Home

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD BETREFFENDE MOTORVOERTUIGEN EN AANHANGWAGENS DAARVAN MET BETREKKING TOT HET VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN OVER DE WEG EN TOT WIJZIGING VAN RICHTLIJN 70/156/EEG BETREFFENDE DE TYPEGOEDKEURING VAN MOTORVOERTUIGEN EN AANHANGWAGENS DAARVAN

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD BETREFFENDE MOTORVOERTUIGEN EN AANHANGWAGENS DAARVAN MET BETREKKING TOT HET VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN OVER DE WEG EN TOT WIJZIGING VAN RICHTLIJN 70/156/EEG BETREFFENDE DE TYPEGOEDKEURING VAN MOTORVOERTUIGEN EN AANHANGWAGENS DAARVAN

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD BETREFFENDE MOTORVOERTUIGEN EN AANHANGWAGENS DAARVAN MET BETREKKING TOT HET VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN OVER DE WEG EN TOT WIJZIGING VAN RICHTLIJN 70/156/EEG BETREFFENDE DE TYPEGOEDKEURING VAN MOTORVOERTUIGEN EN AANHANGWAGENS DAARVAN /* COM/96/0555 DEF - COD 96/0267 */

Publicatieblad Nr. C 029 van 30/01/1997 blz. 0017


Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en tot wijziging van richtlijn 70/156/EEG betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (97/C 29/05) (Voor de EER relevante tekst) COM(96) 555 def. - 96/0267(COD)

(Door de Commissie ingediend op 10 december 1996)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100A,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overeenkomstig de procedure van artikel 189B van het Verdrag,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Gelet op Richtlijn 94/55/EG van 21 november 1994 van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (1),

Overwegende dat de interne markt een ruimte zonder binnengrenzen omvat waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal moet worden gewaarborgd;

Overwegende dat voor het bereiken van dat doel een totale harmonisatie noodzakelijk is van de technische voorschriften voor voertuigen die bestemd zijn voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg;

Overwegende dat de technische voorschriften voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan krachtens nationale wetgevingen betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, moeten worden nagekomen; dat deze voorschriften van Lid-Staat tot Lid-Staat verschillen;

Overwegende dat deze verschillende procedures en voorschriften technische handelsbelemmeringen vormen met betrekking tot de bepalingen voor voertuigen die bestemd zijn voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg;

Overwegende dat de technische handelsbelemmeringen met betrekking tot de bepalingen voor voertuigen die bestemd zijn voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg moeten worden opgeheven en dat de betrokken marktorganisaties in staat moeten worden gesteld vlot te werken;

Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is in het kader van de interne markt de normen voor middelen voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg te harmoniseren;

Overwegende dat het noodzakelijk is de goedkeuringsprocedures in de Lid-Staten te harmoniseren;

Overwegende dat deze richtlijn één van de bijzondere richtlijnen zal vormen die moeten worden nagekomen om te voldoen aan de EG-typegoedkeuringsprocedure, zoals vastgesteld bij Richtlijn 70/156/EEG van de Raad (2), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/54/EG (3);

Overwegende dat derhalve de bepalingen van Richtlijn 70/156/EEG betreffende systemen, onderdelen en technische eenheden van voertuigen van toepassing zijn op deze richtlijn;

Overwegende dat met name artikel 3, lid 4, en artikel 4, lid 3, van Richtlijn 70/156/EEG voorschrijven dat aan iedere bijzondere richtlijn een inlichtingenformulier met de relevante punten van bijlage I van die richtlijn en een op bijlage VI gebaseerd typegoedkeuringsformulier worden toegevoegd, met het oog op de computerisering van de typegoedkeuring,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Deze richtlijn is van toepassing op voertuigen van de categorieën N en O bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg binnen of tussen de Lid-Staten.

Artikel 2

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

- "voertuig" ieder motorvoertuig, buiten die van categorie M, en aanhangwagens daarvan als gedefinieerd in bijlage IIA van Richtlijn 70/156/EEG;

- "ADR" de Europese overeenkomst als gedefinieerd in artikel 2 van Richtlijn 94/55/EG;

- "gevaarlijke goederen" stoffen en voorwerpen als gedefinieerd in artikel 2 van Richtlijn 94/55/EG;

- "vervoer" vervoer over de weg als gedefinieerd in artikel 2 van Richtlijn 94/55/EG.

Artikel 3

Richtlijn 70/156/EEG wordt gewijzigd met de volgende toevoeging in deel I van bijlage IV:

"Deel I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

".

Artikel 4

De Lid-Staten mogen

- voor een type voertuig de EG-typegoedkeuring of de nationale goedkeuring niet weigeren,

of

- de registratie, de verkoop, het in het verkeer brengen of het gebruik van voertuigen niet verbieden,

om redenen in verband met het vervoer van gevaarlijke goederen, indien aan de voorschriften van de bijlagen bij deze richtlijn is voldaan.

Artikel 5

Alle wijzigingen die nodig zijn om de voorschriften van de bijlagen bij deze richtlijn aan te passen aan de technische vooruitgang, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 13 van Richtlijn 70/156/EEG.

Artikel 6

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om op of vóór 1 januari 1997 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen vaststellen, wordt in deze bepalingen of bij de officiële bekendmaking van deze bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen. De vorm van deze verwijzing wordt door de Lid-Staten bepaald.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 7

De Lid-Staten passen deze bepalingen toe vanaf 1 januari 1997.

Artikel 8

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 9

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

(1) PB nr. L 319 van 12. 12. 1994, blz. 7.

(2) PB nr. L 42 van 23. 2. 1970, blz. 1.

(3) PB nr. L 266 van 8. 11. 1995, blz. 1.

BIJLAGE I

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze richtlijn is van toepassing op een voertuig met chassis en cabine, een trekker voor opleggers of aanhangwagens met chassis of een aanhangwagen met zelfdragende carrosserie, bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (zie randnummer 220 200 (1) van bijlage B bij Richtlijn 94/55/EG).

2. Definitie

2.1. Voor de doeleinden van de categorieën N1, N2, N3, O1, O2, O3 en O4 wordt verstaan onder "type" voertuigen die onderling geen wezenlijke verschillen vertonen, met name ten aanzien van de volgende punten:

- fabrikant,

- typebenaming van de fabrikant,

- categorie,

- essentiële aspecten inzake constructie en ontwerp,

- chassis/vloerplaat (duidelijke en fundamentele verschillen),

- aantal assen,

- motor (verbranding/elektrisch/hybride).

3. Classificatie

3.1. De voertuigen worden overeenkomstig randnummer 220 301 van bijlage B bij Richtlijn 94/55/EG als volgt ingedeeld:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

4. Voorschriften

4.1. Er moet worden voldaan aan de voorschriften betreffende de constructie van voertuigen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met inbegrip van de eventuele bepalingen voor de typegoedkeuring daarvan, zoals vastgesteld in randnummers 220 500 tot en met 220 540 van bijlage B bij Richtlijn 94/55/EG.

BIJLAGE II

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR TYPEGOEDKEURING

1. Aanvraag van de EG-typegoedkeuring

1.1. De aanvraag van de EG-typegoedkeuring van een voertuigtype met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg wordt overeenkomstig artikel 3, lid 4, van Richtlijn 70/156/EEG door de fabrikant ingediend.

1.2. Een model van het inlichtingenformulier is opgenomen in aanhangsel 1.

1.3. Een voertuig dat representatief is voor het goed te keuren voertuigtype wordt ter beschikking gesteld van de technische dienst die met de typegoedkeuringsproeven is belast.

1.4. De fabrikant is gerechtigd alle gegevens en testresultaten over te leggen, waarmee met een voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat aan de voorschriften is voldaan.

2. Verlening van de EG-typegoedkeuring

2.1. Indien aan de betreffende voorschriften is voldaan, wordt overeenkomstig artikel 4, lid 3, en, indien van toepassing, artikel 4, lid 4, van Richtlijn 70/156/EEG een EG-typegoedkeuring verleend.

2.2. Een model van het EG-typegoedkeuringsformulier is opgenomen in aanhangsel 2.

2.3. Voor ieder goedgekeurd type voertuig wordt een goedkeuringsnummer toegekend overeenkomstig bijlage VII van Richtlijn 70/156/EEG. Dezelfde Lid-Staat mag niet hetzelfde nummer aan een ander voertuigtype toekennen.

2.4. Wanneer wordt nagegaan of een voertuig aan de voorschriften voldoet en er sprake is van twijfel, moet rekening worden gehouden met alle door de fabrikant verstrekte gegevens en testresultaten, die bij de validering van de door de keuringsinstantie uitgevoerde goedkeuringstest in aanmerking kunnen worden genomen.

3. Wijziging van het type en van de goedkeuring

3.1. Op wijzigingen van een overeenkomstig deze richtlijn goedgekeurd type voertuig zijn de bepalingen van artikel 5 van Richtlijn 70/156/EEG van toepassing.

3.2. Met betrekking tot de aangebrachte wijzigingen mag een door de technische dienst voorgeschreven deeltest worden verricht.

4. Overeenstemming van de produktie

Maatregelen die de overeenstemming van de produktie moeten waarborgen, worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van Richtlijn 70/156/EEG genomen.

Aanhangsel 1

Inlichtingenformulier Nr. . . . overeenkomstig bijlage I van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad betreffende de EG-typegoedkeuring van een voertuig bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

De onderstaande gegevens worden in voorkomend geval verstrekt in drievoud en gaan vergezeld van een inhoudsopgave. De tekeningen worden in voorkomend geval op een passende schaal met voldoende details in formaat A4 of tot dat formaat gevouwen verstrekt. Op eventuele foto's zijn voldoende details te zien.

Indien de systemen, onderdelen of technische eenheden elektronisch gestuurde functies hebben, worden gegevens over de prestaties verstrekt.

0. Algemene gegevens

0.1. Merk (firmanaam):

0.2. Voertuigtype:

0.2.1. Handelsbenaming(en):

0.3. Middel tot identificatie van het type, indien het op het voertuig is aangegeven (b) (*):

(*) De punten en voetnoten in dit inlichtingenformulier komen overeen met die in bijlage I van Richtlijn 70/156/EEG. Punten die niet van belang zijn voor deze richtlijn zijn weggelaten.

0.3.1. Plaats van dat merkteken:

0.4. Categorie waartoe het voertuig behoort (c):

0.4.1. Classificatie(s) volgens de gevaarlijke goederen die het voertuig moet vervoeren:

0.5. Naam en adres van de fabrikant:

0.8. Adres(sen) van de assemblagefabriek(en):

1. Algemene bouwwijze van het voertuig

1.1. Foto's en/of tekeningen van een representatief voertuig:

1.6. Plaats en opstelling van de motor:

2. Afmetingen en massa's (e) (mm en kg)

2.4.2. Chassis met carrosserie:

2.4.2.1. Lengte (j):

2.4.2.2. Breedte (k):

2.4.2.2.1. Breedte van de carrosserie van een koelvoertuig (k):

2.4.2.3. Hoogte (ledig) (1) (bij in de hoogte verstelbare vering de normale rijstand aangeven):

2.8. Technisch toelaatbare maximum massa volgens fabrieksopgave (y) (maximum en minimum voor iedere uitvoering):

3. Motor (q)

3.2. Verbrandingsmotor:

3.2.1.1. Werkingsbeginsel:

Elektrische ontsteking/compressie-ontstekking, viertakt/tweetakt (1)

8. Reminrichting

8.11. Bijzonderheden betreffende het(de) type(n) continuremsysteem(-systemen):

9. Carrosserie

9.1. Aard van de carrosserie:

9.2. Materialen en bouwwijze:(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.>EIND VAN DE GRAFIEK>

Aanhangsel 2

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

MODEL

(maximumformaat: A4 (210 × 297 mm))

EG-TYPEGOEDKEURINGSFORMULIER

Dienststempel

Mededeling betreffende:

- typegoedkeuring (1)

- uitbreiding van de typegoedkeuring (¹)

- weigering van de typegoedkeuring (¹)

- intrekking van de typegoedkeuring (¹)

van een type voertuig/onderdeel/technische eenheid (¹) met betrekking tot Richtlijn . ./. . ./EG

Typegoedkeuringsnummer:

Reden voor uitbreiding:

DEEL I

0.1. Merk (firmanaam):

0.2. Voertuigtype:

0.2.1. Handelsbenaming(en):

0.3. Middel tot identificatie van het type, indien het op het voertuig/onderdeel/technische eenheid is aangegeven (2):

0.3.1. Plaats van dat merkteken:

0.4. Categorie waartoe het voertuig behoort (1) (3):

0.5. Naam en adres van de fabrikant:

0.8. Adres(sen) van de assemblagefabriek(en):

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2) Indien het middel tot identificatie van het type tekens bevat die niet van betekenis zijn voor de beschrijving van het type voertuig, onderdeel of technische eenheid waarop dit typegoedkeuringsformulier betrekking heeft, worden deze tekens in het desbetreffende document vervangen door een vraagteken (bij voorbeeld ABC??123???).

(3) Zoals gedefinieerd in bijlage IIA bij Richtlijn 70/156/EEG.

DEEL II

1. Eventuele aanvullende gegevens: zie addendum

2. Technische dienst die met de uitvoering van de proeven is belast:

3. Datum van het door deze dienst afgegeven rapport:

4. Nummer van het door deze dienst afgegeven rapport:

5. Eventuele opmerkingen: zie addendum

6. Plaats:

7. Datum:

8. Handtekening:

9. Hierbij is een inhoudsopgave gevoegd van het bij de goedkeuringsinstantie ingediende informatiepakket, dat op verzoek verkrijgbaar is.

Addendum bij EG-typegoedkeuringsformulier nr. . . .

voor de typegoedkeuring van een voertuig met betrekking tot Richtlijn . ./. . ./EG

1. Aanvullende gegevens:

1.1. Classificatie:

1.2. Korte beschrijving van het voertuigtype met betrekking tot de constructie, afmetingen en materialen:

1.4. Plaats van de motor voor/achter/midden (1)

1.5. Aandrijving: voorwielen/achterwielen (¹)

1.6. Massa van het ter keuring aangeboden voertuig

Vooras: . . . kg

Achteras: . . . kg

Totaal: . . . kg

5. Opmerkingen (bij voorbeeld geldig voor voertuigen met linkse of met rechtse besturing):(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.>EIND VAN DE GRAFIEK>