Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1998/99, van de afgeleide interventieprijzen voor witte suiker, de interventieprijs voor ruwe suiker, de minimumprijzen voor A- en voor B-suikerbieten, alsmede het bedrag van de vergoeding voor de verevening van de opslagkosten (COM(98) 0051 C4-0088/98 98/0805(CNS))(Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1998/99, van de afgeleide interventieprijzen voor witte suiker, de interventieprijs voor ruwe suiker, de minimumprijzen voor A- en voor B-suikerbieten, alsmede het bedrag van de vergoeding voor de verevening van de opslagkosten (COM(98) 0051 C4-0088/98 98/0805(CNS))(Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1998/99, van de afgeleide interventieprijzen voor witte suiker, de interventieprijs voor ruwe suiker, de minimumprijzen voor A- en voor B-suikerbieten, alsmede het bedrag van de vergoeding voor de verevening van de opslagkosten (COM(98) 0051 C4-0088/98 98/0805(CNS))(Raadplegingsprocedure)

Publicatieblad Nr. C 210 van 06/07/1998 blz. 0052


Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1998/99, van de afgeleide interventieprijzen voor witte suiker, de interventieprijs voor ruwe suiker, de minimumprijzen voor A- en voor B-suikerbieten, alsmede het bedrag van de vergoeding voor de verevening van de opslagkosten (COM(98)0051 - C4-0088/98 - 98/0805(CNS))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen:

(Amendement 15)

Vijfde overweging bis (nieuw)

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat het noodzakelijk is een aanpassingscoëfficiënt in het leven te roepen met het oog op handhaving van een gelijk niveau van de inkomens van de landbouwers in alle lidstaten van de Europese Unie, en wel om een compensatie te bieden voor het eventueel verdwijnen, per 1 januari 1999, van de groene koers voor de lidstaten die deelnemen aan de eenheidsmunt,

(Amendement 16)

Artikel 4 bis (nieuw)

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

Artikel 4 bis

Ter verzekering van een gelijk niveau van de inkomens van de landbouwers in alle lidstaten van de Europese Unie wordt met ingang van 1 januari 1999 een aanpassingscoëfficiënt ingevoerd om een compensatie te bieden voor het eventueel verdwijnen van de groene koers voor de lidstaten die deelnemen aan de eenheidsmunt.

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1998/99, van de afgeleide interventieprijzen voor witte suiker, de interventieprijs voor ruwe suiker, de minimumprijzen voor A- en voor B-suikerbieten, alsmede het bedrag van de vergoeding voor de verevening van de opslagkosten (COM(98)0051 - C4-0088/98 - 98/0805(CNS))(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(98)0051 - 98/0805(CNS) ((PB C 87 van 23.3.1998, blz. 7.)),

- geraadpleegd door de Raad (C4-0088/98),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de adviezen van de Begrotingscommissie, de Commissie externe economische betrekkingen, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming en de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A4-0216/98),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie zoals gewijzigd door het Parlement;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.