Home

Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad inzake de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië tot samenwerking op het gebied van de zeevisserij

Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad inzake de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië tot samenwerking op het gebied van de zeevisserij

Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad inzake de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië tot samenwerking op het gebied van de zeevisserij /* COM/97/0263 def. - CNS 97/0158 */

Publicatieblad Nr. C 203 van 03/07/1997 blz. 0012


Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië tot samenwerking op het gebied van de zeevisserij (97/C 203/08) COM(97) 263 def. - 97/0158(CNS)

(Door de Commissie ingediend op 4 juni 1997)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43 juncto artikel 228, leden 2 en 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende dat de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië tot samenwerking op het gebied van de zeevisserij bij Verordening (EG) nr. 408/97 van de Raad is goedgekeurd (1);

Overwegende dat de Gemeenschap en Mauritanië een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de wijziging van de overeenkomst tot samenwerking hebben geparafeerd;

Overwegende dat het in het belang van de Gemeenschap is deze overeenkomst in de vorm van een briefwisseling goed te keuren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië tot samenwerking op het gebied van de zeevisserij wordt hierbij namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling is bij deze verordening gevoegd.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling te ondertekenen teneinde daardoor de Gemeenschap te binden.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

(1) PB nr. L 62 van 4. 3. 1997, blz. 1.

OVEREENKOMST in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië tot samenwerking op het gebied van de zeevisserij, geparafeerd te Brussel op 20 juni 1996

A. Brief van de Europese Gemeenschap

"Mijnheer,

Onder verwijzing naar de op 20 juni 1996 te Brussel geparafeerde Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië tot samenwerking op het gebied van de zeevisserij, heb ik de eer u mede te delen dat de Europese Gemeenschap instemt met de wijziging van de hierna vermelde technische bepalingen van de overeenkomst, op voorwaarde dat de Islamitische Republiek Mauritanië bereid is hetzelfde te doen:

- technische notitie nr. 5 betreffende de visserij op koppotigen wordt vervangen door de bijgaande overeenkomstige notitie;

- technische notitie nr. 9 betreffende de pelagische visserij wordt vervangen door de bijgaande overeenkomstige notitie;

- vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel en vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug kunnen driemaandelijkse vergunningen krijgen. De visrechten worden zoals voorheen berekend op basis van de jaarlijkse afrekening van de vangsten per vaartuig en op deze visrechten dient, overeenkomstig technische notitie nr. 8, een voorschot van 2 000 ecu per jaar te worden betaald;

- los van de aanwezigheid van wetenschappelijke waarnemers aan boord, betalen de reders van vaartuigen voor de pelagische visserij die in het bezit zijn van een vergunning, een bijdrage in de kosten voor wetenschappelijke observatie van 350 ecu per maand en per vaartuig. De bezoldiging van de wetenschappelijk waarnemer aan boord is niet voor rekening van de reder.

Ik moge u verzoeken mij de ontvangst van deze brief te willen bevestigen en uw instemming met de inhoud ervan te willen mededelen."

Gelieve, mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Namens de Raad van de Europese Unie

B. Brief van de regering van de Islamitische Republiek Mauritanië

Mijne heren,

Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden die als volgt luidt:

"Mijnheer,

Onder verwijzing naar de op 20 juni 1996 te Brussel geparafeerde Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië tot samenwerking op het gebied van de zeevisserij, heb ik de eer u mede te delen dat de Europese Gemeenschap instemt met de wijziging van de hierna vermelde technische bepalingen van de overeenkomst, op voorwaarde dat de Islamitische Republiek Mauritanië bereid is hetzelfde te doen:

- technische notitie nr. 5 betreffende de visserij op koppotigen wordt vervangen door de bijgaande overeenkomstige notitie;

- technische notitie nr. 9 betreffende de pelagische visserij wordt vervangen door de bijgaande overeenkomstige notitie;

- vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel van vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug kunnen driemaandelijkse vergunningen krijgen. De visrechten worden zoals voorheen berekend op basis van de jaarlijkse afrekening van de vangsten per vaartuig en op deze visrechten dient, overeenkomstig technische notitie nr. 8, een voorschot van 2 000 ecu per jaar te worden betaald;

- los van de aanwezigheid van wetenschappelijke waarnemers aan boord, betalen de reders van vaartuigen voor de pelagische visserij die in het bezit zijn van een vergunning, een bijdrage in de kosten voor wetenschappelijke observatie van 350 ecu per maand en per vaartuig. De bezoldiging van de wetenschappelijke waarnemer aan boord is niet voor rekening van de reder.

Ik moge u verzoeken mij de ontvangst van deze brief te willen bevestigen en uw instemming met de inhoud ervan te willen mededelen."

Ik heb de eer u te bevestigen dat de inhoud van uw brief voor de regering van de Islamitische Republiek Mauritanië aanvaardbaar is en dat uw brief, tezamen met deze brief, een overeenkomst in de zin van uw voorstel vormt.

Gelieve, mijne heren, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Voor de Regering van de Islamitische Republiek Mauritanië

TECHNISCHE NOTITIE VOOR DE VISSERIJ Nr. 5

TYPE VISSERIJ: VISSERIJ OP KOPPOTIGEN

1. Visserijzone: Dezelfde zone als die welke in de Mauritaanse wetgeving is vastgesteld voor nationale vaartuigen.

Gedurende een periode die jaarlijks bij besluit van de minister voor Visserij wordt vastgesteld, mag niet worden gevist binnen het gebied dat wordt begrensd door een lijn die de volgende punten met elkaar verbindt:

20°46N 17°03W

19°50N 17°03W

19°21N 16°45W

2. Toegestaan vistuig: bodemtrawl

Het gebruik van trawls met dubbele kuil is verboden.

Het gebruik van trawls waarvan de kuil met dubbel garen is vervaardigd, is verboden.

3. Toegestane minimummaaswijdte: 70 mm

4. Biologische rustperiode: Twee maanden: september en oktober

De overeenkomstsluitende partijen kunnen in overleg besluiten om deze rustperiode te wijzigen.

5. Bijvangsten: -

6. Toegestane tonnage/Visrechten:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

7. Opmerkingen:

Variatiemarge voor de toegestane tonnage (brt) maximaal 3 % voor het eerste en het tweede jaar, en maximaal 2 % voor de laatste drie jaar.

TECHNISCHE NOTITIE VOOR DE VISSERIJ Nr. 9

TYPE VISSERIJ: VRIESTRAWLERS VOOR DE PELAGISCHE VISSERIJ

1. Visserijzone:

1.1. Ten noorden 19°21NB: binnen het gebied dat wordt begrensd door een lijn die de volgende punten met elkaar verbindt:

20°46,3N 17°03W

20°10,7N 17°24,2W

19°50N 17°12,8W

19°43N 16°58W

19°21N 16°45W

1.2. Ten zuiden van 19°21NB: buiten 12 zeemijl vanaf de laagwaterlijn.

2. Toegestaan vistuig:

- pelagische trawl

3. Toegestane minimummaaswijdte: 40 mm

4. Biologische rustperiode: -

5. Bijvangsten: 3 % vis, 0 % koppotigen en 0 % schaaldieren.

6. Toegelaten tonnage/Aantal vaartuigen/Visrechten:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

7. Opmerkingen:

Er zijn categorieën vaartuigen:

- Categorie 1: brutotonnage tot en met 3 000 GT; maximum: 12 500 ton/jaar/vaartuigen.

- Categorie 2: brutotonnage van meer dan 3 000 GT tot en met 5 000 GT; maximum: 17 500 ton/jaar/vaartuigen.

- Categorie 3: brutotonnage van meer dan 5 000 GT tot en met 8 000 GT; maximum: 22 500 ton/jaar/vaartuigen.