Home

Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de deelname van Polen aan het communautaire programma voor het midden- en kleinbedrijf

Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de deelname van Polen aan het communautaire programma voor het midden- en kleinbedrijf

Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de deelname van Polen aan het communautaire programma voor het midden- en kleinbedrijf /* COM/98/0113 def. - CNS 98/0082 */

Publicatieblad Nr. C 119 van 17/04/1998 blz. 0017


Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de deelname van Polen aan het communautaire programma voor het midden- en kleinbedrijf (98/C 119/05) COM(98) 113 def. - 98/0082 (CNS)

(Door de Commissie ingediend op 4 maart 1998)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130, lid 3, juncto artikel 228, lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende dat het aanvullend protocol bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, is gesloten bij besluit van de Raad en de Commissie van 4 december 1995;

Overwegende dat Polen, overeenkomstig artikel 1 van het aanvullend protocol, mag deelnemen aan communautaire kaderprogramma's, specifieke programma's, projecten en andere activiteiten, met name op het gebied van het midden- en kleinbedrijf, en dat, overeenkomstig artikel 2, over de voorwaarden voor de deelname van Polen aan de in artikel 1 genoemde activiteiten wordt besloten door de Associatieraad;

Overwegende dat in Besluit 97/15/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende een derde meerjarenprogramma voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de Europese Unie (1997-2000) (1), inzonderheid in artikel 7, lid 1, is bepaald dat dit programma wordt opengesteld voor deelname van de geassocieerde landen in Midden-Europa, volgens de voorwaarden die zijn vastgesteld in de aanvullende protocollen bij de Europaovereenkomsten met betrekking tot programma's van de Gemeenschap,

BESLUIT:

Het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad die is ingesteld bij de Europaovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, betreffende de deelname van Polen aan het communautaire programma voor het midden- en kleinbedrijf stemt overeen met bijgaand voorstel voor een besluit van de Associatieraad.

(1) PB L 6 van 10.1.1997, blz. 25.

Ontwerp van BESLUIT Nr. . . ./98 VAN DE ASSOCIATIERAAD EG-POLEN van . . . 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Polen aan het communautaire programma voor het midden- en kleinbedrijf

DE ASSOCIATIERAAD,

Gelet op de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds (1),

Gelet op het aanvullend protocol bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds (2) betreffende de deelname van Polen aan de communautaire programma's, inzonderheid op de artikelen 1 en 2,

Overwegende dat Polen, overeenkomstig artikel 1 van het aanvullend protocol, mag deelnemen aan communautaire kaderprogramma's, specifieke programma's, projecten en andere activiteiten, met name op het gebied van het midden- en kleinbedrijf;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 2 van het aanvullend protocol, over de voorwaarden voor de deelname van Polen aan de in artikel 1 genoemde activiteiten wordt besloten door de Associatieraad,

BESLUIT:

Artikel 1

Polen neemt deel aan het derde meerjarenprogramma voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de Europese Unie (1997-2000), overeenkomstig de voorwaarden die zijn opgenomen in de bijlagen I en II, die een integrerend deel vormen van dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is van toepassing gedurende de looptijd van het programma.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop het wordt goedgekeurd.

Gedaan te . . .

Voor de Associatieraad

De Voorzitter

(1) PB L 348 van 31.12.1993.

(2) PB L 317 van 30.12.1995, blz. 34.

BIJLAGE I

VOORWAARDEN VOOR DE DEELNAME VAN POLEN AAN HET DERDE MEERJARENPROGRAMMA VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB) IN DE EUROPESE UNIE (1997-2000)

1. Polen neemt deel aan alle activiteiten in het kader van het derde meerjarenprogramma voor het midden- en kleinbedrijf in de Europese Unie (1997-2000) (hierna "het programma" genoemd), overeenkomstig, tenzij in dit besluit anders bepaald, de doelstellingen, criteria, procedures en termijnen die zijn vastgelegd in Besluit 97/15/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende een derde meerjarenprogramma voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de Europese Unie (1997-2000), inzonderheid in artikel 7, lid 1.

2. Voor instellingen, organisaties en personen uit Polen gelden met betrekking tot de indiening, evaluatie en selectie van inschrijvingen dezelfde voorwaarden als voor instellingen, organisaties en personen uit de Gemeenschap.

3. Teneinde de communautaire dimensie van het programma te waarborgen, dient bij transnationale projecten en activiteiten waarvoor Polen voorstellen indient een minimumaantal partners uit de lidstaten van de Gemeenschap te worden aangetrokken. Over het precieze aantal wordt besloten in het kader van de tenuitvoerlegging van het programma, rekening houdende met de aard van de verschillende activiteiten, het aantal partners dat bij het project betrokken is, en het aantal landen dat aan het programma deelneemt.

4. Polen levert ieder jaar een bijdrage aan de algemene begroting van de Europese Unie, teneinde de kosten van de deelname aan het programma te dekken (zie bijlage II). Het Associatiecomité heeft de bevoegdheid de bijdrage desgewenst aan te passen.

5. De lidstaten van de Gemeenschap en Polen stellen, binnen het kader van de geldende wetgeving, alles in het werk om het vrije verkeer tussen en het verblijf in Polen en de lidstaten van de Gemeenschap te vergemakkelijken voor alle personen die betrokken zijn bij de onder dit besluit vallende activiteiten.

6. Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie en de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen in verband met de evaluatie van het programma, overeenkomstig artikel 6 van Besluit 97/15/EG, wordt de deelname van Polen aan het programma permanent geëvalueerd, zulks op basis van partnerschap tussen de Commissie van de Europese Gemeenschappen en Polen. Polen legt de nodige verslagen voor aan de Commissie en neemt deel aan alle in dit verband door de Gemeenschap ondernomen activiteiten.

7. Onverminderd de procedures bedoeld in artikel 4 van Besluit 97/15/EG, wordt Polen uitgenodigd voor de aan de gewone vergaderingen van het programmacomité voorafgaande coördinatiebijeenkomsten over alle met de tenuitvoerlegging van dit besluit verband houdende vraagstukken. De Commissie stelt Polen op de hoogte van de resultaten van dergelijke regelmatige vergaderingen.

8. Bij het inschrijven, opstellen van overeenkomsten en verslagen en andere administratieve aangelegenheden in verband met het programma dient gebruik te worden gemaakt van een van de officiële talen van de Gemeenschap.

BIJLAGE II

FINANCIËLE BIJDRAGE VAN POLEN AAN HET DERDE MEERJARENPROGRAMMA VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB) IN DE EUROPESE UNIE (1997-2000)

1. De financiële bijdrage van Polen is bestemd voor:

- financiële ondersteuning in het kader van het programma ten behoeve van de deelname van Poolse organisaties aan de activiteiten als omschreven in bijlage I, punt 1;

- het dekken van de extra beheerskosten voor de Commissie als gevolg van de deelname van Polen.

2. Per begrotingsjaar mag het totaalbedrag aan subsidies en andere financiële steun in het kader van het programma aan Poolse begunstigden, na aftrek van de extra administratiekosten, niet meer bedragen dan de door Polen betaalde bijdrage.

Indien de bijdrage van Polen aan de algemene begroting van de Europese Unie, na aftrek van de extra administratiekosten, hoger blijkt te zijn dan het totaalbedrag aan subsidies en andere financiële steun dat door Poolse begunstigden in het kader van het programma is ontvangen, wordt het resterende bedrag door de Commissie overgeboekt naar het volgende begrotingsjaar. Dit bedrag wordt vervolgens afgetrokken van de bijdrage van Polen voor het volgende jaar. Indien na beëindiging van het programma een voor Polen positief saldo resteert, wordt dit aan Polen terugbetaald.

3. De jaarlijkse bijdrage van Polen bedraagt 1 006 014 ECU vanaf 1998. Daarvan is 65 814 ECU bestemd voor het dekken van de extra administratiekosten voor de Commissie als gevolg van de deelname van Polen.

4. Het financieel reglement dat van toepassing is op de algemene begroting van de Gemeenschap, is van toepassing, met name op het beheer van de bijdrage van Polen.

Bij de inwerkingtreding van dit besluit en aan het begin van ieder daaropvolgend jaar doet de Commissie Polen een verzoek tot storting toekomen, ter hoogte van de bijdrage van Polen aan de kosten als bij dit besluit vastgesteld.

Deze bijdrage wordt uitgedrukt in ECU en dient te worden overgemaakt op een in ECU gestelde bankrekening van de Commissie.

De bijdrage van Polen aan de jaarlijkse kosten als bij dit besluit vastgesteld, stemt overeen met het verzoek tot storting en dient uiterlijk drie maanden na verzending van dit verzoek te worden betaald. Bij vertraging betaalt Polen rente over het op de vervaldag nog openstaande bedrag. De rentetarieven zijn die welke door het Europees Fonds voor monetaire samenwerking gedurende de maand van de vervaldag worden toegepast voor transacties in ECU, verhoogd met 1,5 percentpunt.

5. Polen betaalt de in punt 3 bedoelde extra administratiekosten uit zijn nationale begroting.

6. Van de resterende kosten van zijn deelname aan het programma betaalt Polen uit de nationale begroting in 1998 3 %, in 1999 13 % en in 2000 23 %.

Afhankelijk van de normale programmeringsprocedures van Phare, wordt de resterende 97 % (1998), 87 % (1999) en 77 % (2000) betaald uit de jaarlijks aan Polen toegewezen Phare-middelen.