Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van de richtlijnen 71/118/EEG, 72/462/ EEG, 85/73/EEG, 91/67/EEG, 91/492/EEG, 91/493/EEG, 92/45/ EEG en 92/118/EEG met betrekking tot de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (COM(96)0170 C4- 0335/96 96/0110(CNS)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van de richtlijnen 71/118/EEG, 72/462/ EEG, 85/73/EEG, 91/67/EEG, 91/492/EEG, 91/493/EEG, 92/45/ EEG en 92/118/EEG met betrekking tot de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (COM(96)0170 C4- 0335/96 96/0110(CNS)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van de richtlijnen 71/118/EEG, 72/462/ EEG, 85/73/EEG, 91/67/EEG, 91/492/EEG, 91/493/EEG, 92/45/ EEG en 92/118/EEG met betrekking tot de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (COM(96)0170 C4- 0335/96 96/0110(CNS)

Publicatieblad Nr. C 085 van 17/03/1997 blz. 0076


Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van de richtlijnen 71/118/EEG, 72/462/EEG, 85/73/EEG, 91/67/EEG, 91/492/EEG, 91/493/EEG, 92/45/EEG en 92/118/EEG met betrekking tot de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (COM(96)0170 - C4-0335/96 - 96/0110(CNS)

Dit voorstel wordt goedgekeurd.

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van de richtlijnen 71/118/EEG, 72/462/EEG, 85/73/EEG, 91/67/EEG, 91/492/EEG, 91/493/EEG, 92/45/EEG en 92/118/EEG met betrekking tot de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (COM(96)0170 - C4-0335/96 - 96/0110(CNS)

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(96)0170 - 96/0110(CNS) (( PB C 245 van 23.8.1996, blz. 24.)),

- geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 43 van het EG-Verdrag (C4- 0335/96),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A4-0033/97),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie;