Home

Resolutie over Kenia

Resolutie over Kenia

Resolutie over Kenia

Publicatieblad Nr. C 034 van 02/02/1998 blz. 0169


B4-0035 en 0084/98

Resolutie over de uitslag van de verkiezingen in Kenia

Het Europees Parlement,

- onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over Kenia, met name die van 18 september 1997 ((PB C 304 van 6.10.1997, blz. 139.)),

- gezien de verklaring van het voorzitterschap van de Europese Unie van 6 januari 1998,

A. eraan herinnerend dat er in Kenia op 29 en 30 december 1997 presidents- en parlementsverkiezingen hebben plaatsgevonden,

B. erop wijzend dat er zich een aantal onregelmatigheden heeft voorgedaan tijdens de verkiezingscampagne en tijdens het verloop van de verkiezingen,

C. opmerkend dat deze verkiezingen de goedkeuring hebben gekregen van de nationale waarnemers die waren belast met het toezicht op het verloop van deze algemene verkiezingen,

D. er voorts op wijzend dat de oppositie niet in staat is gebleken haar onderlinge tegenstellingen te overwinnen en zich achter één kandidaat te scharen,

E. eraan herinnerend dat president Daniel arap Moï opnieuw tot president is verkozen en dat zijn partij, de Afrikaanse Nationale Unie van Kenia, met een marge van twee zetels haar absolute meerderheid in het Keniaanse parlement heeft behouden,

F. overwegende dat deze verkiezingen ondanks de tekortkomingen in het verkiezingsproces een nieuwe fase vormen van een democratiseringsproces dat geconsolideerd dient te worden, en dat constitutionele hervormingen een essentiële stap zijn op weg naar bevordering van een nationale verzoening,

G. overwegende dat de blokkering van de steun voor Kenia door het Internationaal Monetair Fonds van kracht blijft, daar de regering niet voldoet aan de voorwaarden ten aanzien van economisch bestuur, transparantie van de begroting en bestrijding van corruptie,

1. is verheugd over de gehechtheid van het Keniaanse volk aan democratische waarden die werd geuit in de massale deelname, vaak onder zeer moeilijke omstandigheden, aan de nationale verkiezingen;

2. neemt nota van de resultaten van de Keniaanse verkiezingen van 29 en 30 december 1997, maar betreurt de onregelmatigheden die een smet hebben geworpen op het goede verloop van het verkiezingsproces;

3. dringt er bij president Daniel arap Moï op aan de dialoog met de oppositiepartijen voort te zetten en de bevoegdheden die de grondwet aan het gekozen parlement toekent, ten volle te eerbiedigen;

4. verzoekt in het bijzonder de Keniaanse regering erop toe te zien dat alle politieke stromingen in het land worden betrokken bij de herziening van de grondwet in een waarachtige geest van nationale verzoening;

5. dringt er bij de Keniaanse regering op aan snel doeltreffende maatregelen tegen de corruptie aan te nemen en ten uitvoer te leggen;

6. verzoekt de Commissie de financiële druk, krachtens de Overeenkomst van Lomé, op de Keniaanse regering te handhaven, teneinde te bereiken dat de mensenrechten worden geëerbiedigd en er effectieve maatregelen worden genomen tegen de corruptie;

7. verzoekt de Commissie steun te verlenen aan speciale programma's van onafhankelijke NGO's die bijdragen tot de ontwikkeling van het democratiseringsproces in Kenia, bijvoorbeeld door bestrijding van het analfabetisme en het bevorderen van onafhankelijke instellingen die bij een burgermaatschappij behoren;

8. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de beide voorzitters van de Paritaire Vergadering ACS-EU, en de regering van Kenia.