Home

Ontwerp Verordening (EG) nr. ./. van de Commissie van [.] betreffende reeksen gegevens die moeten worden geproduceerd voor de structurele bedrijfsstatistieken (Gecodificeerde versie)

Ontwerp Verordening (EG) nr. ./. van de Commissie van [.] betreffende reeksen gegevens die moeten worden geproduceerd voor de structurele bedrijfsstatistieken (Gecodificeerde versie)

[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel,

C

Ontwerp

VERORDENING (EG) Nr. ./. VAN DE COMMISSIE

van [.]

betreffende reeksen gegevens die moeten worden geproduceerd voor de structurele bedrijfsstatistieken

(Gecodificeerde versie)

2701/98

Ontwerp

VERORDENING (EG) Nr. ./. VAN DE COMMISSIE

van [.]

betreffende reeksen gegevens die moeten worden geproduceerd voor de structurele bedrijfsstatistieken

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad van 20 december 1996 inzake structurele bedrijfsstatistieken[1], inzonderheid op artikel 12, onder ii), v) en vii),

Overwegende hetgeen volgt:

.

1. Verordening (EG) nr. 2701/98 van de Commissie van 17 december 1998 betreffende reeksen gegevens die moeten worden geproduceerd voor de structurele bedrijfsstatistieken[2] is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd[3]. Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze verordening te worden overgegaan.

2701/98 verordening 1

2. Bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 is een gemeenschappelijk kader voor de opstelling van communautaire statistieken over de structuur, de activiteiten, het concurrentievermogen en de prestaties van ondernemingen in de Gemeenschap vastgesteld.

2701/98 overweging 2

3. Het is noodzakelijk te bepalen hoe vaak de meerjaarlijkse structurele bedrijfsstatistieken moeten worden opgesteld, wat het eerste referentiejaar voor de opstelling van voorlopige resultaten voor structurele bedrijfsstatistieken moet zijn en hoe de resultaten voor de opstelling van structurele bedrijfsstatistieken moeten worden ingedeeld.

2701/98 overweging 3

4. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité statistisch programma,

2701/98

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De frequentie voor het verzamelen van meerjaarlijkse kenmerken, de indeling van de resultaten en het eerste referentiejaar voor de opstelling van de voorlopige resultaten, zoals bedoeld in de artikelen 4, 8 en 9 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 worden vastgesteld in de reeksen gegevens in bijlage I van deze verordening.

.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 2701/98 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage III.

2701/98

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, [.]

Voor de Commissie

[.]

Lid van de Commissie

2701/98

BIJLAGE I

REEKSEN

NIJVERHEID, BOUWNIJVERHEID, DIENSTEN EN HANDEL

Overzichtstabel

Code van de reeks | Titel |

1A | Jaarstatistiek ondernemingen |

1B | Jaarstatistiek ondernemingen naar grootteklasse |

1C | Regionale jaarstatistiek |

1D | Voorlopige resultaten |

Jaarstatistiek ondernemingen , genoemd in bijlage 1, sectie 4, punten 3 en 4, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

1614/2002 art. 3 en bijlage III, punt 1

Reeks 1A

Naam van de reeks | Jaarstatistiek ondernemingen |

1669/2003 art. 1 en bijlage I, punt 1

Eerste referentiejaar | 1995 behalve groepen 65.1 en 65.2, klasse 66.02 en afdeling 67 van de NACE Rev. 1 |

2001 voor groep 65.1 van de NACE Rev. 1 en de kredietinstellingen ingedeeld onder klasse 65.22 van de NACE Rev. 1 |

2002 voor klasse 66.02 van de NACE Rev. 1 |

1614/2002 art. 3 en bijlage III, punt 1

Frequentie | Jaarlijks |

1669/2003 art. 1 en bijlage I, punt 2

Waarnemingsgebied | Secties C-K behalve groep 65.2 en afdeling 67 van de NACE Rev. 1 |

1614/2002 art. 3 en bijlage III, punt 1

1669/2003 art. 1 en bijlage I, punt 3

1669/2003 art. 1 en bijlage I, punt 4

Kenmerken | Kenmerk in bijlage 1, sectie 4, punt 3: 11 11 0 Aantal ondernemingen |

Kenmerken in bijlage 1, sectie 4, punt 4: 12 11 0 Omzet(1) 12 12 0 Productiewaarde 12 15 0 Toegevoegde waarde tegen factorkosten 13 11 0 Totale aankoop van goederen en diensten 13 12 0 Aankoop van goederen en diensten, ingekocht voor wederverkoop in de oorspronkelijke staat(2) 13 31 0 Personeelskosten 13 32 0 Lonen 13 33 0 Wettelijke-socialezekerheidskosten 15 11 0 Bruto-investeringen in materiële goederen(2) 16 11 0 Aantal werkzame personen 16 13 0 Aantal werknemers(2) |

Niveau van de indeling naar activiteit | Niveau van de samenvoegingen van activiteiten in sectie 9 van bijlage 1 |

(1) Voor de klassen 66.01 en 66.03: geboekte brutopremie.è1 Voor groep 65.1 en de onder klasse 65.22 ingedeelde kredietinstellingen: geen gegevens vereist. ç (2) è2 Voor groep 65.1, de onder klasse 65.22 ingedeelde kredietinstellingen en afdeling 66: geen gegevens vereist. ç |

1614/2002 art. 3 en bijlage III, punt 2

Reeks 1B

Naam van de reeks | Jaarstatistiek ondernemingen naar grootteklasse |

Eerste referentiejaar | 1995 |

Frequentie | Jaarlijks |

Waarnemingsgebied | Secties C-K behalve groepen 65.1 en 65.2, klasse 66.02 en afdeling 67 van de NACE Rev.1 |

Kenmerken | Kenmerk in bijlage 1, sectie 4, punt 3: 11 11 0 Aantal ondernemingen |

Kenmerken in bijlage 1, sectie 4, punt 4: 12 11 0 Omzet(1) 12 15 0 Toegevoegde waarde tegen factorkosten(1) 15 11 0 Bruto-investeringen in materiële goederen (facultatief) 16 11 0 Aantal werkzame personen(1) |

Niveau van de indeling naar activiteit | Secties C-G van NACE Rev.1: niveau met drie cijfers (groepen) Secties H, I en K: niveau van de samenvoegingen van activiteiten in sectie 9 van bijlage 1 |

Niveau van de indeling naar grootteklasse | Voor secties C-F: Aantal werkzame personen: 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 + Voor secties G, H, I en K: Aantal werkzame personen: 1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 + Voor de klassen 66.01 en 66.03: Geboekte brutopremie (in miljoenen euro): < 5, 5-50, 51-250, 251-500, 501-1 000, 1 000 + |

(1) Voor de klassen 66.01 en 66.03: geen gegevens vereist. |

2701/98

Regionale jaarstatistiek, genoemd in bijlage 1, sectie 4, punten 3 en 5, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

Reeks 1C

Naam van de reeks | Regionale jaarstatistiek |

Eerste referentiejaar | 1995 |

Frequentie | Jaarlijks |

Waarnemingsgebied | Secties C-I en K van de NACE Rev. 1 |

Kenmerken | Kenmerk in bijlage 1, sectie 4, punt 3: |

11 21 0 | Aantal lokale eenheden |

Kenmerken in bijlage 1, sectie 4, punt 5: |

13 32 0 | Lonen |

15 11 0 | Bruto-investeringen in materiële goederen (facultatief) |

16 11 0 | Aantal werkzame personen |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev.1- niveau met twee cijfers (afdelingen) |

Niveau van de indeling naar regio | NUTS 2 |

Jaarlijkse voorlopige resultaten, genoemd in bijlage 1, sectie 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

Reeks 1D

Naam van de reeks | Voorlopige resultaten |

Eerste referentiejaar | 1996 |

Frequentie | Jaarlijks |

Waarnemingsgebied | Secties C-I en K van de NACE Rev. 1 |

Kenmerken | Kenmerken in bijlage 1, sectie 8: |

12 11 0 | Omzet |

16 11 0 | Aantal werkzame personen |

Niveau van de indeling naar activiteit | Secties C-G van de NACE Rev. 1: niveau van drie cijfers (groepen) Secties H, I en K: niveau van de samenvoegingen van activiteiten in sectie 9 van bijlage 1 |

Voorlopige resultaten worden toegezonden binnen een termijn van tien maanden na het einde van het kalenderjaar van de referentieperiode.

NIJVERHEID

Overzichtstabel

Code van de reeks | Titel |

2A | Jaarstatistiek ondernemingen |

2B | Uitgaven milieubescherming |

2D | Jaarstatistiek ondernemingen naar grootteklasse |

2E | Jaarstatistiek EEA's |

2F | Regionale jaarstatistiek |

2H | Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen - werkgelegenheid |

2J | Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen - immateriële investeringen en onderaanneming |

2K | Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen - onderaanneming naar grootteklasse |

2L | Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen - aankoop van energieproducten |

2N | Voorlopige resultaten ondernemingen |

1669/2003 art. 1 en bijlage I, punt 5

2O | Uitgaven voor milieubescherming naar grootteklasse (aantal werkzame personen) |

2701/98

Jaarstatistiek ondernemingen, genoemd in bijlage 2, sectie 4, punten 2 en 3, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

1614/2002 art. 3 en bijlage III, punt 3, onder b)

Reeks 2A

Naam van de reeks | Jaarstatistiek ondernemingen |

Eerste referentiejaar | 1995 |

Frequentie | Jaarlijks |

Waarnemingsgebied | Secties C-E van de NACE Rev.1 |

Kenmerken | Kenmerken in bijlage 2, sectie 4, punt 2: 11 11 0 Aantal ondernemingen 11 12 0 Aantal geboorten van ondernemingen 11 13 0 Aantal sterften van ondernemingen |

Kenmerken in bijlage 2, sectie 4, punt 3: 12 11 0 Omzet 12 12 0 Productiewaarde 12 13 0 Brutowinst op voor wederverkoop bestemde goederen 12 15 0 Toegevoegde waarde tegen factorkosten 12 17 0 Bruto-exploitatieoverschot 13 11 0 Totale aankoop van goederen en diensten 13 12 0 Aankoop van goederen en diensten, ingekocht voor wederverkoop in de oorspronkelijke staat 13 13 1 Betalingen voor uitzendkrachten 13 21 3 Voorraadwijziging van eindproducten en onderhanden werk in de eenheid 13 32 0 Lonen 13 33 0 Wettelijke-socialezekerheidskosten 13 41 1 Betalingen voor langetermijnhuur en operationele lease van goederen 15 12 0 Bruto-investeringen in grond 15 13 0 Bruto-investeringen in bestaande bouwwerken 15 14 0 Bruto-investeringen in de bouw en verbouwing van gebouwen 15 15 0 Bruto-investeringen in machines en werktuigen 15 21 0 Verkoop van materiële investeringsgoederen 15 31 0 Waarde van door financiële lease verworven materiële goederen 16 11 0 Aantal werkzame personen 16 13 0 Aantal werknemers 16 13 1 Aantal werknemers in deeltijd 16 14 0 Aantal werknemers in voltijdequivalenten |

16 15 0 Aantal door werknemers gewerkte uren 18 11 0 Omzet uit hoofdactiviteit op het niveau van de NACE Rev.1 met drie cijfers 18 12 0 Omzet uit industriële activiteiten 18 16 0 Omzet uit handelsactiviteiten met betrekking tot aankoop en wederverkoop en uit intermediaire activiteiten 18 15 0 Omzet uit dienstenactiviteiten 20 11 0 Aankoop van energieproducten 22 11 0 Totale O & O-uitgaven binnenshuis 22 12 0 Totaal aantal O & O-werknemers |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev.1-niveau met drie cijfers (groepen) voor de kenmerken 18 11 0, 22 11 0 en 22 12 0 NACE Rev.1-niveau met vier cijfers (klassen) voor alle overige kenmerken |

2701/98

Reeks 2B

1669/2003 art. 1 en bijlage I, punt 6

Naam van de reeks | Uitgaven voor milieubescherming (naar milieugebied) |

Eerste referentiejaar | 2001 |

Frequentie | Jaarlijks voor de kenmerken 21 11 0 en 21 12 0, om de drie jaar voor kenmerk 21 14 0 |

Waarnemingsgebied | Secties C-E (behalve afdeling 37) van de NACE Rev. 1 |

Kenmerken | Kenmerken in bijlage 2, sectie 4, punt 3: |

21 11 0 | Investeringen in apparatuur en installaties ter voorkoming van verontreiniging en speciale toebehoren ter bestrijding van verontreiniging (hoofdzakelijk "end-of-pipe"-apparatuur) |

21 12 0 | Investeringen in apparatuur en installaties voor schonere technologieën ("geïntegreerde technologie") |

Kenmerk in bijlage 2, sectie 4, punt 4: |

21 14 0 | Totale lopende uitgaven voor milieubescherming |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev. 1: niveau met twee cijfers (afdelingen) |

Niveau van de indeling naar milieugebied | Bescherming van omgevingslucht en klimaat, afvalwaterbeheer, afvalbeheer, overige milieubeschermende maatregelen |

2701/98

Reeks 2D

Naam van de reeks | Jaarstatistiek ondernemingen naar grootteklasse |

Eerste referentiejaar | 1995 |

Frequentie | Jaarlijks |

Waarnemingsgebied | Secties C-E van de NACE Rev. 1 |

Kenmerken | Kenmerk in bijlage 2, sectie 4, punt 2: |

11 11 0 | Aantal ondernemingen |

Kenmerken in bijlage 2, sectie 4, punt 3: |

12 11 0 | Omzet |

12 12 0 | Productiewaarde |

12 14 0 | Toegevoegde waarde tegen basisprijzen (facultatief) |

12 15 0 | Toegevoegde waarde tegen factorkosten |

13 11 0 | Totale aankoop van goederen en diensten |

13 32 0 | Lonen |

13 33 0 | Wettelijke socialezekerheidskosten |

16 11 0 | Aantal werkzame personen |

16 13 0 | Aantal werknemers |

16 15 0 | Aantal door werknemers gewerkte uren |

22 11 0 | Totale O&O-uitgaven binnenshuis (facultatief voor grootteklassen met minder dan 50 werkzame personen) |

22 12 0 | Totaal aantal O&O-werknemers (facultatief voor grootteklassen met minder dan 50 werkzame personen) |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev. 1-niveau met drie cijfers (groepen) |

1614/2002 art. 3 en bijlage III, punt 3, onder e)

Niveau van de indeling naar grootteklasse | Aantal werkzame personen: 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 + |

2701/98

Jaarstatistiek EEA's, genoemd in bijlage 2, sectie 4, punten 2 en 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97.

Reeks 2E

Naam van de reeks | Jaarstatistiek EEA's |

Eerste referentiejaar | 1995 |

Frequentie | Jaarlijks |

Waarnemingsgebied | Secties C-E van de NACE Rev. 1 |

Kenmerken | Kenmerk in bijlage 2, sectie 4, punt 2: |

11 31 0 | Aantal eenheden van economische activiteit |

Kenmerken in bijlage 2, sectie 4, punt 6: |

12 11 0 | Omzet |

12 12 0 | Productiewaarde |

13 32 0 | Lonen |

15 11 0 | Bruto-investeringen in materiële goederen |

16 11 0 | Aantal werkzame personen |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev. 1-niveau met vier cijfers (klassen) |

Regionale jaarstatistiek, genoemd in bijlage 2, sectie 4, punten 2 en 5, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

Reeks 2F

Naam van de reeks | Regionale jaarstatistiek |

Eerste referentiejaar | 1995 |

Frequentie | Jaarlijks |

Waarnemingsgebied | Secties C-E van de NACE Rev. 1 |

Kenmerken | Kenmerk in bijlage 2, sectie 4, punt 2: |

11 21 0 | Aantal lokale eenheden |

Kenmerken in bijlage 2, sectie 4, punt 5: |

13 32 0 | Lonen |

15 11 0 | Bruto-investeringen in materiële goederen |

16 11 0 | Aantal werkzame personen |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev. 1-niveau met twee cijfers (afdelingen) |

Niveau van de indeling naar regio | NUTS 2 |

Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen, genoemd in bijlage 2, sectie 4, punt 4, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

Reeks 2H

Naam van de reeks | Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen - werkgelegenheid |

Eerste referentiejaar | 2000 |

Frequentie | Vierjaarlijks |

Waarnemingsgebied | Afdelingen 17, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 31, 32 en 36 van de NACE Rev. 1 |

Kenmerk | Kenmerk in bijlage 2, sectie 4, punt 4: |

16 13 5 | Aantal thuiswerkers |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev. 1-niveau met vier cijfers (klassen) |

Reeks 2J

Naam van de reeks | Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen - immateriële investeringen en onderaanneming |

Eerste referentiejaar | 1997 voor kenmerken 15 42 0, 15 44 1 en 15 44 2 1999 voor kenmerk 23 11 0 |

Frequentie | Driejaarlijks |

Waarnemingsgebied | Secties C-E van de NACE Rev. 1 |

Kenmerken | Kenmerken in bijlage 2, sectie 4, punt 4: |

15 42 0 | Bruto-investeringen in concessies, octrooien, licenties, handelsmerken en soortgelijke rechten |

15 44 1 | Investeringen in aangekochte programmatuur |

15 44 2 | Investeringen in door de eenheid zelf geproduceerde programmatuur (facultatief) |

23 11 0 | Betalingen aan onderaannemers |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev. 1-niveau met vier cijfers (klassen) |

Reeks 2K (facultatief)

Naam van de reeks | Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen - onderaanneming naar grootteklasse |

Eerste referentiejaar | 1999 |

Frequentie | Driejaarlijks |

Waarnemingsgebied | Secties C-E van de NACE Rev. 1 |

Kenmerken | Kenmerk in bijlage 2, sectie 4, punt 4: |

23 11 0 | Betalingen aan onderaannemers |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev. 1-niveau met drie cijfers (groepen) |

1614/2002 art. 3 en bijlage III, punt 3, onder f)

Niveau van de indeling naar grootteklasse | Aantal werkzame personen: 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 + |

1614/2002 art. 3 en bijlage III, punt 3, onder g)

Reeks 2L

Naam van de reeks | Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen - aankoop van energieproducten |

Eerste referentiejaar | 1997 |

Frequentie | Tweejaarlijks |

Waarnemingsgebied | Secties C-D van de NACE Rev.1 |

Kermerken | Kenmerken in bijlage 2, sectie 4, punt 4: 20 11 1 Aankoop van vaste brandstoffen (waarde) 20 11 2 Aankoop van aardolieproducten (waarde) 20 11 3 Aankoop van aardgas en van gasderivaten (waarde) 20 11 4 Aankoop van duurzame energiebronnen (waarde) 20 11 5 Aankoop van warmte (waarde) 20 11 6 Aankoop van elektriciteit (waarde) |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev.1-niveau met drie cijfers (groepen) |

2701/98

Jaarlijkse voorlopige resultaten, genoemd in bijlage 2, sectie 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

Reeks 2N

Naam van de reeks | Voorlopige resultaten ondernemingen |

Eerste referentiejaar | 1996 |

Frequentie | Jaarlijks |

Waarnemingsgebied | Secties C-E van de NACE Rev. 1 |

Kenmerken | Kenmerken in bijlage 2, sectie 8: |

11 11 0 | Aantal ondernemingen |

12 11 0 | Omzet |

12 12 0 | Productiewaarde |

13 11 0 | Totale aankoop van goederen en diensten |

13 32 0 | Lonen |

15 11 0 | Bruto-investeringen in materiële goederen |

16 11 0 | Aantal werkzame personen |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev. 1-niveau met drie cijfers (groepen) |

Voorlopige resultaten worden toegezonden binnen een termijn van tien maanden na het einde van het kalenderjaar van de referentieperiode.

1669/2003 art. 1 en bijlage I, punt 7

Reeks 2O

Naam van de reeks | Uitgaven voor milieubescherming naar grootteklasse (aantal werkzame personen) |

Eerste referentiejaar | 2001 |

Frequentie | Jaarlijks voor de kenmerken 21 11 0 en 21 12 0, om de drie jaar voor kenmerk 21 14 0 |

Waarnemingsgebied | Secties C-E (behalve afdeling 37) van de NACE Rev. 1 |

Kenmerken | Kenmerken in bijlage 2, sectie 4, punt 3: |

21 11 0 | Investeringen in apparatuur en installaties ter voorkoming van verontreiniging en speciale toebehoren ter bestrijding van verontreiniging (hoofdzakelijk "end-of-pipe"-apparatuur) |

21 12 0 | Investeringen in apparatuur en installaties voor schonere technologieën ("geïntegreerde technologie") |

Kenmerk in bijlage 2, sectie 4, punt 4: |

21 14 0 | Totale lopende uitgaven voor milieubescherming |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev. 1: niveau met twee cijfers (afdelingen) |

Niveau van de indeling naar grootteklasse | Aantal werkzame personen: 1-49, 50-249, 250+ |

2701/98

HANDEL

Overzichtstabel

Code van de reeks | Titel |

3A | Voorlopige resultaten |

3B | Jaarstatistiek ondernemingen |

3C | Jaarstatistiek ondernemingen naar grootteklasse |

3D | Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen |

3E | Regionale jaarstatistiek |

3F | Meerjaarlijkse regionale statistiek |

Jaarlijkse voorlopige resultaten, genoemd in bijlage 3, sectie 8, punt 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

Reeks 3A

Naam van de reeks | Voorlopige resultaten |

Eerste referentiejaar | 1996 |

Frequentie | Jaarlijks |

Waarnemingsgebied | Sectie G van de NACE Rev. 1 |

Kenmerken | 12 11 0 | Omzet |

16 11 0 | Aantal werkzame personen |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev. 1-niveau met drie cijfers (groepen) |

Voorlopige resultaten worden toegezonden binnen een termijn van tien maanden na het einde van het kalenderjaar van de referentieperiode.

Jaarstatistiek ondernemingen, genoemd in bijlage 3, sectie 4, punten 2 en 3, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

1614/2002 art. 3 en bijlage III, punt 4, onder a)

Reeks 3B

Naam van de reeks | Jaarstatistiek ondernemingen |

Eerste referentiejaar | 1995 |

Frequentie | Jaarlijks |

Waarnemingsgebied | Sectie G van de NACE Rev.1 |

Kenmerken | Demografische gegevens 11 11 0 Aantal ondernemingen |

Boekhoudkundige gegevens 12 11 0 Omzet 12 12 0 Productiewaarde 12 13 0 Brutowinst op voor wederverkoop bestemde goederen 12 15 0 Toegevoegde waarde tegen factorkosten 12 17 0 Bruto-exploitatieoverschot 13 11 0 Totale aankoop van goederen en diensten 13 12 0 Aankoop van goederen en diensten, ingekocht voor wederverkoop in de oorspronkelijke staat 13 21 0 Voorraadwijziging van goederen en diensten 13 21 1 Voorraadwijziging van goederen en diensten, ingekocht voor wederverkoop in dezelfde staat 13 31 0 Personeelskosten 13 32 0 Lonen 13 33 0 Wettelijke-socialezekerheidskosten |

Gegevens over de kapitaalrekening 15 11 0 Bruto-investeringen in materiële goederen 15 12 0 Bruto-investeringen in grond 15 13 0 Bruto-investeringen in bestaande bouwwerken 15 14 0 Bruto-investeringen in de bouw en verbouwing van gebouwen 15 15 0 Bruto-investeringen in machines en werktuigen 15 21 0 Verkoop van materiële investeringsgoederen 15 31 0 Waarde van door financiële lease verworven materiële goederen |

Gegevens over de werkgelegenheid 16 11 0 Aantal werkzame personen 16 13 0 Aantal werknemers 16 13 1 Aantal werknemers in deeltijd |

Specificatie van de omzet naar type activiteit 18 10 0 Omzet uit landbouw, bosbouw, visserij en industriële activiteiten 18 15 0 Omzet uit dienstenactiviteiten 18 16 0 Omzet uit handelsactiviteiten met betrekking tot aankoop en wederverkoop en uit intermediaire activiteiten |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev.1-niveau met vier cijfers (klassen) |

2701/98

Reeks 3C

Naam van de reeks | Jaarstatistiek ondernemingen naar grootteklasse |

Eerste referentiejaar | 1995 |

Frequentie | Jaarlijks |

Waarnemingsgebied | Sectie G van de NACE Rev. 1 |

Kenmerken | 11 11 0 | Aantal ondernemingen |

12 11 0 | Omzet |

12 15 0 | Toegevoegde waarde tegen factorkosten |

15 11 0 | Bruto-investeringen in materiële goederen (facultatief) |

16 11 0 | Aantal werkzame personen |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev. 1-niveau met drie cijfers (groepen) |

1614/2002 art. 3 en bijlage III, punt 4, onder b)

Niveau van de indeling naar grootteklasse | Aantal werkzame personen: 1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 + Jaarlijkse omzet (in miljoenen euro): 0 tot 1, 1 tot 2, 2 tot 5, 5 tot 10, 10 tot 20, 20 tot 50, 50 tot 200, 200 en meer |

2701/98

Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen, genoemd in bijlage 3, sectie 4, punt 4, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

Reeks 3D

Naam van de reeks | Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen |

Eerste referentiejaar | 1997 voor afdeling 52 1998 voor afdeling 51 2000 voor afdeling 50 |

Frequentie | Vijfjaarlijks |

Waarnemingsgebied | Sectie G van de NACE Rev. 1 |

Kenmerken | Informatie over de bedrijfskosten, met uitzondering van personeelskosten |

13 41 0 | Bedrijfskosten met betrekking tot gebouwen en apparatuur (facultatief) |

13 42 0 | Verkoopkosten (facultatief) |

13 43 0 | Overige bedrijfskosten (facultatief) |

Informatie over de handelsvormen van ondernemingen (alleen afdeling 52) |

17 32 0 | Aantal detailhandelswinkels |

17 33 0 | Categorie van de verkoopruimte van detailhandelswinkels De categorie van de verkoopruimte wordt als volgt onderverdeeld: Minder dan 120 m2 120-399 m2 400-999 m2 1 000-2 499 m2 2 500-4 999 m2 5 000-9 999 m2 10 000 m2 en meer |

17 34 0 | Aantal vaste marktverkooppunten en/of -kramen |

Specificatie van de omzet naar type product |

18 21 0 | Specificatie van de omzet naar product (overeenkomstig sectie G van CPA) |

Informatie over het type leverancier en het type klant |

Percentage van de omzet naar type klant (alleen afdeling 51), met name: |

25 11 1 | Wederverkoop: detailhandel (facultatief) |

25 11 2 | Professionele gebruikers (groothandel, overige) (facultatief) |

25 11 3 | Eindverbruikers (detailhandelsactiviteiten) (facultatief) |

Percentage van de aankoop naar type leverancier (alleen afdeling 52), met name: |

25 21 1 | Groothandelaars, inkoopverenigingen (facultatief) |

25 21 2 | Producenten (facultatief) |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev. 1-niveau met vier cijfers (klassen) |

Regionale jaarstatistiek, genoemd in bijlage 3, sectie 4, punten 2 en 5, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

Reeks 3E

Naam van de reeks | Regionale jaarstatistiek |

Eerste referentiejaar | 1995 |

Frequentie | Jaarlijks |

Waarnemingsgebied | Sectie G van de NACE Rev. 1 |

Kenmerken | 11 21 0 | Aantal lokale eenheden |

13 32 0 | Lonen |

15 11 0 | Bruto-investeringen in materiële goederen (facultatief) |

16 11 0 | Aantal werkzame personen |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev. 1-niveau met drie cijfers (groepen) |

Niveau van de indeling naar regio | NUTS 2 |

Meerjaarlijkse regionale statistiek, genoemd in bijlage 3, sectie 4, punten 2 en 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

Reeks 3F

Naam van de reeks | Meerjaarlijkse regionale statistiek |

Eerste referentiejaar | 1999 |

Frequentie | Vijfjaarlijks |

Waarnemingsgebied | Sectie G van de NACE Rev. 1 |

Kenmerken | 11 21 0 | Aantal lokale eenheden (uitsluitend afdelingen 50 en 52)(1) |

12 11 0 | Omzet (alleen afdelingen 50 en 52) |

17 33 1 | Verkoopruimte (alleen afdeling 52) |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev. 1-niveau met drie cijfers (groepen) |

Niveau van de indeling naar regio | NUTS 2 |

(1) Gegevens voor 11 21 0 (aantal lokale eenheden) hoeven alleen te worden verstrekt indien het aantal lager is dan in reeks 3E (regionale jaarstatistiek), m.a.w. indien hiertoe alleen lokale eenheden van ondernemingen uit sectie G van de NACE Rev. 1 behoren (bijlage 3, sectie 7, punt 4). |

BOUWNIJVERHEID

Overzichtstabel

Code van de reeks | Titel |

4A | Jaarstatistiek ondernemingen |

4D | Jaarstatistiek ondernemingen naar grootteklasse |

4E | Jaarstatistiek EEA's |

4F | Regionale jaarstatistiek |

4H | Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen - werkgelegenheid |

4J | Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen - immateriële investeringen en onderaanneming |

4K | Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen - onderaanneming naar grootteklasse |

4L | Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen - aankoop van energieproducten |

4N | Voorlopige resultaten ondernemingen |

Jaarstatistiek ondernemingen, genoemd in bijlage 4, sectie 4, punten 2 en 3, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

1614/2002 art. 3 en bijlage III, punt 5, onder b)

Reeks 4A

Naam van de reeks | Jaarstatistiek ondernemingen |

Eerste referentiejaar | 1995 |

Frequentie | Jaarlijks |

Waarnemingsgebied | Sectie F van de NACE Rev.1 |

Kenmerken | Kenmerken in bijlage 4, sectie 4, punt 2: 11 11 0 Aantal ondernemingen 11 12 0 Aantal geboorten van ondernemingen 11 13 0 Aantal sterften van ondernemingen |

Kenmerken in bijlage 4, sectie 4, punt 3: 12 11 0 Omzet 12 12 0 Productiewaarde 12 13 0 Brutowinst op voor wederverkoop bestemde goederen (facultatief voor de groepen 451 en 452) 12 15 0 Toegevoegde waarde tegen factorkosten 12 17 0 Bruto-exploitatieoverschot 13 11 0 Totale aankoop van goederen en diensten 13 12 0 Aankoop van goederen en diensten, ingekocht voor wederverkoop in de oorspronkelijke staat (facultatief voor de groepen 451 en 452) 13 13 1 Betalingen voor uitzendkrachten 13 21 3 Voorraadwijziging van eindproducten en onderhanden werk in de eenheid 13 32 0 Lonen 13 33 0 Wettelijke-socialezekerheidskosten 13 41 1 Betalingen voor langetermijnhuur en operationele lease van goederen 15 12 0 Bruto-investeringen in grond 15 13 0 Bruto-investeringen in bestaande bouwwerken 15 14 0 Bruto-investeringen in de bouw en verbouwing van gebouwen 15 15 0 Bruto-investeringen in machines en werktuigen 15 21 0 Verkoop van materiële investeringsgoederen 15 31 0 Waarde van door financiële lease verworven materiële goederen 16 11 0 Aantal werkzame personen 16 13 0 Aantal werknemers 16 14 0 Aantal werknemers in voltijdequivalenten 16 15 0 Aantal door werknemers gewerkte uren 18 11 0 Omzet uit hoofdactiviteit op het niveau van de NACE Rev.1 met drie cijfers 18 12 1 Omzet uit industriële activiteiten, met uitzondering van de bouwnijverheid 18 12 2 Omzet uit de bouwnijverheid 18 16 0 Omzet uit handelsactiviteiten met betrekking tot aankoop en wederverkoop en uit intermediaire activiteiten 18 15 0 Omzet uit dienstenactiviteiten 18 31 0 Omzet uit burgerlijke en utiliteitsbouw (alleen de groepen 451 en 452) 18 32 0 Omzet uit grond-, weg- en waterbouw (alleen de groepen 451 en 452) 20 11 0 Aankoop van energieproducten 22 11 0 Totale O & O-uitgaven binnenshuis 22 12 0 Totaal aantal O & O-werknemers |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev.1-niveau met twee cijfers (afdelingen) voor kenmerken 22 11 0 en 22 12 0 NACE Rev.1-niveau met drie cijfers (groepen) voor kenmerk 18 11 0 NACE Rev.1-niveau met vier cijfers (klassen) voor alle andere kenmerken |

2701/98

Reeks 4D

Naam van de reeks | Jaarstatistiek ondernemingen naar grootteklasse |

Eerste referentiejaar | 1995 |

Frequentie | Jaarlijks |

Waarnemingsgebied | Sectie F van de NACE Rev. 1 |

Kenmerken | Kenmerk in bijlage 4, sectie 4, punt 2: |

11 11 0 | Aantal ondernemingen |

Kenmerken in bijlage 4, sectie 4, punt 3: |

12 11 0 | Omzet |

12 12 0 | Productiewaarde |

12 14 0 | Toegevoegde waarde tegen basisprijzen (facultatief) |

12 15 0 | Toegevoegde waarde tegen factorkosten |

13 11 0 | Totale aankoop van goederen en diensten |

13 32 0 | Lonen |

13 33 0 | Wettelijke socialezekerheidskosten |

16 11 0 | Aantal werkzame personen |

16 13 0 | Aantal werknemers |

16 15 0 | Aantal door werknemers gewerkte uren |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev. 1-niveau met drie cijfers (groepen) |

1614/2002 art. 3 en bijlage III, punt 5, onder d)

Niveau van de indeling naar grootteklasse | Aantal werkzame personen: 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 + |

2701/98

Jaarstatistiek EEA's, genoemd in bijlage 4, sectie 4, punten 2 en 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

Reeks 4E

Naam van de reeks | Jaarstatistiek EEA's |

Eerste referentiejaar | 1995 |

Frequentie | Jaarlijks |

Waarnemingsgebied | Sectie F van de NACE Rev. 1 |

Kenmerken | Kenmerken in bijlage 4, sectie 4, punt 6: |

12 11 0 | Omzet |

12 12 0 | Productiewaarde |

13 32 0 | Lonen |

15 11 0 | Bruto-investeringen in materiële goederen |

16 11 0 | Aantal werkzame personen |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev. 1-niveau met vier cijfers (klassen) |

Regionale jaarstatistiek, genoemd in bijlage 4, sectie 4, punten 2 en 5, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

Reeks 4F

Naam van de reeks | Regionale jaarstatistiek |

Eerste referentiejaar | 1995 |

Frequentie | Jaarlijks |

Waarnemingsgebied | Sectie F van de NACE Rev. 1 |

Kenmerken | Kenmerk in bijlage 4, sectie 4, punt 2: |

11 21 0 | Aantal lokale eenheden |

Kenmerken in bijlage 4, sectie 4, punt 5: |

13 32 0 | Lonen |

15 11 0 | Bruto-investeringen in materiële goederen (facultatief) |

16 11 0 | Aantal werkzame personen |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev. 1-niveau met twee cijfers (afdelingen) |

Niveau van de indeling naar regio | NUTS 2 |

Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen, genoemd in bijlage 4, sectie 4, punt 4, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

Reeks 4H

Naam van de reeks | Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen - werkgelegenheid |

Eerste referentiejaar | 1998 |

Frequentie | Vierjaarlijks |

Waarnemingsgebied | Sectie F van de NACE Rev. 1 |

Kenmerken | Kenmerken in bijlage 4, sectie 4, punt 4: |

16 13 1 | Aantal werknemers in deeltijd |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev. 1-niveau met vier cijfers (klassen) |

Reeks 4J

Naam van de reeks | Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen - immateriële investeringen en onderaanneming |

Eerste referentiejaar | 1997 voor kenmerken 15 42 0, 15 44 1 en 15 44 2 1999 voor kenmerken 23 11 0 en 23 12 0 |

Frequentie | Driejaarlijks |

Waarnemingsgebied | Sectie F van de NACE Rev. 1 |

Kenmerken | Kenmerken in bijlage 4, sectie 4, punt 4: |

15 42 0 | Bruto-investeringen in concessies, octrooien, licenties, handelsmerken en soortgelijke rechten (facultatief) |

15 44 1 | Investeringen in aangekochte programmatuur |

15 44 2 | Investeringen in door de eenheid zelf geproduceerde programmatuur (facultatief) |

23 11 0 | Betalingen aan onderaannemers |

23 12 0 | Inkomsten uit onderaanneming |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev. 1-niveau met drie cijfers (groepen) voor kenmerken 15 42 0, 15 44 1 en 15 44 2 NACE Rev. 1-niveau met vier cijfers (klassen) voor kenmerken 23 11 0 en 23 12 0 |

Reeks 4K

Naam van de reeks | Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen - onderaanneming naar grootteklasse |

Eerste referentiejaar | 1999 |

Frequentie | Driejaarlijks |

Waarnemingsgebied | Sectie F van de NACE Rev. 1 |

Kenmerken | Kenmerken in bijlage 4, sectie 4, punt 4: |

23 11 0 | Betalingen aan onderaannemers |

23 12 0 | Inkomsten uit onderaanneming |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev. 1-niveau met drie cijfers (groepen) |

1614/2002 art. 3 en bijlage III, punt 5, onder f)

Niveau van de indeling naar grootteklasse | Aantal werkzame personen: 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 + |

1614/2002 art. 3 en bijlage III, punt 5, onder g)

Reeks 4L

Naam van de reeks | Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen - aankoop van energieproducten |

Eerste referentiejaar | 1997 |

Frequentie | Tweejaarlijks |

Waarnemingsgebied | Sectie F van de NACE Rev.1 |

Kenmerken | Kenmerken in bijlage 4, sectie 4, punt 4: 20 11 1 Aankoop van vaste brandstoffen (waarde) (facultatief) 20 11 2 Aankoop van aardolieproducten (waarde) (facultatief) 20 11 3 Aankoop van aardgas en van gasderivaten (waarde) (facultatief) 20 11 4 Aankoop van duurzame energiebronnen (waarde) (facultatief) 20 11 5 Aankoop van warmte (waarde) (facultatief) 20 11 6 Aankoop van elektriciteit (waarde) (facultatief) |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev.1-niveau met drie cijfers (groepen) |

2701/98

Jaarlijkse voorlopige resultaten, genoemd in bijlage 4, sectie 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

Reeks 4N

Naam van de reeks | Voorlopige resultaten ondernemingen |

Eerste referentiejaar | 1996 |

Frequentie | Jaarlijks |

Waarnemingsgebied | Sectie F van de NACE Rev. 1 |

Kenmerken | Kenmerken in bijlage 4, sectie 8: |

11 11 0 | Aantal ondernemingen |

12 11 0 | Omzet |

12 12 0 | Productiewaarde |

13 11 0 | Totale aankoop van goederen en diensten |

13 32 0 | Lonen |

15 11 0 | Bruto-investeringen in materiële goederen |

16 11 0 | Aantal werkzame personen |

Niveau van de indeling naar activiteit | NACE Rev. 1-niveau met drie cijfers (groepen) |

Voorlopige resultaten worden toegezonden binnen een termijn van tien maanden na het einde van het kalenderjaar van de referentieperiode.

_____________

BIJLAGE II

Ingetrokken verordening met de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Verordening (EG) nr. 2701/98 van de Commissie (PB L 344 van 18.12.1998, blz. 81) |

Verordening (EG) nr. 1614/2002 van de Commissie (PB L 244 van 12.9.2002, blz. 7) | Uitsluitend artikel 3 en bijlage III |

Verordening (EG) nr. 1669/2003 van de Commissie (PB L 244 van 29.9.2003, blz. 57) | Uitsluitend artikel 1 en bijlage I |

_____________

BIJLAGE III

Concordantietabel

Verordening (EG) nr. 2701/98 | De onderhavige verordening |

Artikel 1 | Artikel 1 |

Artikel 2 | _____ |

_____ | Artikel 2 |

Artikel 3 | Artikel 3 |

Bijlage | Bijlage I |

_____ | Bijlage II |

_____ | Bijlage III |

_____________

[1] PB L 14 van 17.1.1997, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

[2] PB L 344 van 18.12.1998, blz. 81. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1669/2003 (PB L 244 van 29.9.2003, blz. 57).

[3] Zie bijlage II.