Home

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een reeks richtsnoeren, met inbegrip van de vaststelling van projecten van gemeenschappelijk belang, voor Trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA)

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een reeks richtsnoeren, met inbegrip van de vaststelling van projecten van gemeenschappelijk belang, voor Trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA)

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een reeks richtsnoeren, met inbegrip van de vaststelling van projecten van gemeenschappelijk belang, voor Trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA) /* COM/97/0661 def. - COD 97/0340 */

Publicatieblad Nr. C 054 van 21/02/1998 blz. 0003


Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een reeks richtsnoeren, met inbegrip van de vaststelling van projecten van gemeenschappelijk belang, voor Trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA) (98/C 54/03) (Voor de EER relevante tekst) COM(97) 661 def. - 97/0340(COD)

(Door de Commissie ingediend op 12 december 1997)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 129 D, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's,

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag,

(1) Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 20 juni 1994 met klemtoon heeft gewezen op de noodzaak tot coördinatie met betrekking tot de uitwisseling van informatie tussen overheidsdiensten (1);

(2) Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 21 november 1996 nieuwe beleidsdoelstellingen met betrekking tot de informatiemaatschappij heeft vastgesteld (2);

(3) Overwegende dat de Commissie in haar mededeling van 19 juli 1994 een actieplan voor de informatiemaatschappij heeft voorgesteld (3);

(4) Overwegende dat de Commissie een actieplan voor de interne markt heeft voorgesteld (4);

(5) Overwegende dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 12 juni 1997 de Europese Unie en de lidstaten heeft verzocht actie te ondernemen met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in het komende decennium (5);

(6) Overwegende dat het Europees Parlement en de Raad bij Beschikking nr. 2717/95/EG (6) een reeks richtsnoeren voor de ontwikkeling van Euro-ISDN als Trans-Europees net hebben goedgekeurd;

(7) Overwegende dat het Europees Parlement en de Raad bij Beschikking nr. 1336/97/EG (7) een reeks richtsnoeren voor Trans-Europese telecommunicatienetten hebben goedgekeurd;

(8) Overwegende dat de overheidsdiensten van de lidstaten en van de Gemeenschap met het oog op de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie en ter uitvoering van het beleid en het optreden van de Gemeenschap steeds grotere hoeveelheden informatie moeten aanspreken, uitwisselen en verwerken;

(9) Overwegende dat de instellingen van de Gemeenschap, teneinde de hun verleende bevoegdheden te kunnen uitoefenen, steeds grotere hoeveelheden informatie moeten aanspreken, uitwisselen en verwerken;

(10) Overwegende dat het voor de efficiënte, doeltreffende en veilige uitwisseling van de te verwerken informatie nodig is; dat geïntegreerde gegevenscommunicatiesystemen, hierna "telematicanetten" genoemd, beschikbaar zijn;

(11) Overwegende dat de telematicanetten die de informatiesystemen van de overheidsdiensten van de lidstaten en van de Gemeenschap in heel Europa met elkaar verbinden, Trans-Europese telecommunicatienetten voor overheidsdiensten zijn;

(12) Overwegende dat de soepele werking van de interne markt en de wegneming van belemmeringen voor de communicatie tussen de overheidsdiensten en de particuliere sector belangrijke factoren zijn voor de welvaart en het concurrentievermogen van de industrie in de Gemeenschap;

(13) Overwegende dat het gebruik van telematicanetten tot de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap en tot de fraudebestrijding kan bijdragen;

(14) Overwegende dat het bij de voorbereidingen ten behoeve van de uitbreiding van de Europese Unie nodig kan zijn telematicanetten te wijzigen en uit te breiden;

(15) Overwegende dat gehoorgevende en doorzichtige overheidsdiensten, de burgers van de Europese Unie zullen helpen van de informatiemaatschappij te profiteren;

(16) Overwegende dat de Gemeenschap een gebruiker is of profiteert van de telematicanetten ter ondersteuning van het beleid en het optreden van de Gemeenschap, de interinstitutionele communicatie en de Economische en Monetaire Unie;

(17) Overwegende dat het zowel de taak van de Gemeenschap als van de lidstaten is om dergelijke netten aan te leggen;

(18) Overwegende dat het ter bereiking van schaalvoordelen en ter verhoging van het profijt van deze netten van wezenlijk belang is voor een zo groot mogelijke interoperabiliteit te zorgen;

(19) Overwegende dat, om efficiënt gebruik te maken van de financiële middelen van de Gemeenschap, de kosten van dergelijke netten gelijk tussen de lidstaten en de Gemeenschap moeten worden verdeeld en terzelfdertijd nodeloze wildgroei van apparatuur, herhaling van onderzoeken en verschillen in aanpak moeten worden vermeden;

(20) Overwegende dat er daarom behoefte bestaat aan specifieke richtsnoeren die algemeen op alle dergelijke netten kunnen worden toegepast, evenals aan specifieke financiële regels voor projecten van gemeenschappelijk belang overeenkomstig deze richtsnoeren;

(21) Overwegende dat overeenkomstig het in artikel 3B van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel de doelstelling dergelijke netten tot stand te brengen, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, en dat deze derhalve, gezien de schaal en de gevolgen van de voorgestelde maatregel, beter door de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt; overwegende dat de voorgestelde maatregel niet verder gaat dan wat nodig is om de genoemde doelstelling te bereiken;

(22) Overwegende dat voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomsten betreffende de Europese Economische Ruimte en van de associatieovereenkomsten met de Gemeenschap een wijziging en uitbreiding van de betrokken telematicanetten vereist is;

(23) Overwegende dat telematicanetten en elektronische communicatie door hun aard een internationale dimensie hebben;

(24) Overwegende dat de maatregelen ter verzekering van de interoperabiliteit van de telematicanetten tussen overheidsdiensten in overeenstemming zijn met de in verband met de richtsnoeren voor Trans-Europese telecommunicatienetwerken vastgestelde prioriteiten;

(25) Overwegende dat de Raad Besluit 95/468/EG (8) betreffende de communautaire bijdrage aan telematische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten in de Gemeenschap (IDA) heeft vastgesteld;

(26) Overwegende dat dit besluit de financiële middelen voor het programma voor de gehele looptijd daarvan vaststelt; dat dit bedrag het voornaamste referentiepunt voor de begrotingsautoriteit in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure vormt in de zin van punt 1 van de verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 6 maart 1995 (9),

HEBBEN DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Toepassingsgebied en doelstellingen

1. De Gemeenschap is in samenwerking met de lidstaten werkzaam op het gebied van Trans-Europese telematicanetten voor overheidsdiensten en treft de maatregelen als omschreven in de artikelen 3 tot en met 6 en de artikelen 9 en 11 met het oog op:

a) de totstandbrenging van operationele, interoperabele Trans-Europese telematicanetten tussen zowel nationale als gewestelijke overheidsdiensten van de lidstaten, alsmede tussen deze overheidsdiensten en de instellingen en organen van de Gemeenschap, voor zover van toepassing, die een efficiënte, doeltreffende en veilige gegevensuitwisseling ten behoeve van de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie mogelijk maken en die de lidstaten en de Gemeenschap in staat stellen, binnen het kader van hun respectieve bevoegdheden, het beleid en het optreden van de Gemeenschap zoals bedoeld in de artikelen 3 en 3A van het Verdrag ten uitvoer te leggen;

b) de totstandbrenging van geïntegreerde telematicanetten ter bevordering van de communicatie tussen de instelling van de Gemeenschap en ter ondersteuning van het communautaire besluitvormingsproces.

2. Deze beschikking maakt deel uit van het IDA-programma.

Artikel 2

Definities

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a) "telematicanet", een uitgebreid gegevenscommunicatiesysteem dat niet alleen de fysieke infrastructuur en verbindingen omvat, maar ook de diensten- en toepassingslagen die op deze infrastructuur zijn gebouwd, zodat elektronische uitwisseling van informatie tussen organisaties en personen mogelijk wordt;

b) "IDA-net", een Trans-Europees telematicanet voor overheidsdiensten dat krachtens deze beschikking tot stand wordt gebracht of wordt voortgezet; een dergelijk net komt tot stand op initiatief van de Gemeenschap hetzij als gebruiker van of betrokkene bij het net, hetzij als instantie die baat heeft bij de totstandkoming ervan;

c) "sectorieel net", een Trans-Europees telematicanet voor overheidsdiensten dat bestemd is voor de tenuitvoerlegging of de administratieve ondersteuning van één beleid of optreden van de Gemeenschap, hierna "administratieve sector" genoemd;

d) "IDA-project", een verzameling onderling met elkaar verband houdende activiteiten die overeenkomstig deze beschikking worden ondernomen of voortgezet, zoals aangegeven in de bijlage, en die betrekking hebben op de totstandbrenging of verbetering van sectoriële netten.

Artikel 3

Projecten van gemeenschappelijk belang

1. Ten einde de doelstellingen van artikel 1 te bereiken, voeren de Gemeenschap en de lidstaten projecten van gemeenschappelijk belang uit, zoals vastgesteld in de bijlage.

2. De uitvoering van deze projecten vindt plaats in overeenstemming met het IDA-werkprogramma en met de algemene uitvoeringsplannen zoals beschreven in artikel 5.

3. De Gemeenschap en de lidstaten zorgen voor de financiële, technische en beheerhulpmiddelen en treffen de nodige organisatiemaatregelen voor de uitvoering van de IDA-projecten.

Artikel 4

Prioriteiten

Voor de opstelling van het IDA-werkprogramma en bij de toewijzing van financiële middelen van de Gemeenschap aan IDA-projecten, wordt voorrang gegeven aan projecten die dankzij de totstandkoming of de uitbreiding van een net:

a) rechtstreeks bijdragen tot de opheffing van belemmeringen van het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal; of

b) rechtstreeks bijdragen tot de geslaagde invoering of de goede werking van de Economische Monetaire Unie; of

c) de communicatie tussen de instellingen van de Gemeenschap ondersteunen; of

d) bijdragen tot de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap of de bestrijding van fraude; of

e) anderszins de voorbereidingen voor de uitbreiding van de Europese Unie vergemakkelijken;

f) anderszins bijdragen tot het concurrentievermogen van de Europese Industrie en in het bijzonder dat van KMO's; of

g) anderszins een rechtstreeks voordeel aan de burgers van de Europese Unie verschaffen.

Artikel 5

Beginselen

1. Bij de uitvoering van IDA-projecten worden de in de leden 2 tot 8 genoemde beginselen toegepast.

2. IDA-projecten omvatten alle nodige activiteiten voor de totstandbrenging of verbetering van sectoriële netten, met inbegrip van haalbaarheidsstudies en demonstraties, de oprichting van werkgroepen van deskundigen van lidstaten en van de Gemeenschap, alsmede de aankoop van goederen en diensten ten behoeve van de Gemeenschap, voor zover van toepassing.

3. IDA-projecten omvatten een voorbereidingsfase, een haalbaarheidsfase, een ontwikkelings- en geldigverklaringsfase, en een uitvoeringsfase.

De voorbereidingsfase leidt tot de vaststelling van de doelstellingen, het werkingsgebied en de motivering van het project, en tot het bereiken van de nodige verbintenissen door en de vereiste overeenstemming tussen de deelnemers, op basis van behoorlijke raadpleging.

De haalbaarheidsfase leidt tot de vaststelling van een algemeen uitvoeringsplan waarin:

a) het net of de netten waarvan de totstandbrenging in het kader van het project, wordt beoogd, wordt of worden beschreven met betrekking tot de doelstellingen, de functies, de deelnemers en de technische aanpak;

b) aan de Gemeenschap en aan de lidstaten de rollen en taken worden toegewezen gedurende de ontwikkelings- en de geldigverklaringsfase en de uitvoeringsfase die volgen;

c) een gedetailleerde beschrijving van te verwachten voordelen wordt opgenomen, met inbegrip van beoordelingscriteria om deze voordelen na de uitvoeringsfase te meten;

d) een schema wordt opgenomen op basis waarvan de operationele en onderhoudskosten van de betrokken netten na afloop van de uitvoeringsfase billijk tussen de Gemeenschap en de lidstaten worden verdeeld.

Gedurende de ontwikkelings- en geldigverklaringsfase wordt de voor het (de) betrokken net (netten) voorgestelde oplossing op kleine schaal ontworpen, getest, beoordeeld en gecontroleerd; de resultaten worden gebruikt om het algemene uitvoeringsplan bij te stellen.

Gedurende de uitvoeringsfase wordt het (de) volledig functionele net (netten) in overeenstemming met het algemene uitvoeringsplan tot stand gebracht.

4. IDA-projecten bouwen voort op de horizontale acties en maatregelen die door de Gemeenschap zijn ondernomen in het kader van Besluit 98/. . ./EG van de Raad tot vaststelling van een reeks acties en maatregelen ter verzekering van de interoperabiliteit van en de toegang tot Trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA); met name worden voorzover mogelijk, gemeenschappelijke algemene diensten en toepassingen gebruikt.

5. De bepaling van de gebruikersbehoeften van elk sectorieel net geschiedt in het kader van het betrokken beleid of optreden van de Gemeenschap en, met name, in overeenstemming met de van toepassing zijnde comitéprocedure voor deze beleidslijn of activiteit, voor zover van toepassing.

6. Alle IDA-projecten worden technisch gespecificeerd onder verwijzing naar Europese normen of openbaar beschikbare specificaties, voor zover van toepassing, teneinde te zorgen voor een hoge mate van interoperabiliteit tussen nationale en communautaire systemen binnen en tussen administratieve sectoren en met de particuliere sector, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met richtsnoeren van de Gemeenschap en ondersteunende hulpmiddelen op het gebied van normalisatie inzake overheidsaankopen van ICT-systemen en -diensten, zoals SPRITE - S2.

7. Bij de vaststelling en uitvoering van alle IDA-projecten wordt ervoor gezorgd, dat wordt voortgebouwd op de relevante resultaten van andere communautaire activiteiten, met name de programma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de Gemeenschap en de activiteiten van de Gemeenschap op het gebied van Trans-Europese telecommunicatienetten.

8. Alle IDA-projecten worden binnen een jaar na het einde van de uitvoeringsfase opnieuw onderzocht. De resultaten daarvan worden aan de lidstaten voorgelegd.

Artikel 6

Financiële bijdrage van de Gemeenschap

1. Bij de uitvoering van IDA-projecten draagt de Gemeenschap bij in verhouding tot haar belangen bij de projecten.

2. De financiële bijdrage van de Gemeenschap per IDA-project wordt overeenkomstig de leden 3-7 vastgesteld:

3. In de voorbereidingsfase en de haalbaarheidsfase van een project kan de bijdrage van de Gemeenschap de volledige kosten van de noodzakelijk studies dekken.

4. In de ontwikkelings- en geldigverklaringsfase en in de uitvoeringsfase van een project draagt de Gemeenschap de kosten van de taken die haar in het algemene uitvoeringsplan van dat project zijn toegewezen.

5. De Gemeenschap kan door middel van rechtstreekse steun bijdragen in de kosten die door één of meer lidstaten worden gemaakt, om die lidstaten de uitvoering mogelijk te maken van:

a) activiteiten met betrekking tot het IDA-project of -net die voordelig voor andere deelnemers of andere sectoriële netten worden beschouwd;

b) een verbetering van een nationaal systeem die nodig wordt geacht om de algemene uitvoering van een bepaald netsysteem te verbeteren of te vereenvoudigen.

De geplande steun zal in het IDA-werkprogramma voor het lopende begrotingsjaar worden aangegeven. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden overschrijdt deze steun niet de helft van de daadwerkelijk door elk van de begunstigde lidstaten gemaakte kosten bij de uitvoering van de taken waarvoor de steun wordt verleend.

6. De financiering van de Commissie overeenkomstig deze beschikking eindigt met de voltooiing van de uitvoeringsfase van een IDA-project; verdere financiering kan echter in uitzonderingsgevallen overeenkomstig deze beschikking worden verleend voor de kosten van de exploitatie en het onderhoud van een IDA-net tot einde van het jaar volgende op het jaar waarin de uitvoering wordt voltooid.

7. De Gemeenschap kan eveneens in het kader van deze beschikking tot het einde van 1999 de kosten dragen van de exploitatie en het onderhoud van IDA-netten die in het kader van deze beschikking worden voortgezet en die op de datum van inwerkingtreding van deze beschikking reeds operationeel waren.

Artikel 7

Tenuitvoerlegging

1. De Commissie voert het in de artikelen 3 tot en met 6 beschreven handelen van de Gemeenschap uit.

2. De in artikel 8 neergelegde procedure is van toepassing op de goedkeuring, op basis van de in artikel 4 vastgelegde prioriteiten en de in artikel 5 vastgelegde beginselen, van het gedeelte van het IDA-werkprogramma betreffende de tenuitvoerlegging van deze beschikking, dat de Commissie jaarlijks opstelt;

3. De in artikel 8 neergelegde procedure is van toepassing op de goedkeuring, op basis van de in artikel 5 vastgelegde beginselen, van het algemene uitvoeringsplan van alle IDA-projecten aan het einde van de haalbaarheidsfase en het einde van de ontwikkelings- en geldigverklaringsfase, alsmede de goedkeuring van alle daaropvolgende belangrijke wijzigingen van dat uitvoeringsplan.

Artikel 8

Procedure van het Comité

1. Bij het treffen van de maatregelen als bedoeld in lid 3 wordt de Commissie bijgestaan door een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie. Dit comité wordt het Comité Telematica tussen overheidsdiensten (TAC) genoemd.

De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie. Het comité spreekt zich uit met de meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid 2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming van de besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen. Bij de stemming in het comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers van de lidstaten gewogen overeenkomstig genoemd artikel. De voorzitter neemt niet aan de stemming deel.

De Commissie stelt maatregelen vast die onmiddellijk van toepassing zijn. Indien deze maatregelen echter niet in overeenstemming zijn met het advies dat het comité heeft uitgebracht, worden zij onverwijld door de Commissie ter kennis van de Raad gebracht. In dat geval:

kan de Commissie de toepassing van de maatregelen waartoe zij heeft besloten voor ten hoogste één maand na deze kennisgeving uitstellen;

De Raad kan binnen de in de voorgaande alinea genoemde termijn met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen een andersluidend besluit nemen.

2. De Commissie brengt regelmatig aan het TAC verslag uit over de tenuitvoerlegging van deze beschikking.

Artikel 9

Nieuw onderzoek en beoordeling

1. De bijdrage wordt om de drie jaar door het Europees Parlement en de Raad opnieuw onderzocht.

2. Twee jaar na de inwerkingtreding van deze beschikking of na elke volgende wijziging van de bijlage, en vervolgens om de drie jaar, beoordeelt de Commissie in samenwerking met de lidstaten de uitvoering van deze beschikking.

3. Bij deze beoordeling wordt de vooruitgang en de stand van zaken van de in de bijlage bij deze beschikking aangegeven projecten van gemeenschappelijk belang vastgesteld;

Bij deze beoordeling wordt in het licht van de door de Gemeenschap gedane uitgaven bestudeerd welke voordelen de IDA-netten de Gemeenschap, de lidstaten, de industrie van de Gemeenschap en de burgers van de Europese Unie bieden en worden de gebieden aangegeven waar verbeteringen en synergie met andere communautaire activiteiten op het gebied van Trans-Europese telecommunicatienetten mogelijk zijn.

4. De Commissie doet het Europees Parlement en de Raad deze beoordeling toekomen tezamen met haar voorstel tot wijziging van de bijlage.

Artikel 10

Uitbreiding tot de EER en geassocieerde landen

1. Het IDA-programma kan, binnen het kader van hun respectieve overeenkomsten met de Europese Gemeenschap, worden opengesteld voor de deelneming van de landen van de Europese Economische Ruimte, de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa en Cyprus, aan projecten van gemeenschappelijk belang die relevant zijn voor deze overeenkomsten.

2. Bij de uitvoering van IDA-projecten wordt de samenwerking met niet-lidstaten en internationale organisaties of instellingen, voor zover van toepassing, aangemoedigd.

Artikel 11

Algemene sectoriële netten

1. Ten aanzien van de totstandbrenging of uitbreiding van alle andere sectoriële netten die geen IDA-projecten zijn, hierna "andere sectoriële netten" genoemd, zorgen de lidstaten en de Gemeenschap er, in overeenstemming met de bepalingen van de communautaire wetgeving die op totstandbrenging van deze sectoriële netten van toepassing zijn, dat aan de leden 2 tot 6 wordt voldaan.

2. Bij deze andere sectoriële netten wordt gebruik gemaakt van de horizontale acties en maatregelen van de Commissie in het kader van Besluit 98/. . ./EG tot vaststelling van een reeks acties en maatregelen ter verzekering van de interoperabiliteit van en de toegang tot Trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA) voorzover deze acties en maatregelen passend zijn om aan de gebruikerseisen van deze andere sectoriële netten te voldoen;

3. Deze andere sectorale netten worden alle technisch gespecificeerd onder verwijzing naar Europese normen of openbaar beschikbare specificaties, naar gelang van het geval, teneinde een hoge mate van interoperabiliteit tussen nationale en communautaire systemen binnen en tussen verschillende administratieve sectoren en met de particuliere sector te garanderen. In het bijzonder wordt aandacht geschonken aan de richtsnoeren van de Gemeenschap en de ondersteunde gereedschappen op het gebied van de normalisatie ten behoeve van overheidsopdrachten voor ICT-systemen en diensten, zoals SPRITE - S2;

4. Bij de bepaling en uitvoering van deze andere sectoriële netten wordt erop toegezien dat wordt voortgebouwd op geschikte resultaten die bij andere relevante activiteiten van de Gemeenschap zijn bereikt, in het bijzonder de programma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de Gemeenschap op het gebied van Trans-Europese telecommunicatienetten;

5. Voor elk van deze andere sectoriële netten vindt na de uitvoering een beoordeling plaats;

6. De Gemeenschap draagt bij de uitvoering van deze andere sectoriële netten in verhouding tot haar belang in de kosten bij.

Artikel 12

Financiële middelen

De financiële middelen voor de uitvoering van activiteiten van de Gemeenschap krachtens deze beschikking gedurende de periode 1998-2000 bedragen 38,5 MECU.

De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit goedgekeurd binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten.

Artikel 13

Inwerkingtreding

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Zij treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking.

Artikel 14

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

(1) PB C 181 van 2.7.1994, blz. 1.

(2) PB C 376 van 12.12.1996, blz. 1.

(3) COM(94) 347 def.

(4) COM(97) 184 def.

(5) PB C 200 van 30.6.1997, blz. 196.

(6) PB L 282 van 24.11.1995, blz. 16.

(7) PB L 183 van 11.7.1997, blz. 12.

(8) PB L 269 van 11.11.1995, blz. 23.

(9) PB C 102 van 4.4.1996, blz. 4.

BIJLAGE

PROJECTEN VAN GEMEENSCHAPPELIJK BELANG OP HET GEBIED VAN TRANS-EUROPESE NETTEN VOOR DE UITWISSELING VAN INFORMATIE TUSSEN OVERHEIDSDIENSTEN

In het kader van het IDA-programma worden de volgende projecten beschouwd als zijnde van gemeenschappelijk belang:

A. ALGEMEEN

1. Voortzetting van de sectoriële projecten en maatregelen die zijn ondernomen in het kader van Besluit 95/468/EG van de Raad van 6 november 1995, met uitzondering van de volgende netten die voorheen door het IDA-programma werden gefinancierd en nu specifiek van het nieuwe programma worden uitgesloten:

SIGL

VIES

TRANSIT

QUOTA

EBTI

TARIC

SCENT CIS/FISCAL

SEED - EXCISE CONTROL

CCN/CSI

2. Uitbouw van netten die nodig zijn voor het functioneren van de Europese agentschappen en ter ondersteuning van het wettelijk kader dat tot stand is gekomen met de oprichting van de Europese agentschappen

3. Uitbouw van de netten die, in het kader van het communautaire beleid en activiteiten en in onvoorziene omstandigheden, dringend vereist zijn ter ondersteuning van activiteiten van de Gemeenschap en de lidstaten voor de bescherming van leven en gezondheid van mens, dier en plant, de rechten van de Europese consument of de fundamentele belangen van de Gemeenschap

B. VERBETERINGEN/UITBREIDINGEN VAN BESTAANDE IDA-PROJECTEN

1. Uitbreiding van het project "Communication and Management of Official Documents" tot alle uitwisseling van informatie tussen de Europese instellingen en de regeringen en overheidsdiensten van de lidstaten en ten behoeve van de verspreiding van de eigen besluiten van de Commissie

2. Uitbreiding van het SIMAP-project om te voorzien in een telematicadienst die het hele proces van overheidsopdrachten beslaat.

3. Uitbreiding van de netarchitectuur inzake gezondheidszorg EUPHIN (voorheen CARE), tot de uitwisseling van nieuwe, met de volksgezondheid verband houdende informatie, zoals die met betrekking tot de bloedtransfusieketen, nieuwe ziekten en ongevallen thuis en in de ontspanningssfeer

4. Uitbreiding van het TESS-kader met de uitwisseling van informatie met betrekking tot nieuwe sectoren in de sociale verzekeringen, zoals werkloosheids- en gezinsuitkeringen

5. Uitbreiding en verdere ontwikkeling van EURES, gericht op de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie betreffende arbeidsplaatsen en werkzoekenden, decentralisatie en verbeterde openbare toegang

6. Uitwisseling van milieugegevens en -informatie voor EIONET

7. Uitbreiding van toegang tot milieu-informatie voor de burger

8. Uitbreiding van het EMCDDA-REITOX-geneesmiddelenbewakingssysteem om er nieuwe internationale partners in op te nemen of nieuwe onderwerpen zoals met drugs verband houdende stedelijke criminaliteit

9. Bevorderings- en bekendmakingsactiviteiten voor landbouwnetten

10. Uitbreiding van bestaande geneesmiddelennetwerken tot andere wetenschappelijke en regelgevingsgebieden en voor andere gebruikersgemeenschappen, zoals de industrie en de burgers

C. SPECIFIEKE NIEUWE NETWERKEN TER ONDERSTEUNING VAN DE EMU EN VAN COMMUNAUTAIRE BELEIDSLIJNEN EN ACTIVITEITEN

1. Telematicanetten ter bevordering van het toezicht op de naleving van de convergentiecriteria en op de invoering van de EURO en het economisch en monetair beleid

2. Telematicanetten voor de uitwisseling van statistieken in overeenstemming met communautaire beleidsprioriteiten

3. Telematicanetten voor de levering van statistische informatie aan de burgers

4. Nieuwe telematicanetsystemen voor de vergaring en verspreiding van statistische informatie

5. Nieuwe telematicaprojecten ter ondersteuning van het beheer van landbouwmarkten en -structuur, efficiënter financieel beheer en fraudebestrijding in de landbouwsector

6. Telematicanetten voor de uitwisseling van boekhoudgegevens uit de landbouw (RICA) tussen nationale agentschappen en de Commissie

7. Verbetering van horizontale telematica-uitwisselingssystemen in de landbouwsector

8. Telematicanetten ter vergemakkelijking van de vergaring, het beheer en de verspreiding van informatie op het niveau van centrale en regionale overheidsdiensten met betrekking tot de uitvoering van regionaal en cohesiebeleid

9. Uitwisseling van gegevens met betrekking tot de typegoedkeuring van auto's tussen overheidsdiensten, inclusief de interactieve gegevensbank voor technische diensten (LISTEC) en de verwijzingen naar de richtlijnen

10. Telematicanet voor de uitwisseling van informatie tussen industriële autoriteiten en industriële organisaties

11. Telematicanetinterface met bestaande gegevensbanken van de Commissie, ter bevordering van de toegang van Europese organisaties, met name uit het MKB, tot de financiering door de Gemeenschap

12. Telematicanet voor de uitwisseling van informatie over cosmetische producten

13. Telematicadiensten voor de industrie, ter verlichting van de last die is verbonden met het invullen van administratieve formulieren

14. Telematicadiensten voor een snel reagerend waarschuwingssysteem inzake nieuwe synthetische drugs (EMCDDA)

15. Telematicadiensten voor de uitwisseling van informatie met betrekking tot inhoudskwesties op open netten, de bevordering van de ontwikkeling en het vrije verkeer van nieuwe audiovisuele en informatiediensten

16. Telematicanetten voor de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten over bestuurders, voertuigen en vervoersondernemers

17. Telematicanetten ten behoeve van de uitbreiding van de EU door de implementatie van efficiënte elektronische communicatie tussen de vertaal-/revisiebureaus die eventueel in de kandidaat-lidstaten zullen worden opgericht

D. UITBREIDING VAN IDA-NETWERKEN OP WERELDSCHAAL

1. Uitbreiding van de TESS-architectuur voor informatie-uitwisseling betreffende pensioenen tot landen waarheen een groot aantal burgers van de lidstaten is geëmigreerd

2. Uitbreiding van de toegang tot telematicanetten inzake gezondheidszorg en geneesmiddelen tot internationale organisaties, en tot de landen van de EER en de EVA, de landen uit Midden- en Oost-Europa en andere geassocieerde landen, alsmede de G7-landen

3. Garanderen van de interoperabiliteit van milieunetten met milieuagentschappen in derde landen en internationale organisaties

4. Uitbreiding van de toegang tot het EMCDDA-REITOX-telematicanet tot de landen van Midden- en Oost-Europa, de EVA en het Middellandse-Zeegebied, alsmede tot derde landen en internationale organisaties die informatie uitwisselen met het EMCDDA- en het REITOX-systeem

E. INTERINSTITUTIONELE PROJECTEN

1. Realisatie van een telematicaverbinding tussen de Commissie, de Raad, de instellingen en het EU-voorzitterschap

2. Gebruik van een net en gezamenlijk gebruik van documenten tussen de Europese agentschappen en organen onderling en met de Europese instellingen

3. Telematicanetdiensten ter ondersteuning van interinstitutionele uitwisselingen op het gebied van de landbouw

4. Telematicaondersteuning ten behoeve van de communicatie tussen de instellingen van de Gemeenschap door middel van gezamenlijk gebruik/uitwisseling van meertalige informatiebronnen en de organisatie van gemeenschappelijke toegang tot terminologische databanken

5. Ondersteuning van de interinstitutionele uitwisseling door verbetering van het beheer van de doorstroom en de hulpmiddelen van de vertaaldiensten