Home

Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1221/97 houdende algemene regels voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van honing

Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1221/97 houdende algemene regels voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van honing

Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1221/97 houdende algemene regels voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van honing /* COM/98/0313 def. - CNS 98/0171 */

Publicatieblad Nr. C 222 van 16/07/1998 blz. 0015


Voorstel voor een Verordening (EG) van de Raad tot wijzing van Verordening (EG) nr. 1221/97 houdende algemene regels voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van honing (98/C 222/12) COM(1998) 313 def. - 98/0171(CNS)

(Door de Commissie ingediend op 18 mei 1998)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1221/97 van de Raad von 25 juni 1997 houdende algemene regels voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van honing (1) de termijn is vastgesteld binnen welke de uitgaven voor de in het kader van de nationale programma's uitgevoerde maatregelen moeten zijn betaald;

Overwegende dat, om te voorkomen dat de looptijd van de nationale programma's voor het eerste jaar te kort uitvalt, de uitvalt, de uiterste datum voor de betaling van de uitgaven voor de in het kader van die eerste programma's uitgevoerde maatregelen dient te worden verschoven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 3 derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1221/97 wordt vervangen door:

"De uitgaven voor de maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van de in artikel 1 bedoelde jaarlijkse nationale programma's moeten door de lidstaten uiterlijk op 15 oktober van elk jaar worden gedaan. Voor het eerste jaar wordt deze termijn echter verlengd tot en met 31 januari 1999."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

(1) PB L 173 van 1.7.1997, blz.1.