Home

Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot instelling van specifieke maatregelen voor de sector levende planten en produkten van de bloementeelt

Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot instelling van specifieke maatregelen voor de sector levende planten en produkten van de bloementeelt

Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot instelling van specifieke maatregelen voor de sector levende planten en produkten van de bloementeelt /* COM/96/0261 DEF - CNS 96/0155 */

Publicatieblad Nr. C 216 van 26/07/1996 blz. 0014


Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot instelling van specifieke maatregelen voor de sector levende planten en produkten van de bloementeelt

(96/C 216/09)

COM(96) 261 def. - 96/0155(CNS)

(Door de Commissie ingediend op 12 juni 1996)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende dat de produktie van levende planten en produkten van de bloementeelt van zeer groot economisch belang is voor een groot aantal landen van de Europese Unie;

Overwegende dat als gevolg van de produktiestijging in de Europese Gemeenschap en de grotere invoer uit derde landen het aanbod van deze produkten snel toeneemt; dat daarom het verbruik van deze produkten moet worden gestimuleerd;

Overwegende dat er mogelijkheden bestaan om het verbruik van communautaire produkten in en buiten de Gemeenschap op te voeren, met name door bestaande of potentiële gebruikers van deze produkten beter te informeren en de produktie beter af te stemmen op de eisen van de verbruikers;

Overwegende dat de verschillende bedrijfstakken van de sector een specifieke rol moeten spelen bij de acties om het verbruik te vergroten;

Overwegende dat specifieke acties om het verbruik van deze produkten te stimuleren, moeten worden aangemoedigd door middel van een financiële bijdrage van de Gemeenschap; dat systematisch moet worden geëvalueerd in welke mate het doel van de acties is bereikt;

Overwegende dat de betrokken maatregelen worden genomen met het oog op de regulering van de markt voor levende planten en produkten van de bloementeelt; dat de uitgaven in verband met de medefinanciering door de Gemeenschap derhalve moeten worden beschouwd als een interventie in de zin van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (1),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Gemeenschap kan bijdragen in de financiering van acties voor de stimulering van het verbruik van levende planten en produkten van de bloementeelt (GN-code 06) uit de Gemeenschap, die worden voorgesteld en uitgevoerd door verenigingen die representatief zijn voor de bedrijfsactiviteit in deze sector.

Artikel 2

1. De in artikel 1 bedoelde acties omvatten reclame en public relations, inclusief het organiseren van en het deelnemen aan handelsbeurzen en andere commerciële evenementen in en buiten de Gemeenschap.

De acties kunnen, indien nodig, worden voorafgegaan door marktonderzoek naar de attitude en het gedrag van de consumenten, en kunnen eventueel gepaard gaan met verstrekking van marketingadvies aan de verschillende marktdeelnemers van de sector.

2. De in artikel 1 bedoelde acties mogen niet worden afgestemd op handelsmerken en ook mogen de produkten van specifieke Lid-Staten niet bevoordeeld worden.

Artikel 3

1. De bijdrage in de financiering van de in deze verordening bedoelde acties wordt beschouwd als een interventiemaatregel ter regulering van de landbouwmarkten, in de zin van artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 729/70.

2. Deze bijdrage mag niet hoger zijn dan 60 % van de reële kosten van de acties.

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde acties kunnen slechts voor een periode van ten hoogste drie jaar door de Gemeenschap worden gefinancierd. Gedurende het laatste jaar wordt een evaluatie uitgevoerd. Daarbij wordt nagegaan in hoeverre de in artikel 1 beoogde doelstelling is bereikt, en of het dienstig is de betrokken actie voort te zetten.

Artikel 5

De in deze verordening bedoelde acties en de uitvoeringsbepalingen van deze verordening worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 234/68 van de Raad van 27 februari 1968 houdende de totstandkoming van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector levende planten en produkten van de bloementeelt (2).

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

(1) PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 13. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1287/95 (PB nr. L 125 van 8. 6. 1995, blz. 1).

(2) PB nr. L 55 van 2. 3. 1968, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (PB nr. L 349 van 31. 12. 1994, blz. 105).