Home

Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de deelname van Estland aan de programma's van de Gemeenschap op het gebied van cultuur

Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de deelname van Estland aan de programma's van de Gemeenschap op het gebied van cultuur

Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de deelname van Estland aan de programma's van de Gemeenschap op het gebied van cultuur /* COM/98/0239 def. - CNS 98/0147 */

Publicatieblad Nr. C 182 van 12/06/1998 blz. 0011


Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD van . . .

betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de deelname van Estland aan de programma's van de Gemeenschap op het gebied van cultuur (98/C 182/03)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 128, lid 3, juncto artikel 228, lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende dat de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Estland, anderzijds, in werking is getreden op 1 februari 1998;

Overwegende dat Estland, overeenkomstig artikel 108 van de Europa-Overeenkomst, mag deelnemen aan communautaire kaderprogramma's, specifieke programma's, projecten en andere activiteiten, met name op energiegebied, en over de voorwaarden voor de deelname van Estland aan de in artikel 108 genoemde activiteiten besloten wordt door de Associatieraad;

Overwegende dat Besluit nr. 719/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 maart 1996 tot vaststelling van een programma voor steun aan artistieke en culturele activiteiten met een Europese dimensie (1) (hierna "Caleidoscoop" te noemen), inzonderheid artikel 4, Besluit nr. 2085/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 tot vaststelling van een programma voor steun op het gebied van het boek en het lezen, met inbegrip van vertalingen (2) (hierna "Ariane" te noemen), inzonderheid artikel 4, en Besluit nr. 2228/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1997 tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van het cultureel erfgoed (3) (hierna "Raphaël" te noemen), inzonderheid artikel 6, bepalen dat deze programma's worden opengesteld voor deelname van de geassocieerde landen in Midden- en Oost-Europa, volgens de voorwaarden die in de Aanvullende Protocollen bij de Europa-Overeenkomsten zijn vastgesteld met betrekking tot de deelname aan programma's van de Gemeenschap,

BESLUIT:

Het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad die is ingesteld bij de Europa-Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Estland, anderzijds, betreffende de deelname van Estland aan de programma's van de Gemeenschap op het gebied van cultuur, stemt overeen met bijgaand voorstel voor een besluit van de Associatieraad.

Gedaan te . . .

Voor de Raad

. . .

(1) PB L 99 van 20.4.1996, blz. 20.

(2) PB L 291 van 24.10.1997, blz. 26.

(3) PB L 305 van 8.11.1997, blz. 31.

Ontwerp BESLUIT Nr. . . . ./. . VAN DE ASSOCIATIERAAD EG-ESTLAND van . . . tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Estland aan de programma's van de Gemeenschap op het gebied van cultuur

DE ASSOCIATIERAAD,

Gelet op de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Estland, anderzijds (1), inzonderheid op artikel 108,

Overwegende dat Estland, overeenkomstig artikel 108 van de Europa-Overeenkomst, mag deelnemen aan communautaire kaderprogramma's, specifieke programma's, projecten en andere activiteiten, met name op cultuurgebied, en dat over de voorwaarden voor de deelname van Estland aan de in artikel 108 genoemde activiteiten wordt besloten door de Associatieraad,

BESLUIT:

Artikel 1

Estland neemt deel aan de programma's Caleidoscoop, Ariane en Raphaël, overeenkomstig de voorwaarden die zijn opgenomen in de bijlagen I en II, die een integrerend deel vormen van dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is van toepassing voor de duur van de programma's.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de datum van goedkeuring.

Gedaan te . . .

Voor de Associatieraad

De Voorzitter

. . .

(1) PB L 68 van 9.3.1998, blz. 1.

BIJLAGE I

VOORWAARDEN VOOR DE DEELNAME VAN ESTLAND AAN DE PROGRAMMA'S CALEIDOSCOOP, ARIANE EN RAPHAËL

1. Estland neemt deel aan alle activiteiten in het kader van de programma's Caleidoscoop, Ariane en Raphaël, overeenkomstig, tenzij in dit besluit anders wordt bepaald, de doelstellingen, criteria, procedures en termijnen die zijn vastgelegd in Besluit nr. 719/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 maart 1996 tot vaststelling van een programma voor steun aan artistieke en culturele activiteiten met een Europese dimensie (hierna "Caleidoscoop" te noemen), Besluit nr. 2085/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 tot vaststelling van een programma voor steun op het gebied van het boek en het lezen, met inbegrip van vertalingen (hierna "Ariane" te noemen), en Besluit nr. 2228/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1997 tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van het cultureel erfgoed (hierna "Raphaël" te noemen).

2. Voor instellingen, organisaties en personen uit Estland gelden met betrekking tot de indiening, evaluatie en selectie van inschrijvingen dezelfde voorwaarden als voor instellingen, organisaties en personen uit de Gemeenschap.

3. Teneinde de communautaire dimensie van de programma's te waarborgen, dient bij transnationale projecten en activiteiten waarvoor Estland voorstellen indient, een minimumaantal partners uit de lidstaten van de Gemeenschap te worden aangetrokken. Over het precieze aantal wordt besloten in het kader van de tenuitvoerlegging van de programma's, rekening houdende met de aard van de verschillende activiteiten, het aantal partners dat bij het project betrokken is en het aantal landen dat aan de programma's deelneemt.

4. Estland levert ieder jaar een bijdrage aan de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, teneinde de kosten van de deelname aan de programma's te dekken (zie bijlage II). Het Associatiecomité kan besluiten deze bijdrage aan te passen, voor zover dat wenselijk wordt geacht.

5. De lidstaten van de Gemeenschap en Estland stellen, binnen het kader van de huidige bepalingen, alles in het werk om het vrije verkeer tussen en het verblijf in Estland en de lidstaten van de Gemeenschap te vergemakkelijken voor alle personen die betrokken zijn bij de onder dit besluit vallende activiteiten.

6. Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie en de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen in verband met het toezicht op en de evaluatie van de programma's, overeenkomstig artikel 8 van het besluit inzake Caleidoscoop, artikel 8 van het besluit inzake Ariane en artikel 10 van het besluit inzake Raphaël, wordt de deelname van Estland permanent geëvalueerd, op basis van partnerschap tussen Estland en de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Estland legt de nodige verslagen voor aan de Commissie en neemt deel aan alle in dit verband door de Gemeenschap ondernomen activiteiten.

7. Onverminderd de procedures bedoeld in artikel 5 van het besluit inzake Caleidoscoop, artikel 5 van het besluit inzake Ariane en artikel 7 van het besluit inzake Raphaël, wordt Estland uitgenodigd voor de aan de gewone vergaderingen van de programmacomités voorafgaande coördinatiebijeenkomsten over alle met de tenuitvoerlegging van dit besluit verband houdende vraagstukken. De Commissie stelt Estland op de hoogte van de resultaten van de gewone vergaderingen.

8. Bij het inschrijven, het opstellen van overeenkomsten en verslagen en andere administratieve aangelegenheden in verband met de programma's dient gebruik te worden gemaakt van een van de officiële talen van de Gemeenschap.

BIJLAGE II

FINANCIËLE BIJDRAGE VAN ESTLAND AAN DE PROGRAMMA'S CALEIDOSCOOP, ARIANE EN RAPHAËL

1. De financiële bijdrage van Estland is bestemd voor:

- de financiële ondersteuning van Estlandse deelnemers aan de programma's;

- het dekken van de extra administratieve kosten van de Commissie in verband met de deelname van Estland.

2. Per begrotingsjaar mag het totaalbedrag aan subsidies en andere financiële steun in het kader van de programma's aan Estlandse begunstigden, na aftrek van de extra administratieve kosten, niet meer bedragen dan de bijdrage van Estland.

Blijkt de bijdrage van Estland aan de algemene begroting van de Gemeenschap, na aftrek van de extra administratieve kosten, hoger te zijn dan het totaalbedrag aan subsidies en andere financiële steun voor Estlandse deelnemers aan de programma's, dan wordt het resterende bedrag door de Commissie overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar en van de bijdrage voor dat jaar afgetrokken. Na beëindiging van de programma's worden de resterende middelen terugbetaald aan Estland.

3. Caleidoscoop

De jaarlijkse bijdrage van Estland bedraagt 8 569 ECU vanaf 1998. Daarvan is 561 ECU bestemd voor het dekken van de extra administratieve kosten van de Commissie in verband met de deelname van Estland.

4. Ariane

De jaarlijkse bijdrage van Estland bedraagt 2 435 ECU vanaf 1998. Daarvan is 160 ECU bestemd voor het dekken van de extra administratieve kosten van de Commissie in verband met de deelname van Estland.

5. Raphaël

De jaarlijkse bijdrage van Estland bedraagt 10 516 ECU vanaf 1998. Daarvan is 688 ECU bestemd voor het dekken van de extra administratieve kosten van de Commissie in verband met de deelname van Estland.

6. Het Financieel Reglement dat van toepassing is op de algemene begroting van de Gemeenschap, geldt ook voor het beheer van de bijdrage van Estland.

Bij de inwerkingtreding van dit besluit en aan het begin van ieder jaar doet de Commissie Estland een verzoek tot storting toekomen ter hoogte van de bijdrage van Estland aan de kosten als bij dit besluit vastgesteld.

Deze bijdrage wordt uitgedrukt in ECU en dient te worden overgemaakt op een in ECU gestelde bankrekening van de Commissie.

De bijdrage van Estland aan de jaarlijkse kosten als bij dit besluit vastgesteld stemt overeen met het verzoek tot storting en dient uiterlijk drie maanden na verzending van dit verzoek te worden voldaan. Bij vertraging betaalt Estland rente over het op de vervaldag nog openstaande bedrag. De rentetarieven zijn die welke door het Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking gedurende de maand van de vervaldag worden toegepast voor transacties in ECU, verhoogd met 1,5 procentpunten.

7. Estland financiert de in de punten 3, 4 en 5 bedoelde extra administratieve kosten uit de nationale begroting.

8. Estland financiert de resterende kosten in verband met de deelname aan de programma's als volgt:

8.1. Ariane

In 1998: 1 057,5 ECU uit de nationale begroting en 1 217,5 ECU met Phare-middelen.

8.2. Caleidoscoop

In 1998: 6 937 ECU uit de nationale begroting en 1 071 ECU met Phare-middelen.

8.3. Raphaël

In 1998, 1999 en 2000 jaarlijks 8 776 ECU uit de nationale begroting en 1 052 ECU met Phare-middelen.

8.4. De Phare-bijdrage is afhankelijk van de normale programmeringsprocedures van Phare.