Home

Resolutie over het verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over het agromonetaire stelsel voor de interne markt: periode van 1 juli 1995 t/m 30 juni 1996(COM(96)0636 C4-0026/97)

Resolutie over het verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over het agromonetaire stelsel voor de interne markt: periode van 1 juli 1995 t/m 30 juni 1996(COM(96)0636 C4-0026/97)

Resolutie over het verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over het agromonetaire stelsel voor de interne markt: periode van 1 juli 1995 t/m 30 juni 1996(COM(96)0636 C4-0026/97)

Publicatieblad Nr. C 304 van 06/10/1997 blz. 0176


A4-0261/97

Resolutie over het verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over het agromonetaire stelsel voor de interne markt: periode van 1 juli 1995 t/m 30 juni 1996(COM(96)0636 - C4-0026/97)

Het Europees Parlement,

- gezien het verslag van de Commissie (COM(96)0636 - C4-0026/97),

- gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole (A4-0261/97),

A. overwegende dat geen grote monetaire schommelingen zijn opgetreden in de periode juli 1995- juni1996, namelijk de periode die in het Commissieverslag wordt behandeld,

B. overwegende dat het agromonetaire stelsel voor de communautaire landbouwbegroting een bedrag van ongeveer 1,3 miljard ecu vertegenwoordigt,

C. overwegende dat het in deze fase niet het geschikte moment is om ingrijpende hervormingen van het agromonetaire stelsel voor te stellen, daar de derde fase van de Economische en Monetaire Unie op 1 januari 1999 van start zal gaan, en dat alle agromonetaire regelingen daardoor volledig zullen veranderen,

D. overwegende echter dat een herziening van het stelsel in de loop van 1998 moet worden voorgesteld, met het gevolg dat het nodig is de diverse beschikbare alternatieven te blijven bestuderen en analyseren,

1. verzoekt de Commissie bij alle voorstellen die zij inzake het agromonetaire systeem noodzakelijk acht rekening te houden met onderstaande punten:

a) stemt met de Commissie in dat het, gezien de onzekerheden die momenteel bestaan met betrekking tot de EMU, de toetreding van nieuwe lidstaten en verdere hervormingen van het GLB in het kader van de Agenda 2000, te vroeg is voorstellen in te dienen voor een verordening van de Raad ter aanpassing van de agromonetaire regelingen,

b) is echter van mening dat het streven naar vereenvoudiging van de regels van het systeem moet worden voortgezet, zonder het systeem als geheel in gevaar te brengen, en dringt met name aan op het gebruik van de "groene koers" als enige koers voor alle handelsverkeer,

c) stelt vast dat tal van devaluaties in de verslagperiode van zeer geringe omvang waren (veelal minder dan 0,5%) en is van mening dat het een verfijning van het systeem zou betekenen indien de veranderingen beperkt zouden kunnen blijven tot waarneembare devaluaties en opwaarderingen in plaats van voortdurend veranderingen van onbetekenende aard aan te brengen,

d) stelt vast dat in 1998 voorstellen moeten worden gedaan voor een herziening van het stelsel, en is van mening dat het fundamentele beginsel dat moet worden vastgesteld inhoudt dat het toekomstige agromonetaire stelsel dient te fungeren als een veiligheidsnet wanneer de wisselkoersen te ver uiteenlopen; er dient een plafond en een bodem te worden aangebracht, die worden uitgedrukt in plaatselijke valuta binnen een bandbreedte van + 5% van een overeengekomen referentiepunt, waardoor een te grote verstoring van de markten of inkomsten ten gevolge van wisselkoersschommelingen zou worden voorkomen,

e) is van mening dat ernaar dient te worden gestreefd dat het agromonetaire stelsel zich op lange termijn zelf financiert, daar de devaluatie in sommige landen besparingen mogelijk moeten maken die beschikbaar kunnen worden gesteld om boeren te compenseren, wier inkomens dalen in landen die hun munt opwaarderen; erkent echter dat aanvullende betalingen noodzakelijk zullen zijn daar het aantal boeren wier valuta wordt opgewaardeerd waarschijnlijk niet gelijk zal zijn aan het aantal boeren wier munt wordt gedevalueerd, en in overweging genomen dat wisselkoersschommelingen zelden van gelijke orde zijn,

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.