Home

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD houdende intrekking van Richtlijn 75/339/EEG houdende verplichting voor de Lid-Staten om minimumvoorraden fossiele brandstoffen aan te houden bij thermische elektriciteitscentrales

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD houdende intrekking van Richtlijn 75/339/EEG houdende verplichting voor de Lid-Staten om minimumvoorraden fossiele brandstoffen aan te houden bij thermische elektriciteitscentrales

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD houdende intrekking van Richtlijn 75/339/EEG houdende verplichting voor de Lid-Staten om minimumvoorraden fossiele brandstoffen aan te houden bij thermische elektriciteitscentrales /* COM/96/0320 DEF - CNS 96/0174 */

Publicatieblad Nr. C 272 van 18/09/1996 blz. 0009


Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende intrekking van Richtlijn 75/339/EEG houdende verplichting voor de Lid-Staten om minimumvoorraden fossiele brandstoffen aan te houden bij thermische elektriciteitscentrales (96/C 272/09) COM(96) 320 def. - 96/0174(CNS)

(Door de Commissie ingediend op 11 juli 1996) DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 103 A,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Overwegende dat Richtlijn 75/339/EEG, werd vastgesteld ten tijde van de oliecrisis in de jaren zeventig om de continuïteit van de voorziening van de Gemeenschap te helpen versterken;

Overwegende dat de richtlijn als doel had de Lid-Staten alle passende maatregelen te laten nemen om de elektriciteitsproducenten te verplichten permanent een voldoende grote voorraad fossiele brandstoffen aan te houden om gedurende ten minste 30 dagen de levering van elektriciteit te kunnen waarborgen;

Overwegende dat de elektriciteitssector los van de richtlijn uit eigen beweging al de nodige brandstofvoorraden bij de elektriciteitscentrales aanhoudt;

Overwegende dat de Commissie al vele jaren bij de Lid-Staten geen informatie meer over de opgeslagen voorraden heeft opgevraagd omdat zij deze informatie niet als zeer nuttig beschouwt;

Overwegende dat de richtlijn in een crisissituatie niet langer van nut zou zijn om de elektriciteitsvoorziening te verbeteren,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 75/339/EEG wordt ingetrokken.

Artikel 2

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.