Home

Besluit betreffende de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van richtlijn 93/12/EEG van de Raad (C4-0500/98 96/0163(COD))(Medebeslissingsprocedure: derde lezing)

Besluit betreffende de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van richtlijn 93/12/EEG van de Raad (C4-0500/98 96/0163(COD))(Medebeslissingsprocedure: derde lezing)

Besluit betreffende de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van richtlijn 93/12/EEG van de Raad (C4-0500/98 96/0163(COD))(Medebeslissingsprocedure: derde lezing)

Publicatieblad Nr. C 313 van 12/10/1998 blz. 0031


A4-0313/98

Besluit betreffende de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van richtlijn 93/12/EEG van de Raad (C4-0500/98 - 96/0163(COD))(Medebeslissingsprocedure: derde lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst en de daarop betrekking hebbende verklaringen van de Commissie (C4-0500/98 - 96/0163(COD)),

- gezien zijn in eerste lezing uitgebrachte advies ((PB C 132 van 28.4.1997, blz. 159.)) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(96)0248) ((PB C 77 van 11.3.1997, blz. 1.)),

- gezien zijn besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt ((PB C 80 van 16.3.1998, blz. 92.)),

- gezien het advies van de Commissie over de amendementen van het Parlement op het gemeenschappelijk standpunt (COM(98)0241 - C4-0267/98),

- gelet op artikel 189 B, lid 5, van het EG-Verdrag,

- gelet op artikel 77, lid 2, van zijn Reglement,

- gezien het verslag van zijn delegatie in het bemiddelingscomité (A4-0313/98),

1. hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke ontwerptekst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 191, lid 1, van het EG-Verdrag te ondertekenen;

3. verzoekt zijn secretaris-generaal in het kader van zijn bevoegdheden het besluit te ondertekenen en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad;

4. verzoekt zijn Voorzitter onderhavig besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.