Home

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/68/EEG van de Raad wat scrapie betreft

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/68/EEG van de Raad wat scrapie betreft

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/68/EEG van de Raad wat scrapie betreft /* COM/98/0623 def. - COD 98/0324 */

Publicatieblad Nr. C 045 van 19/02/1999 blz. 0033


Richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/68/EEG van de Raad wat scrapie betreft (1999/C 45/03) (Voor de EER relevante tekst) COM(1998) 623 def. - 98/0324(COD)

(Door de Commissie ingediend op 7 januari 1999)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A (1),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees en Sociaal Comité,

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag,

Overwegende dat de veterinairrechtelijke voorschriften betreffende scrapie, met name inzake het in de handel brengen van dieren, zijn vastgesteld bij Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten (2), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/953/EG van de Commissie (3).

Overwegende dat de Commissie in het bezit is gesteld van nieuwe wetenschappelijke adviezen, met name van de Wetenschappelijke Stuurgroep, inzake diverse aspecten van TSE's; dat de in Richtlijn 91/68/EEG vastgelegde regels opnieuw moeten worden bezien in het licht van die adviezen;

Overwegende dat voorschriften moeten worden vastgesteld voor alle op TSE's betrekking hebbende aangelegenheden; dat die voorschriften voor de productie en het in de handel brengen van levende dieren en van producten van dierlijke oorsprong dienen te gelden; dat het Europees Parlement en de Raad Verordening (. . . houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie beheersing en bestrijding van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën) (4) hebben vastgesteld;

Overwegende dat deze richtlijn rechtstreeks op de volksgezondheid is gericht en voor de werking van de interne markt relevant is; dat het derhalve passend is artikel 100 A van het Verdrag als rechtsgrond te nemen;

Overwegende dat Richtlijn 91/68/EEG dienovereenkomstig dient te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 91/68/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 2, punt 7, worden de woorden "bijlage B, rubrieken I en II, hoofdstuk I", vervangen door de woorden "bijlage B, rubriek I".

2. Het bepaalde in artikel 6, onder b), wordt geschrapt.

3. In artikel 7, lid 1, worden de woorden "in bijlage B, rubrieken II en III", vervangen door de woorden "in bijlage B, rubriek III".

4. In artikel 8, lid 1, worden de woorden "in bijlage B, rubrieken II en III" vervangen door de woorden "in bijlage B, rubriek III".

5. In bijlage B wordt rubriek II geschrapt.

Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 30 juni 2000 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Zij passen deze bepalingen toe met ingang van 1 juli 2000.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hierna verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de voornaamste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied aannemen. De Commissie stelt de overige lidstaten daarvan in kennis.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

(1) Zodra het Verdrag van Amsterdam in werking treedt, wordt dit "artikel vernummerd in 152".

(2) PB L 46 van 19.2.1991, blz. 19.

(3) PB L 371 van 31.12.1994, blz. 14.

(4) PB L . . .