Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake merktekens op verpakkingen en inzake de vaststelling van een procedure voor de overeenstemmingsbeoordeling van verpakkingen(COM(96) 0191 C4-0627/96 96/0123(COD))(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake merktekens op verpakkingen en inzake de vaststelling van een procedure voor de overeenstemmingsbeoordeling van verpakkingen(COM(96) 0191 C4-0627/96 96/0123(COD))(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake merktekens op verpakkingen en inzake de vaststelling van een procedure voor de overeenstemmingsbeoordeling van verpakkingen(COM(96) 0191 C4-0627/96 96/0123(COD))(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Publicatieblad Nr. C 153 van 01/06/1999 blz. 0028


A4-0053/99

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake merktekens op verpakkingen en inzake de vaststelling van een procedure voor de overeenstemmingsbeoordeling van verpakkingen (COM(96)0191 - C4-0627/96 - 96/0123(COD))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen:

(Amendement 1)

Eerste overweging

>Oorspronkelijke tekst>

overwegende dat merktekens noodzakelijk zijn om de consument informatie te geven over de aard van de verpakking en hem in staat te stellen tussen verschillende soorten verpakkingen te kiezen;

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat merktekens noodzakelijk zijn om de consument informatie te geven over de aard van

het materiaal of de materialen van de verpakking en hem in staat te stellen deel te nemen aan de inzameling of terugname van verschillende soorten verpakkingen;

(Amendement 2)

Tweede overweging

>Oorspronkelijke tekst>

overwegende dat merktekens van essentieel belang zijn om de consument in staat te stellen een bijdrage te leveren tot de bevordering van het hergebruik en de recycling van verpakkingen om op die manier het ontstaan van verpakkingsafval te voorkomen;

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat merktekens van essentieel belang zijn om de consument in staat te stellen een bijdrage te leveren tot de bevordering van

systemen voor de terugname, de inzameling en de terugwinning van verpakkingen om op die manier het ontstaan van verpakkingsafval te voorkomen;

(Amendement 3)

Derde overweging

>Oorspronkelijke tekst>

overwegende dat op dit moment verschillende symbolen voor dezelfde doeleinden worden gebruikt en andersom, zodat het dringend nodig is de symbolen voor verpakkingen die geschikt zijn voor hergebruik, terugwinning of recycling, te harmoniseren om een eind te maken aan de nu heersende verwarring;

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat op dit moment verschillende symbolen voor dezelfde doeleinden worden gebruikt en andersom, zodat het dringend nodig is de symbolen

om de aard van het materiaal of de materialen van de gebruikte verpakking aan te geven, te harmoniseren om een eind te maken aan de nu heersende verwarring;

(Amendement 4)

Vierde overweging

>Oorspronkelijke tekst>

overwegende dat deze harmonisatie op communautair niveau dient te gebeuren aangezien verpakkingen producten zijn die door de gehele Gemeenschap worden vervoerd, zodat de in deze richtlijn opgenomen merktekens op communautair niveau de enige merktekens zouden moeten zijn om aan te geven dat een verpakking voor hergebruik of recycling geschikt is;

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat deze harmonisatie op communautair niveau dient te gebeuren aangezien verpakkingen producten zijn die door de gehele Gemeenschap worden vervoerd, zodat de in deze richtlijn

en in beschikking 97/129/EG (1) opgenomen merktekens op communautair niveau de enige merktekens zouden moeten zijn om de aard van het materiaal of de materialen van de gebruikte verpakking aan te geven;

(1) PB L 50 van 20.2.1997, blz. 28.

(Amendement 5)

Vijfde overweging

>Oorspronkelijke tekst>

overwegende dat de merktekens dienen te worden gekoppeld aan de essentiële eisen van richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval om ervoor te zorgen dat de opvattingen over de geschiktheid van verpakkingen voor hergebruik of recycling in overeenstemming zijn met deze richtlijn;

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat de merktekens dienen te worden gekoppeld aan de essentiële eisen van richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval;

(Amendement 6)

Zevende overweging

>Oorspronkelijke tekst>

overwegende dat het merken van verpakkingen om aan te geven dat deze voor hergebruik of voor recycling geschikt zijn, op vrijwillige basis dient te geschieden;

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat het merken van verpakkingen om

de aard van het materiaal of de materialen aan te geven, op vrijwillige basis dient te geschieden;

(Amendement 7)

Achtste overweging

>Oorspronkelijke tekst>

overwegende dat de lidstaten niet mogen verhinderen dat verpakkingen op de markt worden gebracht waarop het symbool dat aangeeft dat zij voor hergebruik c.q. recycling geschikt zijn, niet is aangebracht;

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat de lidstaten niet mogen verhinderen dat verpakkingen op de markt worden gebracht waarop het symbool

om de aard van het materiaal of de materialen van de gebruikte verpakking aan te geven, niet is aangebracht;

(Amendement 20)

Tiende overweging bis (nieuw)

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat de verpakkingssector complex is, dat vaak een groot aantal bedrijven betrokken zijn bij de diverse stadia van de productie van verpakkingen, en dat de uit de toepassing van artikel 7 betreffende de procedure voor de overeenstemmingsbeoordeling, zoals omschreven in de bijlage III bij deze richtlijn, voortvloeiende verplichtingen dan ook moeten gelden voor elk van deze bedrijven, in de fase waarin het bij de productie betrokken is;

(Amendement 8)

Tiende overweging ter (nieuw)

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat de verwerking van verpakkingen varieert per lidstaat,

(Amendement 9)

Artikel 1, eerste en tweede alinea

>Oorspronkelijke tekst>

Deze richtlijn heeft als doelstelling het hergebruik en de recycling van verpakkingen en verpakkingsafval te vergemakkelijken door de consument met behulp van merktekens geharmoniseerde informatie te verstrekken.

>Tekst na stemming van het EP>

Deze richtlijn heeft als doelstelling

de terugname en de inzameling van verpakkingen en verpakkingsafval te vergemakkelijken door de consument met behulp van merktekens geharmoniseerde informatie te verstrekken.

>Oorspronkelijke tekst>

Daartoe harmoniseert deze richtlijn de merktekens die door de deelnemers aan het economisch verkeer op vrijwillige basis op verpakkingen worden aangebracht om aan te geven dat deze voor hergebruik of voor recycling geschikt zijn.

>Tekst na stemming van het EP>

Daartoe harmoniseert deze richtlijn de merktekens die door de deelnemers aan het economisch verkeer op vrijwillige basis op verpakkingen worden aangebracht

om ten behoeve van de consument, de aard van het materiaal of de materialen van de gebruikte verpakking aan te geven.

(Amendement 10)

Artikel 2

>Oorspronkelijke tekst>

In de zin van deze richtlijn dient te worden verstaan onder:

>Tekst na stemming van het EP>

Ter fine van deze richtlijn

>Oorspronkelijke tekst>

1. "voor hergebruik geschikte verpakking": verpakking die voldoet aan de essentiële eisen zoals gedefinieerd in artikel 9, leden 1 en 2, en bijlage II, punten 1 en 2, van richtlijn 94/62/EG en aan artikel 11 van deze richtlijn voor zover het gaat om de concentraties van zware metalen in de verpakking;

>Tekst na stemming van het EP>

1. zijn de in artikel 3 van richtlijn 94/62/EG opgenomen definities van toepassing in de relevante gevallen;

>Oorspronkelijke tekst>

2. "voor recycling geschikte verpakking": verpakking die voldoet aan de essentiële eisen zoals gedefinieerd in artikel 9, leden 1 en 2, en bijlage II, punt 1 en punt 3, onder a) of c) of d), van richtlijn 94/62/EG en aan artikel 11 van deze richtlijn voor zover het gaat om de concentraties van zware metalen in de verpakking.

>Tekst na stemming van het EP>

2. dient te worden verstaan onder "gemengde verpakking": een verpakking die is samengesteld uit verschillende materialen die niet handmatig kunnen worden gescheiden en waarvan geen van de samenstellende delen een bepaald, overeenkomstig de procedure van artikel 21 van richtlijn 94/62/EG vast te stellen gewichtspercentage overschrijdt. Voor bepaalde materialen kan overeenkomstig dezelfde procedure in uitzonderingen worden voorzien.

(Amendement 11)

Artikel 3

>Oorspronkelijke tekst>

1. Om aan te geven dat een verpakking geschikt is voor hergebruik of voor recycling, worden de in de bijlagen I en II van deze richtlijn opgenomen symbolen gebruikt.

>Tekst na stemming van het EP>

1. Om

ten behoeve van de consument de aard van het materiaal of de materialen van de gebruikte verpakking aan te geven, worden de in bijlage I van deze richtlijn opgenomen symbolen gebruikt.

>Oorspronkelijke tekst>

2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze symbolen uitsluitend worden gebruikt op verpakkingen die in overeenstemming zijn met de in artikel 2 van deze richtlijn vermelde definities.

>Tekst na stemming van het EP>

2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze symbolen uitsluitend worden gebruikt op verpakkingen die in overeenstemming zijn met de in

bijlage II van richtlijn 94/62/EG gedefinieerde essentiële eisen.

(Amendement 16)

Artikel 4, eerste en tweede alinea

>Oorspronkelijke tekst>

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het aanbrengen van andere dan de in deze richtlijn vermelde symbolen op verpakkingen om aan te geven dat deze verpakkingen voor hergebruik of voor recycling geschikt zijn, wordt verboden.

>Tekst na stemming van het EP>

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het aanbrengen van andere dan de in deze richtlijn vermelde symbolen op verpakkingen om

de aard van het materiaal of de materialen van de gebruikte verpakking aan te geven, wordt verboden.

>Oorspronkelijke tekst>

Dit is onverminderd de toepassing van normen voor het aangeven van de geschiktheid voor hergebruik of recycling die op internationaal niveau overeengekomen en vastgesteld zijn.

>Tekst na stemming van het EP>

Dit

geldt onverminderd de in beschikking 97/129/EG van de Commissie van 28 januari 1997 (1) tot vaststelling van het identificatiesysteem voor verpakkingsmaterialen overeenkomstig richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval vastgestelde cijfercodes en afkortingen.

(1) PB L 50 van 20.2.1997, blz. 28.

(Amendement 17)

Artikel 5

>Oorspronkelijke tekst>

Getallen en afkortingen voor de identificatie van materialen in het kader van het identificatiesysteem voor materialen zoals vastgesteld bij beschikking 96/. . ./EG van de Commissie, worden binnen of onder de in deze richtlijn vermelde merktekens aangebracht.

>Tekst na stemming van het EP>

Getallen en afkortingen voor de identificatie van materialen in het kader van het identificatiesysteem voor materialen zoals vastgesteld bij beschikking

97/129/EG van de Commissie, worden binnen of onder de in deze richtlijn vermelde merktekens aangebracht.

(Amendement 12)

Artikel 6, alinea bis (nieuw)

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

Alle verpakkingen die onder richtlijn 94/62/EG vallen moeten, voordat ze op de markt gebracht worden, aan de overeenstemmingsbeoordelingsprocedure van bijlage III worden onderworpen.

(Amendement 18)

Bijlage I

>Oorspronkelijke tekst>

MERKTEKEN

VOOR HERGEBRUIK GESCHIKTE VERPAKKING:

>Tekst na stemming van het EP>

MERKTEKEN

TER AANDUIDING VAN DE AARD VAN HET MATERIAAL OF DE MATERIALEN VAN DE GEBRUIKTE VERPAKKING

ALUMINIUM

STAAL

GLAS

PLASTIC

(1)

ONGELIJKSOORTIGE VERPAKKING

Symbool voor overheersend materiaal

>TABLE>

(Amendement 14)

Bijlage II

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

Bijlage II wordt geschrapt.

(Amendement 19)

Bijlage III

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

In de gehele bijlage III wordt het woord "fabrikant" vervangen door "de fabrikant van verpakkingen of de verpakker/vuller" en het woord "product(en)" door "verpakking(en)".

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake merktekens op verpakkingen en inzake de vaststelling van een procedure voor de overeenstemmingsbeoordeling van verpakkingen(COM(96)0191 - C4-0627/96 - 96/0123(COD))(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(96)0191 - 96/0123(COD) ((PB C 382 van 18.12.1996, blz. 10.))

- gelet op de artikelen 189 B, lid 2, en 100 A van het EG-Verdrag, op grond waarvan de Commissie het voorstel bij het Parlement heeft ingediend (C4-0627/96),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming en het advies van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid (A4-0053/99),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel zoals gewijzigd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 189 A, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad de door het Parlement aangenomen wijzigingen op te nemen in zijn krachtens artikel 189 B, lid 2 van het EG-Verdrag vast te stellen gemeenschappelijk standpunt;

4. wijst erop dat de Commissie gehouden is elke wijziging die zij voornemens is aan te brengen in het door het Parlement geamendeerde voorstel voor te leggen aan het Parlement;

5. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.