Home

Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid

Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid

Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid /* COM/97/0341 def. - CNS 97/0189 */

Publicatieblad Nr. C 267 van 03/09/1997 blz. 0062


Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (97/C 267/08) (Voor de EER relevante tekst) COM(97) 341 def. - 97/0189 (CNS)

(Door de Commissie ingediend op 3 juli 1997)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad (1) tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid maatregelen voor de controle op de visserijactiviteit, inclusief de visserijinspanning, zijn vastgesteld;

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 779/97 van de Raad (2) tot instelling van een regeling voor het beheer van de visserijinspanning in de Oostzee is voorzien in een controle a posteriori van de visserijinspanningen van de communautaire vaartuigen in de Oostzee door de lidstaten;

Overwegende dat krachtens artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 779/97 er voor moet worden gezorgd dat de regeling voor het beheer van de visserijinspanning in de Oostzee wordt nageleefd, met name door toepassing van de bepalingen van titel II bis van Verordening (EG) nr. 2847/93 betreffende de registratie van de gegevens over de visserijinspanning in het logboek, de procedures voor de indiening van de naamlijsten bij de Commissie, het verzamelen van de gegevens over de visserijinspanning door de lidstaten en het verstrekken van de geverifieerde gegevens over de visserijinspanning aan de Commissie;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2847/93 derhalve moet worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2847/93 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 19 bis wordt na lid 1 het volgende lid ingevoegd:

"1 bis. Het bepaalde in de artikelen 19 sexties, 19 septies, 19 octies, 19 nonies en 19 decies, is van toepassing voor de communautaire vissersvaartuigen die overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 779/97 van de Raad tot instelling van een regeling voor het beheer van visserijinspanning in de Oostzee door de lidstaten gemachtigd zijn hun visserijactiviteit uit te oefenen in de in bijlage bij die verordening aangegeven vangstgebieden.".

2. In artikel 19 bis, lid 2, wordt de laatste zin vervangen door:

"Vaartuigen die langer zijn dan de aangegeven lengte en die van de lidstaten geen machtiging overeenkomstig artikel 2, artikel 3, lid 5, en artikel 9, van Verordening (EG) nr. 685/95 en artikel 2 van Verordening (EG) nr. 779/97 hebben gekregen, mogen geen visserijactiviteiten uitoefenen in de in lid 1 en lid 1 bis bedoelde vangstgebieden.".

3. In artikel 19 septies, lid 1, word na "Verordening (EG) nr. 685/95" de volgende tekst ingevoegd: "en in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 779/97".

4. In artikel 19 decies wordt na het eerste streepje het volgende streepje ingevoegd:

"vóór de vijftiende van iedere maand de geaggregeerde gegevens over de visserijinspanning in de voorgaande maand in elk van de in artikel 19 bis, lid 1 bis, bedoelde vangstgebieden voor zalm, zeeforel en zoetwatervis".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

(1) PB L 261 van 20. 10. 1993, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2870/95 (PB L 301 van 14. 12. 1995, blz. 1) en, laatstelijk, bij Verordening (EG) nr. 686/97 (PB L 102 van 19. 4. 1997, blz. 1).

(2) PB L 113 van 3. 4. 1997, blz. 1.