Home

Resolutie over de mogelijke uitbreiding van de doodstraf in El Salvador

Resolutie over de mogelijke uitbreiding van de doodstraf in El Salvador

Resolutie over de mogelijke uitbreiding van de doodstraf in El Salvador

Publicatieblad Nr. C 313 van 12/10/1998 blz. 0185


B4-0821/98

Resolutie over de mogelijke uitbreiding van de doodstraf in El Salvador

Het Europees Parlement,

A. overwegende dat president Armando Calderón op 27 juli 1998 de wetgevende vergadering heeft verzocht een motie te ratificeren die de vorige vergadering in oktober 1996 had goedgekeurd en die wijziging van artikel 27 van de grondwet uit 1983 tot gevolg zou hebben, waardoor het toepassingsgebied van de doodstraf zou worden uitgebreid met misdaden als verkrachting en moord met geweldpleging,

B. overwegende dat dit initiatief is ingegeven door de stijgende misdaadcijfers in het land,

C. overwegende dat de doodstraf in de landen waar deze nog bestaat, geen doeltreffend instrument is gebleken om de criminaliteit terug te dringen,

D. overwegende dat El Salvador, als dit voorstel wordt goedgekeurd, handelt in strijd met de Amerikaanse Conventie inzake de rechten van de mens, die het op 23 juni 1978 heeft geratificeerd,

Het Europees Parlement,

1. verzoekt de autoriteiten van El Salvador het toepassingsgebied van de doodstraf niet uit te breiden en de ratificatie van de motie te voorkomen;

2. bevestigt eens te meer zijn standpunt dat de doodstraf, ongeacht de aard van het misdrijf, op zichzelf strijdig is met de menselijke waardigheid en een schending vormt van de rechten van de mens;

3. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de regering van El Salvador en de San José Groep.