Home

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van de Raad houdende wijziging van richtlijn 91/ 439/EEG betreffende het rijbewijs (C4-0011/97 96/0040(SYN))

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van de Raad houdende wijziging van richtlijn 91/ 439/EEG betreffende het rijbewijs (C4-0011/97 96/0040(SYN))

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van de Raad houdende wijziging van richtlijn 91/ 439/EEG betreffende het rijbewijs (C4-0011/97 96/0040(SYN))

Publicatieblad Nr. C 132 van 28/04/1997 blz. 0082


A4-0087/97

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van de Raad houdende wijziging van richtlijn 91/439/EEG betreffende het rijbewijs (C4-0011/97 - 96/0040(SYN))

(Samenwerkingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad C4-0011/97 - 96/0040(SYN),

- gezien zijn in eerste lezing uitgebrachte advies ((PB C 277 van 23.9.1996, blz. 15.)) inzake het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(96)0055) ((PB C 110 van 16.4.1996, blz. 7.)),

- geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 189 C van het EG-Verdrag,

- gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

- gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie vervoer en toerisme (A4-0087/97),

1. hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.