Home

Gewijzigd voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 (voor de EER relevante tekst)

Gewijzigd voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 (voor de EER relevante tekst)

Gewijzigd voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 (voor de EER relevante tekst) /* COM/97/0294 def. - CNS 96/0227 */

Publicatieblad Nr. C 245 van 12/08/1997 blz. 0013


Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad (1) tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 (97/C 245/08) (Voor de EER relevante tekst) COM(97) 294 def. - 96/0227(CNS)

(Door de Commissie overeenkomstig artikel 189 A, lid 2, van het EG-verdrag ingediend op 5 juni 1997)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

. . .

Gezien het advies van het Europees Parlement dient de achttiende overweging te worden geschrapt en zal de volgende overweging tussen de derde en de vierde overweging moeten worden ingelast:

"Overwegende dat het noodzakelijk is de in artikel 22, lid 1, onder a) en c), bedoelde prestaties uit te breiden tot alle personen, met inbegrip van uit derde landen afkomstige personen, die ingevolge de wettelijke regeling van een lidstaat verzekerd zijn, en tot hun met de betrokken personen samenwonende gezinsleden;",

. . .

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1408/71 wordt als volgt gewijzigd:

. . .

2 bis. Artikel 22 bis wordt als volgt gewijzigd:

"Onverminderd de bepalingen van artikel 2 van deze verordening is artikel 22, lid 1, onder a en c), eveneens van toepassing op personen, ongeacht hun nationaliteit, die ingevolge de wettelijke regeling van een lidstaat verzekerd zijn en op hun met hen samenwonende gezinsleden.".

. . .

10. Bijlage VI wordt als volgt gewijzigd:

. . .

De tekst onder letter e) wordt geschrapt:

"e) in de rubriek "J. NEDERLAND" wordt punt 1, onder b), als volgt geformuleerd:

b) Artikel 17 van de toepassingsverordening is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 22 quater van de verordening bedoelde personen die in Nederland een studie of beroepsopleiding volgen, alsmede op de gezinsleden die hen tijdens de duur van hun verblijf vergezellen.

Ongeacht artikel 93 van de toepassingsverordening is artikel 94 van deze verordening van overeenkomstige toepassing voor de toekenning van prestaties aan de in de vorige alinea bedoelde personen.".

(1) Voorstel COM(96) 452 def. van 20 september 1996 (PB nr. C 341 van 13. 11. 1996, blz. 6). Dit voorstel wordt gewijzigd gezien het advies van het Europees Parlement van 29 mei 1997.