Home

Resolutie over de tiende verjaardag van de kernramp te Tsjernobyl

Resolutie over de tiende verjaardag van de kernramp te Tsjernobyl

Resolutie over de tiende verjaardag van de kernramp te Tsjernobyl

Publicatieblad Nr. C 141 van 13/05/1996 blz. 0197


B4-0472, 0475, 0477, 0478, 0484 en 0488/96

Resolutie over de tiende verjaardag van de kernramp te Tsjernobyl

Het Europees Parlement,

- gelet op zijn resolutie van 8 april 1987 over de gevolgen van het ongeluk te Tsjernobyl en de kadermededeling van de Commissie aan de Raad over de consequenties van het ongeluk te Tsjernobyl (COM(86)0327) en de mededeling van de Commissie over communautaire maatregelen naar aanleiding van het ongeval van Tsjernobyl (COM(86)0276) ((PB C 125 van 11.5.1987, blz. 96.)),

- gelet op zijn resolutie van 8 april 1987 over het probleem van de radioactieve besmetting van voedingsmiddelen als gevolg van de ramp in Tsjernobyl ((PB C 125 van 11.5.1987, blz. 91.)),

- gelet op zijn resolutie van 8 april 1987 over het optreden van de Gemeenschap na Tsjernobyl ((PB C 125 van 11.5.1987, blz. 92.)),

- gezien zijn advies van 15 december 1993 inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van besluit 77/270/Euratom teneinde de Commissie te machtigen tot het aangaan van Euratom-leningen om aldus een bijdrage te leveren tot de financiering van de verbetering van de efficiëntie en de veiligheid van kerncentrales in bepaalde derde landen (COM(92)0467 - C3- 0032/93) ((PB C 20 van 24.1.1994, blz. 99.)),

- gelet op zijn advies van 15 december 1993 inzake het voorstel over financiële steun om de nucleaire veiligheid in bepaalde derde landen te verbeteren (Euratom) (A3-0401/93) ((PD C 20 van 24.1.1994, blz. 107.)),

A. overwegende dat de nucleaire catastrofe in Tsjernobyl de dood van duizenden mensen veroorzaakt heeft als gevolg van radioactieve straling en nog steeds tragische consequenties heeft voor de gezondheid van miljoenen anderen, inzonderheid door de toename van het aantal gevallen van kanker en leukemie, en ook voor het milieu, en dat er tien jaar later nog steeds gevaar bestaat voor een nieuw ongeluk, zowel in de centrale van Tsjernobyl zelf als in alle andere kerncentrales,

B. overwegende dat zich op 27 november 1995 een "ernstig incident" heeft voorgedaan in reactor nr. 1 van de kerncentrale van Tsjernobyl,

C. ernstig verontrust over het rapport van "Alliance", een consortium dat in het kader van het TACIS-programma verantwoordelijk is voor het verrichten van een uitvoerbaarheidsstudie in verband met de stabilisering van de sarcofaag van blok 4 van Tsjernobyl, welks conclusies inzake het risico van een instorting van deze sarcofaag bijzonder verontrustend zijn; opmerkend dat de kosten van de bouw van een nieuwe sarcofaag geraamd worden op 1,6 miljard US $ over een periode van 10 jaar,

D. overwegende dat de kerncentrales van Tsjernobyl slechts 7% van de in Oekraïne gebruikte elektriciteit leveren,

E. erop wijzende dat, zoals de Oekraïense regering zelf toegeeft, Oekraine relatief één van de meest energieverslindende landen ter wereld is, dat per eenheid van Bruto Nationaal Produkt minstens 3 maal zoveel energie verbruikt als de Europese Unie,

F. overwegende dat het elektriciteitsverbruik in deze landen de afgelopen jaren gedaald is met een percentage dat de opwekking van kernenergie aanzienlijk overschrijdt,

G. verwijzend naar de internationale conferentie die momenteel in Wenen plaatsvindt,

H. overwegende dat de G7, Rusland en Oekraïne eind april 1996 op een speciale topconferentie te Moskou van gedachten zullen wisselen over de problematiek van de nucleaire veiligheid,

I. overwegende dat de Europese Unie een belangrijke rol heeft te vervullen bij het helpen van de landen van Midden- en Oost-Europa en de voormalige Sovjetunie in hun streven de veiligheid en doelmatigheid van hun energie- installaties te verbeteren,

J. verwijzend naar het overlegakkoord ("memorandum of understanding" MOU), waarin de G7 de toezegging hebben gedaan een oplossing voor het Tsjernobyl- probleem financieel te ondersteunen,

1. wijst er met nadruk op dat 10 jaar na de ramp van Tsjernobyl geen enkele kerncentrale - noch van het type RMBK, noch van het type VVER 440-230 - buiten gebruik gesteld is, ondanks het advies van westerse experts, en dat de omstandigheden waaronder deze reactoren geëxploiteerd worden niet zijn verbeterd, maar eerder verslechterd, aangezien ze verder verouderd zijn en gecontroleerd worden door personeel dat niet over de vereiste ervaring beschikt;

2. verzoekt de autoriteiten van de landen die nog centrales bezitten die hoge risico's inhouden deze onverwijld te sluiten en het accent te leggen op enerzijds de verbetering van de veiligheid van de recentere types van kerncentrales en anderzijds de tenuitvoerlegging van programma's die leiden tot besparing van energie en grotere energetische doeltreffendheid;

3. benadrukt dat zoveel mogelijk financiële en technische bijstand moet worden verleend om de Oekraïne te helpen bij het veiligmaken van het vernietigde reactorblok en het schoonmaken van de besmette gebieden in Rusland en Wit- Rusland;

4. verzoekt de Commissie om in het kader van de PHARE- en TACIS-programma's een werkelijke strategie te ontwikkelen ter bevordering van energiebesparing en duurzame energiebronnen, in het bijzonder door een doelmatiger energiegebruik en de toepassing van goedkopere en minder gevaarlijke energiebronnen;

5. verzoekt de Oekraïense regering het "Memorandum of Understanding" (MOU), dat zij met de G7 in Ottawa heeft ondertekend en waarin de sluiting van Tsjernobyl vóór het jaar 2000 is voorzien, in acht te nemen;

6. wenst dat pas steun wordt toegekend als eerst een onderzoek naar de minst kostbare oplossingen is uitgevoerd;

7. verzoekt de Commissie het Tsjernobyl-project, uit hoofde waarvan medische steun wordt verstrekt aan de Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland, voort te zetten en verzoekt om opvoering van de steun aan de slachtoffers van de ramp, en om steun aan de NGO's die een bijdrage leveren aan deze steun;

8. verzoekt de Commissie het Europees Parlement een balans voor te leggen van de gevolgen van de catastrofe van Tsjernobyl op het gebied van de volksgezondheid, het milieu en de landbouw in de landen van de Europese Unie;

9. verzoekt de Commissie om de ter zake bevoegde commissies van het Europees Parlement in de allereerste plaats ook te informeren over de resultaten van het in het kader van het ECHO-programma uitgevoerde onderzoek, over de voorzorgsmaatregelen die men in de landen van Oost-Europa getroffen heeft in verband met mogelijke kernrampen en over de maatregelen die zij zelf in het licht van de resultaten van dit onderzoek denkt te nemen, niet alleen in verband met deze landen, maar ook in verband met de Europese Unie, die zeker niet gespaard zal blijven voor de gevolgen van een nieuwe kernramp;

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de regeringen van de lid-staten, de landen van Midden- en Oost- Europa, de G7, het GOS en de IAA.