Home

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorpsrongsbenamingen van landbouwprodukten en levensmiddelen

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorpsrongsbenamingen van landbouwprodukten en levensmiddelen

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorpsrongsbenamingen van landbouwprodukten en levensmiddelen /* COM/96/0266 DEF - CNS 96/0159 */

Publicatieblad Nr. C 241 van 20/08/1996 blz. 0007


Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwprodukten en levensmiddelen

(96/C 241/07)

COM(96) 266 def. - 96/0159(CNS)

(Door de Commissie ingediend op 2 juli 1996)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Overwegende dat in artikel 13, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad (1), gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, een tot maximaal vijf jaar na de datum van bekendmaking van deze verordening beperkte overgangsperiode is vastgesteld waarin de Lid-Staten op bepaalde voorwaarden de nationale maatregelen mogen handhaven waarbij het gebruik van de in lid 1, onder b), van dat artikel genoemde uitdrukkingen wordt toegestaan; dat de bekendmaking van Verordening (EEG) nr. 2081/92 op 24 juli 1992 is geschied; dat de overgangsperiode bijgevolg op 25 juli 1997 eindigt;

Overwegende dat het eerste voorstel tot registratie van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen eerst in maart 1996 aan de Raad is voorgelegd en dat de overgangsperiode van vijf jaar bijgevolg grotendeels is verstreken; dat het, om het nuttig effect van deze overgangsperiode volledig te behouden, dienstig is de aanvangsdatum van de periode van vijf jaar zodanig te wijzigen dat deze samenvalt met de datum van registratie van de benamingen; dat het eveneens dienstig is te bepalen dat deze overgangsperiode ook voor punt a) van artikel 13, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 geldt omdat het in dat punt bedoelde verbod dat van punt b) van dat lid kan overlappen;

Overwegende dat die overgangsperiode uitsluitend voor overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 geregistreerde benamingen mag gelden, aangezien, daar het om bestaande en in de Lid-Staten reeds gebruikte benamingen gaat, deze aanpassingsperiode aan de producenten moet worden toegestaan om te voorkomen dat zij nadeel ondervinden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 13, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 wordt als volgt gewijzigd:

"2. In afwijking van lid 1, onder a) en b), mogen de Lid-Staten de nationale maatregelen die het gebruik van de volgens artikel 17 geregistreerde benamingen toestaan, handhaven voor een tijdvak van niet meer dan vijf jaar na de datum van bekendmaking van de registratie, op voorwaarde dat:

- de produkten gedurende ten minste vijf jaar vóór de datum van bekendmaking van deze verordening wettelijk met deze benamingen in de handel zijn gebracht;

- uit de etikettering van de produkten duidelijk de werkelijke oorsprong ervan blijkt.

Deze uitzondering mag er evenwel niet toe leiden dat de produkten vrijelijk in de handel worden gebracht op het grondgebied van een Lid-Staat waarvoor deze benamingen verboden waren.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

(1) PB nr. L 208 van 24. 7. 1992, blz. 1.