Home

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 97/12/EG van de Raad van 17 maart 1997 tot wijziging en bijwerking van Richtlijn 64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 97/12/EG van de Raad van 17 maart 1997 tot wijziging en bijwerking van Richtlijn 64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 97/12/EG van de Raad van 17 maart 1997 tot wijziging en bijwerking van Richtlijn 64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens /* COM/98/0338 def. - COD 98/0194 */

Publicatieblad Nr. C 217 van 11/07/1998 blz. 0021


Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 97/12/EG van de Raad van 17 maart 1997 tot wijziging en bijwerking van Richtlijn 64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (98/C 217/07) COM(1998) 338 def. - 98/0194(COD)

(Door de Commissie ingediend op 2 juni 1998)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 43 en 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag,

Overwegende dat regelgeving betreffende de handel in runderen en varkens consequenties heeft voor de bescherming van de volksgezondheid, de diergezondheid en het functioneren van de interne markt, zouden de artikelen 43 en 100 A van het Verdrag als juridische basis moeten dienen;

Overwegende dat door de aanneming van Richtlijn 97/12/EG van de Raad van 17 maart 1997 tot wijziging en bijwerking van Richtlijn 64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (1) een betere rechtsgrondslag is gecreëerd voor de toepassing van maatregelen om de verspreiding van dierziekten via de handel in levende runderen en varkens te voorkomen;

Overwegende dat bij Richtlijn 97/12/EG bijzondere voorschriften zijn vastgesteld voor de verdere bijstelling van de criteria voor de bepaling van de gezondheidsstatus van dierpopulaties op het niveau van de beslagen, regio's en lidstaten ten aanzien van rundertuberculose, runderbrucellose en enzoötische bovine leukose; dat vóór 1 januari 1998 over de bijstelling van deze criteria diende te worden beslist op basis van een vóór 1 juli 1997 bij de Raad ingediend voorstel;

Overwegende dat in het kader van de beoordeling door de Raad van diagnostische procedures die van belang zijn voor de uitvoering van doeltreffende toezicht- en bewakingsprogramma's voor rundertuberculose, runderbrucellose en enzoötische bovine leukose, methoden voor laboratoriumtests grondig zijn onderzocht en langdurig overleg is gepleegd;

Overwegende dat de wijzigingen die als gevolg van bijgestelde bewakings- en toezichtprogramma's nodig zijn, in het veld niet op korte termijn ten uitvoer kunnen worden gelegd;

Overwegende dat Richtlijn 97/12/EG in verband met deze situatie moet worden gewijzigd, in het bijzonder ten aanzien van de tijd die de lidstaten krijgen om nieuwe bewakings- en toezichtvoorschriften betreffende ziekten in nationaal recht om te zetten en in te voeren,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In Richtlijn 97/12/EG wordt artikel 1 vervangen door:

"Artikel 1

Het dispositief van Richtlijn 64/432/EEG wordt met ingang van 1 juli 1998 en de bijlagen van die richtlijn worden met ingang van 1 januari 1999 vervangen door de respectieve tekst in de bijlage van de onderhavige richtlijn.".

Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 juli 1998 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden door de lidstaten vastgesteld.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst mede van de belangrijke bepalingen van intern recht die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

(1) PB L 109 van 25.4.1997, blz. 1.