Home

Resolutie over de schendingen van de mensenrechten in Brazilië

Resolutie over de schendingen van de mensenrechten in Brazilië

Resolutie over de schendingen van de mensenrechten in Brazilië

Publicatieblad Nr. C 166 van 10/06/1996 blz. 0199


B4-0586, 0605, 0623, 0638 en 0657/96

Resolutie over de schendingen van de mensenrechten in Brazilië

Het Europees Parlement,

- onder verwijzing naar zijn eerder aangenomen resoluties over Brazilië, en met name die van 16 september 1993 ((PB C 268 van 4.10.1993, blz. 139.)), 21 april 1994 ((PB C 128 van 9.5.1994, blz. 314.)) en 12 oktober 1995 ((PB C 287 van 30.10.1995, blz. 202.)),

- gelet op de recentelijk afgesloten kaderovereenkomst met de Mercosul- landen, die als basis de eerbiediging van de mensenrechten heeft,

A. diep verontwaardigd over de slachtpartij en 17 april 1996 in de plaats Eldorado de Carajás (deelstaat Pará, Brazilië), waar de staatspolitie van Pará een manifestatie van een groep landarbeiders, die de onteigening van de grond in de regio eisten met het oog op een landhervorming, onderdrukt heeft en waarbij 25 landarbeiders door toedoen van de militaire politie zijn omgekomen;

B. overwegende dat de gewelddadige repressie van sociale acties in strijd is met de fundamentele burgerrechten,

C. overwegende dat een belangrijk deel van de beroepsbevolking van Brazilië in de landbouwsector werkzaam is, en dat 4 miljoen boeren geen vaste arbeidsplaats hebben,

D. verontrust door het uitblijven van een landhervorming in Brazilië, waardoor het geweld wordt veroorzaakt, en herinnerend aan de noodzaak van herverdeling van de niet-gebruikte gronden,

E. gelet op de maatregelen die naar aanleiding van deze gebeurtenissen door de president van de republiek zijn genomen en die welke door de federale regering zijn aangekondigd,

1. veroordeelt krachtdadig het bloedbad van Eldorado de Carajás en betuigt zijn medeleven aan de familieleden van de slachtoffers;

2. verzoekt de autoriteiten van de deelstaat Pará ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken voor deze slachting worden aangehouden en berecht voor civiele rechtbanken;

3. betuigt zijn steun aan de inspanningen die de federale regering van Brazilië reeds heeft gedaan om toezicht te houden op het onderzoek van de staat Pará om deze misdaden volledig op te helderen en de verantwoordelijken te bestraffen;

4. verheugt zich over de voorstellen van de federale regering voor de urgentverklaring van het wetsvoorstel waarbij de rechtspraak over misdaden die zijn begaan door de militaire politiemannen in actieve dienst wordt overgedragen van de militaire naar de civiele rechtbanken;

5. spoort de regering en het parlement van Brazilië aan om de landhervormingen af te ronden en hoopt dat het Braziliaans parlement zonder verder uitstel het wetsvoorstel goedkeurt dat de onteigeningsprocedures voor de gronden waarop de landhervorming betrekking heeft, vereenvoudigt;

6. verzoekt de Braziliaanse regering het debat over de landhervorming gaande te houden en open te stellen voor alle betrokken sociale groepen, met name de landarbeiders;

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regering en het congres van de Federale Republiek Brazilië.