Home

Resolutie over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "Kleinschalige kustvisserij" (begrotingslijn B2-0521) (COM(96)0102 - C4-0214/96)

Resolutie over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "Kleinschalige kustvisserij" (begrotingslijn B2-0521) (COM(96)0102 - C4-0214/96)

Resolutie over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "Kleinschalige kustvisserij" (begrotingslijn B2-0521) (COM(96)0102 - C4-0214/96)

Publicatieblad Nr. C 320 van 28/10/1996 blz. 0244


A4-0272/96

Resolutie over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "Kleinschalige kustvisserij" (begrotingslijn B2-0521) (COM(96)0102 - C4-0214/96)

Het Europees Parlement,

- gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "Kleinschalige kustvisserij" (begrotingslijn B2-521) (COM(96)0102 - C4- 0214/96),

- gezien zijn resolutie van 20 januari 1989 over ambachtelijke visserij ((PB C 47 van 27.2.1989, blz. 173.)),

- gelet op de overdracht van de beslissingsbevoegdheid aan de Commissie visserij, overeenkomstig artikel 52 van het Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie visserij en het advies van de Begrotingscommissie (A4-0272/96),

A. overwegende dat de kustvisserij een segment vormt van groot sociaal-economisch belang en in sommige lid-staten meer dan 70% van de visserijvloot vertegenwoordigt,

B. overwegende dat de kustvisserij van grote betekenis is voor de werkgelegenheid in regio's die sterk afhankelijk zijn van de visserij en dat die werk biedt aan een groot aantal mensen die moeilijk elders werk zouden kunnen vinden,

C. overwegende dat de specifieke kenmerken van deze schepen, waarvan de totale lengte geringer is dan 9 meter of, in het geval van schepen die met de trawl kunnen vissen, 12 meter, het onmogelijk maken deze schepen te verplaatsen naar andere visgronden,

D. gelet op het belang van de kustvisserij voor de levering van verse vis aan de plaatselijke bevolking,

E. gelet op de betekenis van de kustvisserij voor een rationeel beheer van de visbestanden en het belang hiervan voor de instandhouding van het natuurlijke mariene milieu,

F. overwegende dat beroepsopleiding een fundamenteel element vormt voor de veiligheid op het werk en het in de handel brengen van visserijprodukten,

G. gelet op de verklaringen van de Commissie betreffende de richtsnoeren voor het vierde programma voor meerjarige oriëntatie, waarin zij verklaart een voorkeursbehandeling te zullen toekennen aan de kustvisserij,

1. benadrukt dat de kleinschalige kustvisserij een prioritaire actie op communautair niveau vereist teneinde de in deze sector werkzame vissers een redelijk bestaan te bieden en de werkgelegenheid te behouden;

2. is van oordeel dat een dergelijke actie alleen effect kan sorteren wanneer in de communautaire begroting specifieke kredieten worden opgenomen in aanvulling op die welke aan de structuurfondsen worden toegekend en dat deze kredieten voldoende moeten zijn om deze sector te handhaven;

3. verzoekt de Commissie de noodzakelijke juridische maatregelen te treffen om te zorgen voor een goede rechtsgrondslag, die de continuïteit in de financiering van deze sector garandeert:

4. verzoekt de Commissie om na overleg met de autoriteiten van de lid-staten en vertegenwoordigers van de betrokken sector, communautaire initiatieven voor te bereiden die specifiek voor deze sector zijn bestemd;

5. is van oordeel dat besluiten over het beheer van de hiervoor uitgetrokken middelen niet uitsluitend op centraal niveau kunnen worden genomen, doch dat deze in nauwe samenwerking met de regionale en plaatselijke autoriteiten die op het gebied van visserij of inrichting van de visserijsector bevoegdheden hebben, tot stand moeten komen;

6. verzoekt de Commissie voor deze sector een informatiecampagne op te zetten teneinde bekendheid te geven aan de genomen initiatieven, de voor subsidiëring in aanmerking komende projecten, de aanvraagprocedures en alle overige aspecten die kunnen bijdragen tot een grotere doeltreffendheid van deze initiatieven;

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.