Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het ontwerp voor een gemeenschappelijk optreden door de Raad aangenomen op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake de strafbaarstelling van deelneming aan een criminele organisatie in de lidstaten van de Europese Unie (10407/1/ 97 - C4-0480/97 97/0913(CNS))

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het ontwerp voor een gemeenschappelijk optreden door de Raad aangenomen op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake de strafbaarstelling van deelneming aan een criminele organisatie in de lidstaten van de Europese Unie (10407/1/ 97 - C4-0480/97 97/0913(CNS))

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het ontwerp voor een gemeenschappelijk optreden door de Raad aangenomen op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake de strafbaarstelling van deelneming aan een criminele organisatie in de lidstaten van de Europese Unie (10407/1/ 97 - C4-0480/97 97/0913(CNS))

Publicatieblad Nr. C 371 van 08/12/1997 blz. 0204


A4-0349/97

Ontwerp van een gemeenschappelijk optreden door de Raad aangenomen op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake de strafbaarstelling van deelneming aan een criminele organisatie in de lidstaten van de Europese Unie (10407/1/97 - C4-0480/97 - 97/0913(CNS))

Dit ontwerp wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen:

(Amendement 1)

Eerste overweging

>Oorspronkelijke tekst>

overwegende dat de Raad van oordeel is dat de ernst en de ontwikkeling van bepaalde vormen van internationale criminaliteit nauwere samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie noodzakelijk maken,

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat de ernst en de ontwikkeling van bepaalde vormen van nationale en internationale criminaliteit nauwere samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie dringend noodzakelijk maken,

(Amendementen 17 en 2)

Derde overweging

>Oorspronkelijke tekst>

opnieuw zijn vertrouwen uitsprekend in de structuur en de werking van het rechtsstelsel van de lidstaten en in hun vermogen om een eerlijk proces te waarborgen,

>Tekst na stemming van het EP>

opnieuw zijn vertrouwen uitsprekend in de structuur en de werking van het rechtsstelsel van de lidstaten en in hun vermogen om binnen redelijke termijnen eerlijke processen te waarborgen, en overwegende dat deze structuur en de werking steeds moeten worden verbeterd,

(Amendement 4)

Vierde overweging bis (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

gezien de noodzaak dat de voorschriften die de bestrijding van deze verschijnselen regelen steeds het Verdrag van de rechten van de mens en de principes van de rechtsstaat eerbiedigen,

(Amendement 3)

Vierde overweging ter (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

tevens overwegende dat de samenwerking tussen de toetredingskandidaten en de transatlantische partners van de Europese Unie moet worden versterkt,

(Amendement 26)

Artikel 1

>Oorspronkelijke tekst>

In de zin van dit gemeenschappelijk optreden is sprake van een criminele organisatie wanneer meer dan twee personen zich verenigen met het gemeenschappelijke oogmerk misdrijven en andere delicten te plegen, zoals handel in verdovende middelen, mensenhandel en terrorisme, alsmede andere daden van geweld gericht tegen het leven, de fysieke integriteit of vrijheid van een persoon, of wanneer daarmee gevaar voor personen is ontstaan, welke zijn strafbaar gesteld met een vrijheidsstraf of met een maatregel welke vrijheidsbeneming meebrengt, met een maximum van ten minste vier jaar of een zwaardere straf en wanneer zij daarbij gebruik maken van intimidatie, bedreiging, geweld, frauduleuze handelingen of corruptie dan wel door commerciële of andere constructies, het plegen van strafbare feiten verhullen of vergemakkelijken.

>Tekst na stemming van het EP>

In de zin van dit gemeenschappelijk optreden is sprake van een criminele organisatie wanneer meer dan twee personen zich verenigen met het gemeenschappelijke oogmerk misdrijven en andere delicten te plegen, zoals handel in verdovende middelen, mensenhandel, het witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn 91/308/EEG en andere vormen van financiële criminaliteit, zoals fraude via Internet of met elektronische betaalmiddelen, geldbeleggingen, extraterritoriale voordelen en belastingfraude, zoals georganiseerde fraude met BTW en accijnzen en terrorisme, welke zijn strafbaar gesteld met een vrijheidsstraf of met een maatregel welke vrijheidsbeneming meebrengt, met een maximum van ten minste vier jaar of een zwaardere straf en wanneer zij daarbij gebruik maken van intimidatie, bedreiging, geweld, frauduleuze handelingen of corruptie dan wel door commerciële of andere constructies of andere mechanismen, zoals gebruikmaking van steun of bescherming van personen die tot belangrijke instellingen behoren, om het plegen van strafbare feiten te verhullen of te vergemakkelijken.

(Amendement 8)

Artikel 2, inleidende zin

>Oorspronkelijke tekst>

Teneinde de bestrijding van criminele organisaties te vergemakkelijken, verbindt iedere lidstaat zich ertoe er volgens de procedure van artikel 5 voor te zorgen dat (...) op de onderstaande gedragingen doeltreffende, passende en ontmoedigende straffen worden gesteld:

>Tekst na stemming van het EP>

Teneinde de bestrijding van criminele organisaties te vergemakkelijken, verbindt iedere lidstaat zich ertoe op grond van een gemeenschappelijk inzicht in de misdaadorganisatie alsmede in de actieve deelneming hieraan, volgens de procedure van artikel 5 te zorgen voor effectieve justitiële samenwerking inzake strafbare feiten die gebaseerd zijn op de hierna vermelde gedragingen en erop toe te zien dat op deze gedragingen straffen worden gesteld:

(Amendement 9)

Artikel 2, punt 1

>Oorspronkelijke tekst>

1. Het gedrag van elke persoon die bijdraagt aan de activiteiten van een criminele organisatie als bedoeld in artikel 1 (...) ook indien de persoon niet deelneemt aan de feitelijke uitvoering van het betrokken feit of de betrokken feiten en, onder voorbehoud van de algemene beginselen van het strafrecht van de lidstaten, zelfs indien deze niet worden uitgevoerd.

>Tekst na stemming van het EP>

1. Het gedrag van elke persoon die bijdraagt aan de activiteiten van een criminele organisatie met het gemeenschappelijke doel strafbare feiten te begaan die kunnen worden bestraft met een vrijheidsstraf of een maatregel welke vrijheidsbeneming medebrengt van maximaal ten minste drie jaar.

(Amendement 13)

Artikel 3

>Oorspronkelijke tekst>

Elke lidstaat zorgt ervoor dat rechtspersonen op een in het nationale recht nader te bepalen wijze strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de in artikel 2 bedoelde strafbare feiten die voor rekening van die rechtspersoon zijn gepleegd. Deze strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersonen laat de strafrechtelijke aansprakelijkheid onverlet van de personen die de dader zijn van of medeplichtig zijn aan deze strafbare feiten.

>Tekst na stemming van het EP>

Elke lidstaat zorgt ervoor dat rechtspersonen op een in het nationale recht nader te bepalen wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de in artikel 2 bedoelde strafbare feiten die voor rekening van die rechtspersoon zijn gepleegd. Deze aansprakelijkheid van de rechtspersonen laat de strafrechtelijke aansprakelijkheid onverlet van de personen die de dader zijn van of medeplichtig zijn aan deze strafbare feiten.

(Amendement 14)

Artikel 5 bis (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

Artikel 5 bis

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is de bevoegde instantie die door middel van een prejudiciële beslissing uitspraken kan doen over de geldigheid en de interpretatie van dit gemeenschappelijk optreden.

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het ontwerp voor een gemeenschappelijk optreden door de Raad aangenomen op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake de strafbaarstelling van deelneming aan een criminele organisatie in de lidstaten van de Europese Unie (10407/1/97 - C4-0480/97 - 97/0913(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het ontwerp van de Raad (10407/1/97 - 97/0913(CNS)),

- geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel K.6, tweede alinea van het EU-Verdrag (C4-0480/97),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken (A4-0349/97),

1. hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad zoals gewijzigd door het Parlement;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.