Home

Voorstel voor een VERORDENING (EG) Nr. ... VAN DE RAAD van ... tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1997/1998, van de steun voor vezelvlas en hennep, alsmede van het bedrag dat wordt ingehouden voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van het gebruik van vlasvezels

Voorstel voor een VERORDENING (EG) Nr. ... VAN DE RAAD van ... tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1997/1998, van de steun voor vezelvlas en hennep, alsmede van het bedrag dat wordt ingehouden voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van het gebruik van vlasvezels

Voorstel voor een VERORDENING (EG) Nr. ... VAN DE RAAD van ... tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1997/1998, van de steun voor vezelvlas en hennep, alsmede van het bedrag dat wordt ingehouden voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van het gebruik van vlasvezels /* COM/97/0089 DEF - CNS 97/0092 */

Publicatieblad Nr. C 101 van 27/03/1997 blz. 0010


Voorstel voor een VERORDENING (EG) Nr. . . . VAN DE RAAD van . . .

tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1997/1998, van de steun voor vezelvlas en hennep, alsmede van het bedrag dat wordt ingehouden voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van het gebruik van vlasvezels (97/C 101/06)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1308/70 van de Raad van 29 juni 1970 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vlas en hennep (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), inzonderheid op artikel 2, lid 3, en artikel 4, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Overwegende dat in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1308/70 is bepaald dat de steunbedragen voor in de Gemeenschap geproduceerd vlas dat hoofdzakelijk bestemd is voor de vezelproductie en voor in de Gemeenschap geproduceerde hennep ieder jaar moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat krachtens artikel 4, lid 2, van voornoemde verordening de steun per ingezaaide en geoogste hectare zo wordt vastgesteld dat het evenwicht tussen de in de Gemeenschap benodigde omvang van de productie en de afzetmogelijkheden van deze productie verzekerd is; dat bij de vaststelling van deze steun rekening moet worden gehouden met de prijs van vlas- en hennepvezels, en van lijnzaad en hennepzaad op de wereldmarkt;

Overwegende dat de vlasvezelprijzen de afgelopen jaren zeer sterke schommelingen hebben ondergaan en dat het vlasareaal in de Gemeenschap sterk is toegenomen; dat, gezien de voorgestelde verlaging van het gedeelte van de steun dat bestemd is voor de financiering van communautaire maatregelen ter bevordering van het gebruik van vlasvezels en om verdere uitbreiding van het areaal te voorkomen, de steun voor vlas dienovereenkomstig moet worden verlaagd;

Overwegende dat er op de hennepmarkt een tendens is tot uitbreiding van het areaal; dat, om het effect daarvan op de begrotingsuitgaven af te remmen, het steunbedrag dienovereenkomstig moet worden aangepast;

Overwegende dat in artikel 2, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1308/70 is bepaald dat het gedeelte van de steun dat bestemd is voor financiering van de communautaire maatregelen ter bevordering van het gebruik van vlasvezels, aan de hand van de in voornoemd lid bedoelde criteria wordt vastgesteld samen met de steun voor het betrokken verkoopseizoen; dat bij de vaststelling van dit gedeelte rekening moet worden gehouden met de ontwikkeling van de situatie op de vlasmarkt, het steunbedrag voor vlas en de kosten voor de te nemen maatregelen; dat ook rekening moet worden gehouden met de reeds vastgestelde financiering;

Overwegende dat op grond van bovengenoemde criteria de steun en het gedeelte van de steun dat bestemd is voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van het gebruik van vlasvezels, moeten worden vastgesteld op onderstaand niveau,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1997/1998 worden de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1308/70 bedoelde steunbedragen vastgesteld:

a) voor vlas: op 815,86 ecu/ha;

b) voor hennep: op 716,63 ecu/ha.

Artikel 2

Voor het verkoopseizoen 1997/1998 wordt het op de steun voor vlas in te houden bedrag dat bestemd is voor financiering van de maatregelen ter bevordering van het gebruik van vlasvezels als bedoeld in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1308/70 vastgesteld op 0 ecu/ha.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 1 augustus 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te . . .

Voor de Raad

. . .

(1) PB nr. L 146 van 4. 7. 1970, blz. 1.

(2) PB nr. L 349 van 31. 12. 1994, blz. 105.