Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van besluit 91/116/EEG van de Raad tot oprichting van het Europees Raadgevend Comité voor statistische informatie op economisch en sociaal gebied (COM(96)0439 C4-0075/97 96/0223(CNS))

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van besluit 91/116/EEG van de Raad tot oprichting van het Europees Raadgevend Comité voor statistische informatie op economisch en sociaal gebied (COM(96)0439 C4-0075/97 96/0223(CNS))

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van besluit 91/116/EEG van de Raad tot oprichting van het Europees Raadgevend Comité voor statistische informatie op economisch en sociaal gebied (COM(96)0439 C4-0075/97 96/0223(CNS))

Publicatieblad Nr. C 115 van 14/04/1997 blz. 0075


A4-0055/97

Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van besluit 91/116/EEG van de Raad tot oprichting van het Europees Raadgevend Comité voor statistische informatie op economisch en sociaal gebied (COM(96)0439 - C4-0075/97 - 96/0223(CNS))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen:

(Amendement 1)

Tweede overweging bis (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat, overeenkomstig het op 25 september 1996 tussen het Parlement en de Commissie gesloten akkoord, de Commissie het Parlement volledig op de hoogte zal houden van de werkzaamheden van het CEIES en met name van allen die daarin zitting hebben een verklaring zal verlangen dat hun lidmaatschap van het Comité en hun persoonlijke belangen niet met elkaar in strijd zijn,

(Amendement 2)

ENIG ARTIKEL

Artikel 4 van besluit 91/116/EEG, derde en vierde streepje

>Oorspronkelijke tekst>

- de voorzitters of directeuren-generaal van de nationale bureaus voor de statistiek van de lidstaten;

>Tekst na stemming van het EP>

- de vijftien voorzitters of directeuren-generaal van de nationale bureaus voor de statistiek van de lidstaten;

>Oorspronkelijke tekst>

- twee vertegenwoordigers per lidstaat, door de Raad na raadpleging van de Commissie aangewezen uit representatieve vooraanstaande personen uit de verschillende economische en sociale categorieën en uit wetenschappelijke kringen. Met het oog op hun benoeming stuurt iedere lidstaat de Raad een lijst toe met vier kandidaten. De Raad draagt zorg voor een passende vertegenwoordiging uit de verschillende economische en sociale categorieën en de wetenschappelijke kringen.

>Tekst na stemming van het EP>

- dertig leden (twee per lidstaat), door de Raad na raadpleging van de Commissie aangewezen uit representatieve vooraanstaande personen uit de verschillende economische en sociale categorieën uit wetenschappelijke kringen. Met het oog op hun benoeming stuurt iedere lidstaat de Raad een lijst toe met vier kandidaten. De Raad draagt zorg voor een passende vertegenwoordiging uit de verschillende economische en sociale categorieën en de wetenschappelijke kringen.

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van besluit 91/116/EEG van de Raad tot oprichting van het Europees Raadgevend Comité voor statistische informatie op economisch en sociaal gebied (COM(96)0439 - C4-0075/97 - 96/0223(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(96)0439 - 96/0223(CNS) ((PB C 324 van 30.10.1996, blz. 11.)),

- geraadpleegd door de Raad (C4-0075/97),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Begrotingscommissie en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A4-0055/97),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel zoals gewijzigd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 189 A, lid 2 van het EG-Verdrag, dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst dat de overlegprocedure wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst;

5. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

6. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.