Home

Resolutie over de zware overstromingen in Marokko

Resolutie over de zware overstromingen in Marokko

Resolutie over de zware overstromingen in Marokko

Publicatieblad Nr. C 065 van 04/03/1996 blz. 0170


B4-0160/96

Resolutie over de zware overstromingen in Marokko

Het Europees Parlement,

A. overwegende dat de hevige regenval van de afgelopen weken in Marokko op het platteland en in steden geleid heeft tot zware overstromingen, ingestorte huizen, buiten hun oevers tredende rivieren, geïsoleerde bewoners, enz.,

B. overwegende dat het noodweer al aan 23 mensen het leven heeft gekost, dat duizenden mensen persoonlijke bezittingen hebben verloren, en dat het door de schade aan de infrastructuur veroorzaakte economische verlies geraamd wordt op 55 miljoen dollar, nog afgezien van de 7.200 ingestorte huizen, 130.000 hectare overstroomd gebied en 8.380 verdronken paarden en runderen,

C. overwegende dat deze overstromingen volgen op een lange periode van droogte die ook al grote schade toebracht aan de Marokkaanse landbouw, de voornaamste economische en maatschappelijke sector van het land,

Het Europees Parlement,

1. geeft uiting aan zijn medeleven met de nabestaanden en betuigt zich solidair met de gedupeerden van deze ramp;

2. verzoekt de Commissie middelen voor noodhulp ter beschikking te stellen om de gedupeerden te ondersteunen en bij te dragen aan het herstel van de schade zodat de economische bedrijvigheid in het getroffen gebied weer op gang komt;

3. dringt er bij de Commissie op aan dat - in een waterbeleid in te passen - projecten die gericht zijn op voorkoming van dergelijke rampen, en waarmee tegelijkertijd getracht wordt de gevolgen van langdurige periodes van droogte tegen te gaan, door de Europese Unie worden gecofinancierd;

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, alsmede aan de regering van het Koninkrijk Marokko.