Home

Resolutie over de situatie in Soedan

Resolutie over de situatie in Soedan

Resolutie over de situatie in Soedan

Publicatieblad Nr. C 167 van 01/06/1998 blz. 0215


B4-0498, 0506, 0523, 0534, 0539, 0541 en 0552/98

Resolutie over de situatie in Soedan

Het Europees Parlement,

- gezien de verklaring van het voorzitterschap van de Europese Unie op 1 mei 1998,

- onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over de aanslepende burgeroorlog en schendingen van de mensenrechten in Soedan,

A. uiterst ongerust over de alsmaar slechter wordende levensomstandigheden in het zuiden van Soedan, met name in de regio Bhar-al-Ghazal, waar 350.000 mensen door hongersnood bedreigd worden, en in het besef dat de droogte de toestand nog dreigt te verergeren,

B. overwegende dat het klimaatverschijnsel El Niño weliswaar ernstige droogte heeft veroorzaakt maar dat de huidige crisis vooral het resultaat is van de verwoestende oorlog en de obstructie van het Soedanese regeringsleger tegen hulpzendingen in het kader van de operatie Lifeline van de VN,

C. bezorgd door de escalatie van de burgeroorlog die vooral het zuiden van Soedan treft en steeds meer leed berokkent aan ontheemde burgergemeenschappen, zodat er steeds meer vluchtelingen komen, hetgeen leidt tot de volledige ineenstorting van de economische en sociale structuren,

D. gezien de voortdurende ernstige schendingen van de mensenrechten en het geweld tegen de weerloze burgerbevolking door alle partijen in het conflict, die het betreurt,

E. gezien zijn veroordeling van het repressief en anti-democratisch optreden van de Soedanese regering, dat gebleken is uit een groot aantal aantastingen van de rechten van de mens, vooral de politieke en religieuze rechten, uit de inlijving onder dwang van hele bevolkingsgroepen in het leger, de steun van de regering aan internationale terreuractiviteiten, haar misprijzen voor de waarschuwingen en herhaalde sancties die de internationale gemeenschap al vele malen tegen haar uitgesproken heeft,

F. ernstig bezorgd over de vele gevallen van politieke en religieuze vervolging door de Soedanese regering, en vooral bezorgd over het lot van de politieke gevangenen, die onder abominabele omstandigheden worden vastgehouden,

G. verontwaardigd over de doelbewuste pogingen van het beleid om de humanitaire hulpverlening te hinderen, waardoor de bevolking verstoken gebleven is van de voedselhulp die voor haar nochtans van levensbelang was en bezorgd over het feit dat humanitaire organisaties in vele gevallen de toegang tot oorlogsgebieden wordt ontzegd om de noodzakelijke humanitaire hulp te verlenen en dat de recente landingsvergunning van Khartoem voor zeven humanitaire vrachtvluchten, slechts een uiterst geringe concessie is waaraan elk moment een eind kan komen,

H. nog altijd in de stellige overtuiging dat het vredesinitiatief van de intergouvernementele ontwikkelingsautoriteit (IGAD) het meest doeltreffende platform is om een duurzame oplossing van het Soedanese conflict tot stand te brengen, en overwegende dat op het einde van de onderhandelingen van begin mei 1998 in Nairobi onder IGAD-toezicht, de regeringsautoriteiten en de opstandelingen van het Volksbevrijdingsleger het eens geworden zijn over het principe van een referendum over zelfbeschikking onder toezicht van de internationale gemeenschap, na een overgangsperiode waarvan de duur nog vastgesteld moet worden,

I. met spijt overwegende dat er geen enkel akkoord over een staakt-het-vuren tot stand gekomen is, en in de bezorgde vaststelling dat de gevechten hervat zijn zodra de onderhandelingen afgelopen waren,

J. gezien de regionale gevolgen die het conflict in Soedan na zich kan slepen, en die meerdere Afrikaanse landen dreigen te destabiliseren,

1. neemt akte van het resultaat van de onderhandelingen die onder toezicht van de intergouvernementele ontwikkelingsautoriteit (IGAD) in Nairobi plaatsgevonden hebben, en die de erkenning van het recht op zelfbeschikking van de volkeren van Zuid-Soedan door de Soedanese regering vastleggen, maar betreurt dat er omvangrijke geschilpunten tussen de partijen blijven bestaan, die de levensvatbaarheid van het akkoord momenteel in gevaar brengen;

2. meent dat er in het vredesproces geen enkele belangrijke stap vooruit gezet kan worden zolang er geen definitief staakt-het-vuren afgekondigd wordt; verlangt daarom een onmiddellijk staakt-het-vuren en dringt er opnieuw bij alle partijen in het Soedanese conflict op aan om op te houden met de hongersnood op gewetenloze manier te misbruiken voor politieke en militaire doeleinden en werkelijk te gaan streven naar een duurzame vrede waardoor er een eind komt aan het lijden van de bevolking in Soedan;

3. steunt met kracht het regionale vredesinitiatief van de IGAD en dringt er bij alle conflictpartijen op aan om volledig en in positieve geest deel te nemen aan het vredesproces, meer bepaald aan de volgende onderhandelingsronde over drie maanden in Addis Abeba; verzoekt de partijen snel tot overeenstemming te komen over de voorwaarden voor de stemming, meer bepaald de grenzen van de regio's en de verhouding tussen kerk en staat;

4. verzoekt de internationale gemeenschap en met name de EU om het IGAD-vredesproces te steunen en de Soedanese bevolking te helpen het land weer op te bouwen, met name de verwoeste agrarische sector, als er eindelijk vrede is;

5. verwelkomt de opheffing van de beperkingen op de toegang tot gebieden waar een voedseltekort heerst en verlangt dat de Soedanese regering thans volledig en onvoorwaardelijk gaat samenwerken bij de levering van humanitaire hulp aan de getroffen gebieden en dat alle partijen in het conflict vrije doorgang verlenen voor de levering van hulpgoederen; vraagt hun om niet meer terug te komen op hun besluit om de talrijke beperkingen op te heffen die ze tot nog toe voor de humanitaire hulpverlening opgelegd hebben, hoe de politieke en militaire toestand ook mag evolueren,

6. verwelkomt de nieuwe toewijzing van 8,8 mln ecu voor de operatie "Echo-Flight" van de Commissie, waardoor de levering van humanitaire hulp tot maart 1999 wordt gewaarborgd, en doet een dringend beroep op de Commissie om de hulp aan de niet-gouvernementele organisaties die humanitaire hulp bieden aan de burgerbevolking in Soedan, op te voeren;

7. vraagt de hele internationale gemeenschap om zich financieel en op grote schaal in te zetten in antwoord op de oproep van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties om geld te verzamelen om uitbreiding van de hongersnood in het zuiden van Soedan te voorkomen;

8. verzoekt de Soedanese regering zich te houden aan de resoluties 1058 en 1070 van de VN-Veiligheidsraad door de VN-Conventie tegen martelingen en andere wrede, onmenselijke of mensonterende bestraffing of behandeling te ratificeren uitvoer te voeren, de mensenrechten te waarborgen, de rechten van religieuze minderheden te eerbiedigen, alle politieke gevangenen onvoorwaardelijk vrij te laten en de drie personen aan Ethiopië uit te leveren die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanslag op president Mubarak van Egypte;

9. dringt aan op handhaving van de sancties tegen de Soedanese regering, met inbegrip van de opschorting van alle ontwikkelingshulp van de Europese Unie, met uitzondering van humanitaire noodhulp, tot duidelijk kan worden vastgesteld dat de Soedanese autoriteiten de mensenrechten beter eerbiedigen en een uitgebreid politiek proces op gang hebben gebracht dat gericht is op democratisering;

10. herhaalt zijn verzoek aan het IMF en andere financiële instellingen om pas financiële hulp beschikbaar te stellen wanneer voldaan is aan de eisen van de Verenigde Naties en de internationale gemeenschap wat betreft de mensenrechten en de democratisering;

11. stelt voor om door tussenkomst van zijn Commissie ontwikkelingssamenwerking zo vlug mogelijk een delegatie met informatie-opdracht naar Soedan te sturen, waarvan de leden de waarborg krijgen dat ze toegang hebben tot heel het Soedanese grondgebied;

12. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de beide voorzitters van de Paritaire Vergadering ACS-EU, de lidstaten van de intergouvernementele ontwikkelingsautoriteit (IGAD) en de Soedanese regering.