Home

Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 95/21/EG van de Raad betreffende de naleving, met betrekking tot de schepen die gebruikmaken van havens in de Gemeenschap of varen in de onder de jurisdictie van de lidstaten vallende wateren, van internationale normen op het gebied van de veiligheid van schepen, voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole)

Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 95/21/EG van de Raad betreffende de naleving, met betrekking tot de schepen die gebruikmaken van havens in de Gemeenschap of varen in de onder de jurisdictie van de lidstaten vallende wateren, van internationale normen op het gebied van de veiligheid van schepen, voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole)

Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 95/21/EG van de Raad betreffende de naleving, met betrekking tot de schepen die gebruikmaken van havens in de Gemeenschap of varen in de onder de jurisdictie van de lidstaten vallende wateren, van internationale normen op het gebied van de veiligheid van schepen, voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole) /* COM/97/0416 def. - SYN 97/0215 */

Publicatieblad Nr. C 264 van 30/08/1997 blz. 0033


Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 95/21/EG van de Raad betreffende de naleving, met betrekking tot de schepen die gebruikmaken van havens in de Gemeenschap of varen in de onder de jurisdictie van de lidstaten vallende wateren, van internationale normen op het gebied van de veiligheid van schepen, voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole) (97/C 264/06) (Voor de EER relevante tekst) COM(97) 416 def. - 97/0215(SYN)

(Door de Commissie ingediend op 28 juli 1997)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 84, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Volgens de procedure van artikel 189 C van het Verdrag,

Gezien Richtlijn 95/21/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de naleving, met betrekking tot de schepen die gebruikmaken van havens in de Gemeenschap en varen in de onder de jurisdictie van de lidstaten vallende wateren, van internationale normen op het gebied van de veiligheid van schepen, voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole) (1),

1. Overwegende dat voor de toepassing van Richtlijn 95/21/EG in artikel 2, lid 1, wordt vermeld dat de internationale verdragen de verdragen zijn die van kracht zijn op het ogenblik van de aanneming van de richtlijn;

2. Overwegende dat sinds de aanneming van Richtlijn 95/21/EG wijzigingen in werking zijn getreden van de Verdragen Solas 74, Marpol 73/78 en STCW 78; dat genoemde wijzigingen voor de toepassing van de richtlijn toegepast dienen te worden;

3. Overwegende dat de internationale veiligheidscode voor de scheepvaart en ter voorkoming van verontreiniging (ISM-code), zoals goedgekeurd door de Internationale Maritieme Organisatie op 4 november 1993, een veiligheidssysteem invoert dat aan boord van de schepen en de wal moet worden toegepast door de rederij die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het schip, en gecontroleerd moet worden door de administratie van het land waar de activiteiten van genoemde rederijen plaatsvinden;

4. Overwegende dat de ISM-code een essentiële bijdrage betekent tot de veiligheid van de scheepvaart en tot de bescherming van het mariene milieu in de wateren van de Gemeenschap;

5. Overwegende dat Verordening (EG) nr. 3051/95 van de Raad (2) van 8 december 1995 betreffende een veiligheidsbeleid voor RO-RO-passagiersschepen de vervroegde verplichte toepassing beoogt van de bepalingen van de ISM-code op alle RO-RO-veerboten, ongeacht hun vlag, die vanuit of naar havens in de lidstaten varen;

6. Overwegende dat de ISM-code op 1 juli 1998 international van kracht wordt voor alle passagiersschepen, olietankers, chemische tankers, gastankers, bulkcarriers en hogesnelheidsvaartuigen met een brutotonnage van 500 of meer;

7. Overwegende dat de vertraging die op internationaal vlak is opgetreden bij de uitvoering van de bepalingen van de ISM-code door de rederijen en de administratie van een aantal vlaggestaten een uiterst zorgwekkende situatie vanuit het oogpunt van veiligheid van de scheepvaart en bescherming van het milieu tot gevolg heeft;

8. Overwegende dat het noodzakelijk is op het niveau van de Gemeenschap verscherpte controlemaatregelen te nemen ten aanzien van de toepassing van de uit de ISM-code voortvloeiende verplichtingen, zodra die in werking treden; dat deze maatregelen de aanhouding moeten omvatten van ieder schip dat niet beschikt over de uit hoofde van de ISM-code afgegeven certificaten;

9. Overwegende dat, wanneer er geen andere ernstige tekortkomingen zijn die een aanhouding van het schip rechtvaardigen, de betrokken lidstaat gemachtigd moet zijn de aanhouding van genoemde schip op te heffen; overwegende evenwel dat het betreffende schip de toegang tot de havens van de Gemeenschap geweigerd moet worden zolang er niet overeenkomstig de ISM-code geldige certificaten zijn afgegeven;

10. Overwegende dat het mogelijk moet zijn Richtlijn 95/21/EG te wijzigen volgens een vereenvoudigde procedure, teneinde rekening te houden met de wijzigingen in de internationale verdragen en het memorandum van overeenstemming als vermeld in artikel 2; dat de procedure van artikel 18 van de richtlijn het meest geschikt lijkt voor invoering van deze wijzigingen; dat artikel 19 te dien einde moet worden aangevuld,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 95/21/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 2, lid 1, worden de woorden "die op de datum van aanneming van de onderhavige richtlijn van kracht zijn" vervangen door de woorden "die op 1 juli 1998 van kracht zijn".

2. Het volgende artikel 9bis wordt toegevoegd:

"Artikel 9bis

Procedure die van toepassing is bij het ontbreken van ISM-certificaten

1. Wanneer bij inspectie blijkt dat het afschrift van het conformiteitsdocument of van het certificaat die zijn afgegeven overeenkomstig de internationale veiligheidscode voor de scheepvaart en ter voorkoming van verontreiniging (ISM-code), ziet de bevoegde instantie erop toe dat het schip wordt aangehouden.

2. Indien bij inspectie geen andere aanhouding rechtvaardigende tekortkomingen worden geconstateerd dan dat de in lid 1 bedoelde documenten ontbreken, mag de bevoegde autoriteit het schip toestemming geven de haven te verlaten. Wanneer zo een beslissing wordt genomen, stelt de bevoegde instantie onmiddellijk de bevoegde instanties van de overige lidstaten daarvan in kennis.

3. De lidstaten zorgen er door middel van de nodige maatregelen voor dat ieder schip dat toestemming krijgt om in de in lid 2 bedoelde omstandigheden een haven van een lidstaat te verlaten de toegang tot iedere haven in de Gemeenschap wordt geweigerd, zolang de eigenaar of de exploitant niet naar genoegen van de lidstaat waarin de aanhouding is uitgevaardigd heeft aangetoond dat het schip beschikt over overeenkomstig de ISM-code afgegeven geldige certificaten.".

3. Aan artikel 19 wordt het volgende punt c) toegevoegd:

"c) Voor de toepassing van deze richtlijn de later van kracht geworden wijzigingen van de internationale verdragen en het memorandum van overeenstemming, als vermeld in artikel 2, leden 1 en 2, toe te passen.".

Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 juli 1998 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst mede van de bepalingen van intern recht die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

(1) PB nr. L 157 van 7. 7. 1995, blz. 1.

(2) PB nr. L 320 van 30. 12. 1995, blz. 14.