Home

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op het gebied van reclame en sponsoring voor tabaksproducten (C4- 0034/98 00/0194(COD))(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op het gebied van reclame en sponsoring voor tabaksproducten (C4- 0034/98 00/0194(COD))(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op het gebied van reclame en sponsoring voor tabaksproducten (C4- 0034/98 00/0194(COD))(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Publicatieblad Nr. C 167 van 01/06/1998 blz. 0091


A4-0150/98

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op het gebied van reclame en sponsoring voor tabaksproducten (C4-0034/98 - 00/0194(COD))(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (C4-0034/98 - 00/0194(COD)),

- gezien zijn in eerste lezing uitgebrachte advies ((PB C 67 van 16.3.1992, blz. 35.)) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(91)0111) ((PB C 167 van 27.6.1991, blz. 3.)),

- gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(92)0196) ((PB C 129 van 21.5.1992, blz. 5.)),

- gelet op artikel 189 B, lid 2 van het EG-Verdrag,

- gelet op artikel 68 van zijn Reglement,

- gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming (A4-0150/98),

1. hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt;

2. verzoekt de Raad het besluit zo spoedig mogelijk overeenkomstig zijn gemeenschappelijk standpunt vast te stellen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 191, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

4. verzoekt zijn secretaris-generaal in het kader van zijn bevoegdheden het besluit te ondertekenen en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad;

5. verzoekt zijn Voorzitter onderhavig besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.