Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (gecodificeerde versie)"

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (gecodificeerde versie)"

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (gecodificeerde versie)"

Publicatieblad Nr. C 258 van 10/09/1999 blz. 0012 - 0012


Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (gecodificeerde versie)"

(1999/C 258/03)

De Raad heeft op 17 mei 1999 besloten, overeenkomstig artikel 95 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap het Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het voornoemde voorstel.

De Afdeling "Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu", die met de voorbereidende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 1 juni 1999 goedgekeurd; algemeen Afdelingsrapporteur was de heer Jaschick.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 365e zitting van 7 en 8 juli 1999 (vergadering van 7 juli) het volgende advies uitgebracht, dat met 98 stemmen vóór en 1 tegen, bij 4 onthoudingen is goedgekeurd.

1. Dit voorstel tot codificatie is opgesteld uitgaande van een voorafgaande consolidatie van de tekst van Richtlijn 79/112/EEG van de Raad van 18 december 1978 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame en de wijzigingsbesluiten dienaangaande. De nieuwe richtlijn vervangt dus de verschillende richtlijnen waarop de codificatie betrekking heeft.

2. Het Comité(1) staat positief tegenover het Commissievoorstel. De codificatie moet de inzichtelijkheid van het EU-recht ten goede komen. Lezing van de tekst heeft uitgewezen dat het Commissievoorstel geen inhoudelijke consequenties heeft. Het Commissievoorstel beperkt zich tot formele wijzigingen die de voor codificatie zelf nodig zijn.

Brussel, 7 juli 1999.

De voorzitter

van het Economisch en Sociaal Comité

B. RANGONI MACHIAVELLI

(1) Behoudens goedkeuring van de Voltallige Vergadering.