Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij de lidstaten toestemming wordt verleend op bepaalde, voor specifieke doeleinden gebruikte minerale oliën bestaande verlagingen of vrijstellingen van het accijnsrecht te blijven toepassen overeenkomstig de procedure van artikel 8, lid 4, van Richtlijn 92/81/EEG (COM(96)0549 C4-0071/97 96/0263(CNS))

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij de lidstaten toestemming wordt verleend op bepaalde, voor specifieke doeleinden gebruikte minerale oliën bestaande verlagingen of vrijstellingen van het accijnsrecht te blijven toepassen overeenkomstig de procedure van artikel 8, lid 4, van Richtlijn 92/81/EEG (COM(96)0549 C4-0071/97 96/0263(CNS))

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij de lidstaten toestemming wordt verleend op bepaalde, voor specifieke doeleinden gebruikte minerale oliën bestaande verlagingen of vrijstellingen van het accijnsrecht te blijven toepassen overeenkomstig de procedure van artikel 8, lid 4, van Richtlijn 92/81/EEG (COM(96)0549 C4-0071/97 96/0263(CNS))

Publicatieblad Nr. C 200 van 30/06/1997 blz. 0249


A4-0206/97

Voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij de lidstaten toestemming wordt verleend op bepaalde, voor specifieke doeleinden gebruikte minerale oliën bestaande verlagingen of vrijstellingen van het accijnsrecht te blijven toepassen overeenkomstig de procedure van artikel 8, lid 4 van richtlijn 92/81/EEG (COM(96)0549 - C4-0071/97 - 96/0263(CNS))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen:

(Amendement 1)

Vierde overweging

>Oorspronkelijke tekst>

overwegende dat alle vrijstellingen en verlagingen waarnaar in artikel 1 wordt verwezen, tot 31 december 1998 van kracht blijven uit specifieke beleidsoverwegingen, mits zij de concurrentie of de werking van de interne markt niet verstoren;

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat alle vrijstellingen en verlagingen waarnaar in artikel 1 wordt verwezen, tot 31 december 1999 van kracht blijven uit specifieke beleidsoverwegingen, mits zij de concurrentie of de werking van de interne markt niet verstoren;

(Amendement 2)

Vijfde overweging

>Oorspronkelijke tekst>

overwegende dat alle vrijstellingen en verlagingen waarnaar in artikel 2 wordt verwezen, na 31 december 1996 niet langer van kracht zijn;

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat alle vrijstellingen en verlagingen waarnaar in artikel 2 wordt verwezen, na 30 juni 1997 niet langer van kracht zijn;

(Amendement 3)

Zesde overweging

>Oorspronkelijke tekst>

overwegende dat alle vrijstellingen en verlagingen waarnaar in artikel 3 wordt verwezen, met ingang van 1 januari 1997 worden afgeschaft;

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat alle vrijstellingen en verlagingen waarnaar in artikel 3 wordt verwezen, met ingang van 1 juli 1997 worden afgeschaft;

(Amendement 4)

Achtste overweging

>Oorspronkelijke tekst>

overwegende dat de Raad overeenkomstig artikel 8, lid 6, van richtlijn 92/81/EEG de situatie uiterlijk op 31 december 1996 aan een onderzoek moet onderwerpen op basis van een verslag van de Commissie,

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat de Raad overeenkomstig artikel 8, lid 6 van richtlijn 92/81/EEG de situatie aan een onderzoek moet onderwerpen betreffende de in artikel 8, lid 4 beschreven vrijstellingen of verlagingen op basis van een verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement en met algemene stemmen een besluit neemt over het voorstel van de Commissie, na raadpleging van het Europees Parlement, of sommige van deze vrijstellingen of al deze vrijstellingen worden afgeschaft, gewijzigd of verlengd, mits daarbij wordt voldaan aan de beginselen:

i) dat er geen toetsingsprocedure wordt goedgekeurd die de verlenging voor onbepaalde tijd van vrijstellingen overeenkomstig richtlijn van de Raad 92/81/EEG als doel of gevolg heeft;

ii) dat alle vrijstellingen regelmatig periodiek worden geschetst, waarbij de mogelijkheid van verlenging bestaat, met dien verstande dat een eerlijke concurrentie, een goede werking van de interne markt en het communautaire milieubeschermingsbeleid worden geëerbiedigd.

(Amendement 5)

Achtste overweging bis (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat de vrijstellingen waarnaar in dit besluit van de Raad, en met name in de vorige overweging wordt verwezen, worden onderworpen aan een fundamentele toetsing als deel van het voorstel voor een richtlijn van de Raad .../.../EG ter herstructurering van het communautaire kader voor de belastingheffing op energieproducten,

(Amendement 6)

Artikel 1, inleiding

>Oorspronkelijke tekst>

Overeenkomstig artikel 8, leden 4 en 6 van richtlijn 92/81/EEG en onverminderd de verplichtingen die zijn vastgesteld bij richtlijn 92/82/EEG van 19 oktober 1992 betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven voor minerale oliën, wordt de volgende lidstaten toestemming verleend de hieronder vermelde accijnsverlagingen of accijnsvrijstellingen tot 31 december 1998 toe te passen of te blijven toepassen:

>Tekst na stemming van het EP>

overeenkomstig artikel 8, lid 4 en de vrijstellingen of verlagingen die worden toegepast overeenkomstig artikel 8, leden 1 sub b) en 2, sub b) van richtlijn 92/81/EEG en onverminderd de verplichtingen die zijn vastgesteld bij richtlijn 92/82/EEG van 19 oktober 1992 betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven voor minerale oliën, wordt de volgende lidstaten toestemming verleend de hieronder vermelde accijnsverlagingen of accijnsvrijstellingen tot 31 december 1999 toe te passen of te blijven toepassen:

(Amendement 7)

Artikel 2, inleidende zin

>Oorspronkelijke tekst>

De volgende afwijkende regelingen zijn na 31 december 1996 niet langer van kracht:

>Tekst na stemming van het EP>

De volgende afwijkende regelingen zijn na 30 juni 1997 niet langer van kracht:

(Amendement 8)

Artikel 3, lid 1 en lid 2, inleidende zin

>Oorspronkelijke tekst>

1. De beschikkingen 92/510/EEG, 93/697/EG, 95/585/EG, 96/273/EG en 96/418/EG van de Raad worden met ingang van 1 januari 1997 ingetrokken.

>Tekst na stemming van het EP>

1. De beschikkingen 92/510/EEG, 93/697/EG, 95/585/EG, 96/273/EG en 96/418/EG van de Raad worden met ingang van 1 juli 1997 ingetrokken.

>Oorspronkelijke tekst>

2. Voor de volgende afwijkende regelingen waarvoor toestemming werd verleend naar aanleiding van verzoeken uit specifieke beleidsoverwegingen en waarmee de Raad moet worden geacht stilzwijgend te hebben ingestemd na het verstrijken van de bij artikel 8, lid 4, van richtlijn 92/81/EEG vastgestelde termijn van twee maanden, wordt de toestemming met ingang van 1 januari 1997 ingetrokken:

>Tekst na stemming van het EP>

2. Voor de volgende afwijkende regelingen waarvoor toestemming werd verleend naar aanleiding van verzoeken uit specifieke beleidsoverwegingen en waarmee de Raad moet worden geacht stilzwijgend te hebben ingestemd na het verstrijken van de bij artikel 8, lid 4, van richtlijn 92/81/EEG vastgestelde termijn van twee maanden, wordt de toestemming met ingang van 1 juli 1997 ingetrokken:

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij de lidstaten toestemming wordt verleend op bepaalde, voor specifieke doeleinden gebruikte minerale oliën bestaande verlagingen of vrijstellingen van het accijnsrecht te blijven toepassen overeenkomstig de procedure van artikel 8, lid 4, van Richtlijn 92/81/EEG (COM(96)0549 - C4-0071/97 - 96/0263(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(96)0549 - 96/0263(CNS) ((PB C 382 van 18.12.1996, blz. 5.)),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A4-0206/97),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie zoals gewijzigd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 189 A, lid 2 van het EG-Verdrag, dienovereenkomstig te wijzigen

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst dat de overlegprocedure wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst;

5. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

6. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.