Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de deelname van Letland aan de programma's van de Gemeenschap op het gebied van beroepsopleiding, jeugd en onderwijs (COM(98)0309 C4-0360/ 98 98/0173(CNS))(Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de deelname van Letland aan de programma's van de Gemeenschap op het gebied van beroepsopleiding, jeugd en onderwijs (COM(98)0309 C4-0360/ 98 98/0173(CNS))(Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de deelname van Letland aan de programma's van de Gemeenschap op het gebied van beroepsopleiding, jeugd en onderwijs (COM(98)0309 C4-0360/ 98 98/0173(CNS))(Raadplegingsprocedure)

Publicatieblad Nr. C 328 van 26/10/1998 blz. 0026


Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de deelname van Letland aan de programma's van de Gemeenschap op het gebied van beroepsopleiding, jeugd en onderwijs (COM(98)0309 - C4-0360/98 - 98/0173(CNS))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen:

(Amendement 7)

Derde overweging bis (nieuw)

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat de uit de derde landen afkomstige ontvangsten van tevoren voor de betrokken programma's bestemd worden en als zodanig op de corresponderende uitgavenlijn opgenomen worden;

(Amendement 8)

Dictum, alinea bis (nieuw)

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

De jaarlijkse verdeling van de kredieten voor de medefinanciering van deze actie overeenkomstig artikel 109 van de in de eerste overweging genoemde Europa-Overeenkomst, is opgenomen in bijlage IV, deel B, afdeling III van de begroting van de Europese Unie.

(Amendement 9)

Ontwerpbesluit van de Associatieraad

Artikel 2

>Oorspronkelijke tekst>

Dit besluit is van toepassing voor de duur van Leonardo da Vinci, Jeugd voor Europa en Socrates.

>Tekst na stemming van het EP>

Dit besluit is van toepassing voor de duur van Leonardo da Vinci, Jeugd voor Europa en Socrates

, alsook voor de verlengingen ervan tijdens de voorbereidingsfase van de nieuwe programma's, voor zover de financieringsmodaliteiten onveranderd blijven.

(Amendement 10)

Bijlage I, punt 7

>Oorspronkelijke tekst>

7. Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie en de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen in verband met het toezicht op en de evaluatie van de programma's, overeenkomstig artikel 10 van het besluit inzake Leonardo da Vinci, artikel 9 van het besluit inzake Jeugd voor Europa en artikel 8 van het besluit inzake Socrates, wordt de deelname van Letland permanent geëvalueerd, op basis van partnerschap tussen de Commissie van de Europese Gemeenschappen en Letland. Letland legt de nodige verslagen voor aan de Commissie en neemt deel aan andere door de Gemeenschap in dit verband ondernomen specifieke activiteiten.

>Tekst na stemming van het EP>

7. Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie en de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen in verband met het toezicht op en de evaluatie van de programma's, overeenkomstig artikel 10 van het besluit inzake Leonardo da Vinci, artikel 9 van het besluit inzake Jeugd voor Europa en artikel 8 van het besluit inzake Socrates, wordt de deelname van Letland permanent geëvalueerd, op basis van partnerschap tussen de Commissie van de Europese Gemeenschappen

, die Parlement en Raad daar regelmatig over voorlicht, en Letland. Letland legt de nodige verslagen voor aan de Commissie en neemt van in den beginne deel aan andere door de Gemeenschap in dit verband ondernomen specifieke activiteiten

(Amendement 11)

Bijlage I, punt 8

>Oorspronkelijke tekst>

8. Onverminderd de procedures bedoeld in artikel 6 van het besluit inzake Leonardo da Vinci, artikel 6 van het besluit inzake Jeugd voor Europa en artikel 4 van het besluit inzake Socrates, wordt Letland uitgenodigd voor de aan de gewone vergaderingen van de programmacomité¨s voorafgaande coördinatiebijeenkomsten over alle met de tenuitvoerlegging van dit besluit verband houdende vraagstukken. De Commissie stelt Letland op de hoogte van de resultaten van deze gewone vergaderingen.

>Tekst na stemming van het EP>

8. Onverminderd de procedures bedoeld in artikel 6 van het besluit inzake Leonardo da Vinci, artikel 6 van het besluit inzake Jeugd voor Europa en artikel 4 van het besluit inzake Socrates, wordt Letland uitgenodigd voor de aan de gewone vergaderingen van de programmacomité¨s voorafgaande coördinatiebijeenkomsten over alle met de tenuitvoerlegging van dit besluit verband houdende vraagstukken.

Letland kan ook een vertegenwoordiger naar deze gewone vergaderingen sturen om rechtstreeks profijt te trekken uit de communautaire ervaring doch zonder de besluiten van het comité te kunnen beïnvloeden.

(Amendement 12)

Bijlage I, punt 9

>Oorspronkelijke tekst>

9. Bij het inschrijven, het opstellen van overeenkomsten en verslagen en andere administratieve aangelegenheden in verband met de programma¨s dient gebruik te worden gemaakt van een van de officiële talen van de Gemeenschap.

>Tekst na stemming van het EP>

9. Bij het inschrijven, het opstellen van overeenkomsten en verslagen en andere administratieve aangelegenheden in verband met de programma¨s dient gebruik te worden gemaakt van een

of meer officiële talen van de Gemeenschap. Zulks mag evenwel niet uitsluiten dat bij gelegenheid, met name bij informele onderhandelingen, gebruik wordt gemaakt van de landstaal van de betrokken landen.

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de deelname van Letland aan de programma's van de Gemeenschap op het gebied van beroepsopleiding, jeugd en onderwijs (COM(98)0309 - C4-0360/98 - 98/0173(CNS))(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(98)0309 - 98/0173(CNS)) ((PB C 197 van 23.6.98, blz. 18.)),

- geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikelen 126 en 127 en 228, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag (C4-0360/98),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs en media en het advies van de Begrotingscommissie (A4-0343/98),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel zoals gewijzigd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 189 A, lid 2 van het EG-Verdrag, dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst dat de overlegprocedure wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst;

5. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

6. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.