Home

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de vaststelling van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de vaststelling van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de vaststelling van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank /* COM/97/0725 def. - CNS 98/0057 */

Publicatieblad Nr. C 118 van 17/04/1998 blz. 0013


Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de vaststelling van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (98/C 118/08) COM(97) 725 def. - 98/0057(CNS)

(Door de Commissie ingediend op 20 februari 1998)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 106, lid 6, en op de artikelen 29.2 en 42 van het aan het Verdrag gehechte Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Gezien het advies van het Europees Monetair Instituut,

(1) Overwegende dat de Europese Centrale Bank, hierna te noemen "de ECB", zal worden opgericht zodra haar directie is benoemd;

(2) Overwegende dat het aanvangskapitaal van de ECB, dat bij de oprichting van de ECB operationeel wordt, 5 000 miljoen ECU bedraagt;

(3) Overwegende dat de nationale centrale banken de enige inschrijvers op het kapitaal van de ECB en de enige aandeelhouders van de ECB zullen zijn;

(4) Overwegende dat de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB zal worden vastgesteld wanneer de ECB is opgericht;

(5) Overwegende dat de voor de vaststelling van de verdeelsleutel te gebruiken statistische gegevens door de Commissie zullen worden verstrekt overeenkomstig de door de Raad vastgestelde regels;

(6) Overwegende dat de aard en de bronnen van de te gebruiken gegevens alsmede de wijze van berekening van de weging van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel moeten worden omschreven;

(7) Overwegende dat Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad van 13 februari 1989 betreffende de harmonisatie van de opstelling van het bruto nationaal product tegen marktprijzen voorziet in een procedure voor de vaststelling van de gegevens betreffende het bruto binnenlands product tegen marktprijzen door de lidstaten; dat de lidstaten alle schikkingen dienen te treffen om ervoor te zorgen dat deze gegevens aan de Commissie worden toegezonden,

BESLUIT:

Artikel 1

De statistische gegevens die voor de vaststelling van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank moeten worden gebruikt, worden door de Commissie verstrekt overeenkomstig de in de volgende artikelen staande voorschriften.

Artikel 2

De bevolking en het bruto binnenlands product tegen marktprijzen, hierna te noemen BBPmp, worden gedefinieerd volgens het Europees Stelsel van Economische Rekeningen (ESER) in de versie die wordt gebruikt voor de toepassing van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom. Het BBPmp is het BBPmp zoals gedefinieerd in artikel 2 van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom.

Artikel 3

De gegevens betreffende de bevolking hebben betrekking op het jaar 1996. Overeenkomstig de desbetreffende ESER-aanbeveling wordt het gemiddelde van de totale bevolking in de loop van het jaar gebruikt.

Artikel 4

De gegevens betreffende het BBPmp hebben betrekking op elk van de jaren 1991 tot en met 1995. Zij worden voor elke lidstaat uitgedrukt in nationale valuta tegen lopende prijzen.

Artikel 5

De gegevens betreffende de bevolking worden door de Commissie (Eurostat) ingewonnen bij de lidstaten.

Artikel 6

De gegevens betreffende het BBPmp voor de jaren 1991 tot en met 1995 vloeien voort uit de toepassing van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom.

Artikel 7

1. Het aandeel van een lidstaat in de bevolking van de Gemeenschap is zijn aandeel in de som van de bevolkingen van de lidstaten, uitgedrukt in procenten.

2. De BBPmp-gegevens voor elk jaar en elke lidstaat, uitgedrukt in nationale valuta, worden omgerekend in ECU. De hiertoe gebruikte wisselkoers is het gemiddelde van de wisselkoersen van alle werkdagen in een jaar. De dagelijkse wisselkoers is de door de Commissie berekende en in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte koers.

3. Het aandeel van een lidstaat in het BBPmp van de Gemeenschap is zijn aandeel in de som van de BBPmp's van de lidstaten over de vijf jaar, uitgedrukt in procenten.

Artikel 8

De weging van een nationale centrale bank in de verdeelsleutel is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de respectieve aandelen van de betrokken lidstaat in de bevolking en in het BBPmp van de Gemeenschap.

Artikel 9

De verschillende berekeningsfasen moeten cijfermatig voldoende zijn onderbouwd om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen. De weging van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel wordt uitgedrukt in een getal met vier decimalen.

Artikel 10

De in dit besluit bedoelde gegevens worden door de Commissie aan het Europees Monetair Instituut medegedeeld vóór de dag waarop de oprichting van de ECB effectief wordt.