Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 92/12/EEG betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop (COM(97)0326 C4-0394/97 97/0181(CNS))(Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 92/12/EEG betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop (COM(97)0326 C4-0394/97 97/0181(CNS))(Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 92/12/EEG betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop (COM(97)0326 C4-0394/97 97/0181(CNS))(Raadplegingsprocedure)

Publicatieblad Nr. C 313 van 12/10/1998 blz. 0154


A4-0064/98

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 92/12/EEG betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop (COM(97)0326 - C4-0394/97 - 97/0181(CNS))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen:

(Amendement 4)

Vierde overweging bis (nieuw)

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat het noodzakelijk is de toepassing van de administratieve procedures tussen de lidstaten te verbeteren, teneinde de intracommunautaire handel in accijnsproducten te vergemakkelijken,

(Amendement 1)

Vierde overweging ter (nieuw)

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat in gedachten moet worden gehouden dat de startlijn voor de communautaire harmonisatie van de accijnzen slechts enkele maanden voor de inwerkingtreding van de interne markt werd overschreden;

(Amendement 2)

ARTIKEL 1

Artikel 24, lid 2 (richtlijn 92/12/EEG)

>Oorspronkelijke tekst>

2. De Commissie wordt bijgestaan door een "Accijnscomité", hierna "Comité" te noemen. Het Comité bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.

>Tekst na stemming van het EP>

2. a) De Commissie wordt bijgestaan door een "Accijnscomité", hierna "Comité" te noemen. Het Comité bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

b) Hierbij wordt uitvoering gegeven aan het destijds overeengekomen, maar nooit geïmplementeerde akkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie (het zgn. akkoord-Plumb/Delors).

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

c) Hierbij wordt uitvoering gegeven aan het besluit 91/453/EEG van de Commissie van 30 juli 1991 met betrekking tot de oprichting van een Raadgevend Comité op het gebied van douanezaken en indirecte belastingen(1).

(1) PB L 241 van 30.8.1991, blz. 43.

(Amendement 3)

ARTIKEL 1

Artikel 24, lid 5 bis (nieuw) (richtlijn 92/12/EEG)

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

5 bis.De Commissie voert een nieuw gecomputeriseerd controlesysteem in, parallel aan het nieuwe gecomputeriseerde controlesysteem op het gebied van het communautair douanevervoer, om een uniforme behandeling van bedrijven te verzekeren en neemt daarvoor in de bijlage een tijdpad voor invoering van het nieuwe gecomputeriseerd controlesysteem op.

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 92/12/EEG betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop (COM(97)0326 - C4-0394/97 - 97/0181(CNS))(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(97)0326 - 97/0181(CNS) ((PB C 267 van 3.9.1997, blz. 58.)),

- geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 99 van het EG-Verdrag (C4-0394/97),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid (A4-0064/98),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel zoals gewijzigd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 189 A, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst dat de overlegprocedure wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst;

5. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

6. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.