Home

Resolutie over de toestand in Algerije

Resolutie over de toestand in Algerije

Resolutie over de toestand in Algerije

Publicatieblad Nr. C 304 van 06/10/1997 blz. 0117


B4-0726, 0805, 0806, 0810 en 0811/97

Resolutie over de toestand in Algerije

Het Europees Parlement,

A. verontrust door de toename van het geweld in Algerije, dat sinds 1992 duizenden doden heeft geëist, waarvan enkele honderden alleen al in de afgelopen twee maanden,

B. overwegende dat de instelling van de nationale wetgevende assemblee na de verkiezingen van 5 juni 1997, waaraan de democratische krachten in het land hebben deelgenomen, geen einde heeft gemaakt aan het brute terreurgeweld en er zelfs geen rem op heeft gezet,

C. overwegende dat het noodzakelijk is tot een politieke oplossing te komen om een einde te maken aan de situatie van geweld waarin het land sinds verschillende jaren verkeert,

D. overwegende dat het barbaarse geweld van de terroristische organisaties in de afgelopen maand blind toeslaat en ook de meest kwetsbare groepen van de samenleving treft, namelijk kinderen, vrouwen en bejaarden; de Algerijnse regering verzoekende met de grootste vastberadenheid tegen deze terroristische groeperingen op te treden met eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden om de veiligheid van de bevolking te waarborgen,

E. overwegende dat de Algerijnse autoriteiten, die kunnen steunen op de resultaten van verscheidene verkiezingen, thans over de politieke en institutionele middelen beschikken die hun in staat zouden moeten stellen het land door middel van de politieke dialoog uit de geweldspiraal te trekken door gebruik te maken van alle politieke krachten die het gebruik van geweld verwerpen,

F. overwegende dat de Europese Unie zonder enige vorm van inmenging wel degelijk belangstelling dient te tonen voor situaties die schade toebrengen aan de mensenrechten, de ontwikkeling van de Magreb en van Afrika als geheel en met name van Algerije, terwijl het noodzakelijk is ieder risico van destabilisering van de landen in deze regio te vermijden,

Het Europees Parlement,

1. veroordeelt resoluut de terreurdaden en moordpartijen die tegen de burgerbevolking van Algerije bedreven worden en geeft uitdrukking aan zijn solidariteit met het Algerijnse volk;

2. verzoekt alle verantwoordelijken op politiek en religieus vlak die eventueel greep of invloed op de auteurs van de massamoorden zouden kunnen hebben, zich ertoe te verbinden alles in het werk te stellen om een einde te maken aan het geweld in Algerije;

3. verzoekt de Algerijnse regering de dialoog te verdiepen met alle politieke en democratische krachten in het land die het gebruik van geweld verwerpen om het land uit de tragische situatie te halen waarin het verkeert en om het herstel van de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten, met inbegrip van de persvrijheid en het demonstratierecht mogelijk te maken;

4. vraagt om een delegatie ad hoc in te stellen om zonder verwijl zowel in Straatsburg als in Algiers met het nieuwe Algerijnse parlement een dialoog aan te gaan over de huidige kritieke situatie in Algerije;

5. verzoekt de lidstaten van de Europese Unie de Algerijnse staatsburgers die op hun grondgebied verblijven en wier veiligheid in geval van gedwongen terugkeer naar Algerije bedreigd wordt, niet te repatriëren;

6. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen van de lidstaten en de regering en nationale wetgevende assemblee van Algerije.