren in Portugal volgens de eerste schattingen meer dan 5 miljard escudos bedraagt, met name in de districten Aveiro, Santarém en Lissabon,

E. overwegende dat de overstromingen in Spanje en vooral in Galicië, Castilla y León, Extremadura, Andalusië en Asturië hun tol aan dodelijke slachtoffers hebben geëist en voor miljarden pesetas schade hebben aangericht aan landbouw, visserij en aquicultuur evenals aan infrastructuren en scholen,

Het Europees Parlement,

1. betuigt zijn solidariteit met de getroffen bevolking, de dakloos geraakte gezinnen die al hun bezittingen hebben verloren en de familieleden van de slachtoffers;

2. complimenteert de plaatselijke, regionale en nationale overheden, de vrijwilligers, de particuliere organisaties, de brandweer, het Rode Kruis en alle andere betrokkenen met de achtenswaardige wijze waarop zonder grote problemen een groot aantal mensen werd geëvacueerd;

3. verzoekt de Commissie om in samenwerking met de Portugese regering, de Spaanse autoriteiten en de overheden van de regio's en gemeenten waar het slechte weer de meeste schade heeft veroorzaakt, spoedhulp te verlenen om de schade te herstellen, de zwaarst getroffenen te helpen en de economische bedrijvigheid weer op gang te brengen;

4. wijst er de Commissie en de autoriteiten van de lid-staten, in overeenstemming met zijn eerder ingenomen standpunten, met klem op dat dringend alomvattende, logistieke en technische maatregelen moeten worden getroffen en dat de diensten en infrastructuurvoorzieningen die gericht zijn op de preventie en de hulpverlening bij noodtoestanden en rampen operationele technische middelen en personeel ter beschikking moeten worden gesteld om doeltreffend op de gevolgen hiervan te anticiperen, deze te voorkomen of aanzienlijk te verminderen;

5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de regeringen van Portugal en Spanje, de regionale regering van Madeira en de regeringen van de getroffen Spaanse regio's.