Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden 0 Hz-300 GHz (COM(98)0268 C4-0427/98 98/0166(CNS))(Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden 0 Hz-300 GHz (COM(98)0268 C4-0427/98 98/0166(CNS))(Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden 0 Hz-300 GHz (COM(98)0268 C4-0427/98 98/0166(CNS))(Raadplegingsprocedure)

Publicatieblad Nr. C 175 van 21/06/1999 blz. 0129


A4-0101/99

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden 0 Hz-300 GHz (COM(98)0268 - C4-0427/98 - 98/0166(CNS))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen:

(Amendement 1)

Overweging 1 bis (nieuw)

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

1 bis. overwegende dat het Verdrag ook voorziet in bescherming van de gezondheid van werknemers en van de rechten van de consument;

(Amendement 2)

Overweging 1 ter (nieuw)

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

1 ter. gelet op het in artikel 130 R van het EG-Verdrag neergelegde voorzorgsbeginsel, alsook op het ALARA (As Low As Reasonably Achievable)-beginsel volgens hetwelk in dit geval gestreefd moet worden naar optimalisering van de blootstelling aan elektromagnetische straling, als omschreven door de WHO;

(Amendement 3)

Overweging 2

>Oorspronkelijke tekst>

2. Overwegende dat het Europees Parlement in zijn resolutie betreffende de bestrijding van de schadelijke effecten van niet-ioniserende straling de Commissie heeft verzocht maatregelen voor te stellen, die tot doel hebben de blootstelling van de werknemers en de bevolking aan niet-ioniserende elektromagnetische straling te beperken;

>Tekst na stemming van het EP>

2. overwegende dat het Europees Parlement in zijn resolutie betreffende de bestrijding van de schadelijke effecten van niet-ioniserende straling de Commissie heeft verzocht

wettelijke bepalingen voor te stellen, die tot doel hebben de blootstelling van de werknemers en de bevolking aan niet-ioniserende elektromagnetische straling te beperken;

(Amendement 17)

Overweging 4

>Oorspronkelijke tekst>

4. Overwegende dat de leden van de bevolking in de Gemeenschap moeten worden beschermd tegen bewezen nadelige gevolgen voor de gezondheid van blootstelling aan elektromagnetische velden;

>Tekst na stemming van het EP>

4. Overwegende dat de leden van de bevolking in de Gemeenschap moeten worden beschermd tegen bewezen nadelige

of op lange termijn potentieel schadelijke gevolgen voor de gezondheid van blootstelling aan elektromagnetische velden;

(Amendement 4)

Overweging 7

>Oorspronkelijke tekst>

7. Overwegende dat er een communautair kader voor de bescherming van de bevolking tegen elektromagnetische velden dient te worden vastgesteld door middel van aanbevelingen aan de lidstaten;

>Tekst na stemming van het EP>

7. overwegende dat er een

uniform communautair kader tegen elektromagnetische velden dient te worden vastgesteld met de doelstelling van bescherming van de bevolking;

(Amendement 5)

Overweging 8

>Oorspronkelijke tekst>

8. Overwegende dat dit kader gebaseerd dient te worden op de beste beschikbare wetenschappelijke gegevens op dit gebied en basisrestricties en referentieniveaus voor blootstelling aan elektromagnetische velden dient te omvatten; dat de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) hierover advies heeft uitgebracht en dat dit advies door de wetenschappelijke stuurgroep van de Commissie is onderschreven;

>Tekst na stemming van het EP>

8. overwegende dat

overeenkomstig het voorzorgsprincipe, dit kader, dat reeds door veel wetenschappelijke rapporten onderbouwd kan worden, elk mogelijk risico voor de volksgezondheid moet wegnemen, gebaseerd dient te worden op de beste beschikbare wetenschappelijke gegevens op dit gebied en strenge basisrestricties en referentieniveaus voor blootstelling aan elektromagnetische velden dient te omvatten; dat een dergelijk advies regelmatig opnieuw moet worden bezien en beoordeeld in het licht van het toenemend gebruik van apparaten die mogelijk de blootstelling aan elektromagnetische velden vergroten;

(Amendement 6)

Overweging 12 bis (nieuw)

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

12 bis. overwegende dat er geen uniforme meetmethode op Europees niveau bestaat om na te gaan of een product aan de gestelde eisen voldoet; dat nieuwe technische handelsbelemmeringen voorkomen moeten worden;

(Amendement 7)

Overweging 16

>Oorspronkelijke tekst>

16. Overwegende dat de lidstaten kennis moeten nemen van de vooruitgang in de wetenschappelijke kennis en de technologie met betrekking tot de bescherming tegen niet-ioniserende straling; dat deze aanbevelingen met name in het licht van de adviezen van de bevoegde internationale organisaties, zoals de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, moeten worden herzien;

>Tekst na stemming van het EP>

16. overwegende dat de lidstaten kennis moeten nemen van de vooruitgang in de wetenschappelijke kennis en de technologie met betrekking tot de bescherming tegen niet-ioniserende straling

en dienen te zorgen voor regelmatig toezicht en herziening en tevens voor het regelmatig beschikbaar stellen van de evaluaties aan het Europees Parlement;

(Amendement 8)

AANBEVELING II, sub b)

>Oorspronkelijke tekst>

b) op basis van een dergelijk kader maatregelen ten uitvoer te leggen met betrekking tot bronnen of handelingen waarbij de bevolking aan elektromagnetische velden wordt blootgesteld;

>Tekst na stemming van het EP>

b) overeenkomstig bovengenoemd kader maatregelen ten uitvoer te leggen met betrekking tot bronnen of handelingen waarbij de bevolking aan elektromagnetische straling wordt blootgesteld en ervoor te zorgen dat de hoogste beschermingsniveaus worden geboden daar waar de bevolking woont en een aanzienlijk deel van haar tijd doorbrengt, en dat het onderzoek met betrekking tot de bescherming van en de gezondheidseffecten voor de Europese burgers steeds op de jongste stand is;

(Amendement 15)

AANBEVELING III, inleiding

>Oorspronkelijke tekst>

III. De lidstaten, om de naleving van de in bijlage II genoemde basisrestricties te vergemakkelijken en te bevorderen:

>Tekst na stemming van het EP>

III. De lidstaten

stellen, om de naleving van de in bijlage II genoemde basisrestricties te vergemakkelijken en te bevorderen, minimale veilige afstanden van elektrische apparaten vast, alsook minimale afstanden van openbare gebouwen, woningen en werkplaatsen die in acht moeten worden genomen bij de aanleg van hoogspanningslijnen, radarinstallaties en zend- en relaiszendmasten voor radio- en televisie, inclusief relaiszenders voor mobiele telefonie; zij stellen de aanbevolen veilige afstanden voor gebruik vast, waarbij deze aanbevelingen op het betrokken product worden aangebracht met bijzondere aandacht - vanwege de nabijheid en de langdurigheid van de blootstelling - voor mobiele telefoons; zij zullen bovendien:

(Amendement 14)

AANBEVELING III, sub b bis) (nieuw)

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

b bis) nagaan in hoeverre een vereenvoudiging mogelijk is door aanbevolen veiligheidsafstanden voor bepaalde toepassingen vast te stellen, waarbij bijzondere aandacht moet worden besteed aan de mobiele telefonie.

(Amendement 10)

AANBEVELING V

>Oorspronkelijke tekst>

V. De lidstaten, om de kennis over de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden te vergroten:

>Tekst na stemming van het EP>

V. De lidstaten, om de kennis over de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden te vergroten:

>Oorspronkelijke tekst>

in de context van hun nationale onderzoeksprogramma¨s onderzoek bevorderen en beoordelen dat van belang is voor elektromagnetische velden en de menselijke gezondheid, met inachtneming van communautaire en internationale aanbevelingen en inspanningen op onderzoeksgebied;

>Tekst na stemming van het EP>

in de context van hun nationale onderzoeksprogramma¨s onderzoek bevorderen en beoordelen dat van belang is voor elektromagnetische velden en de menselijke gezondheid, met inachtneming van communautaire en internationale aanbevelingen en inspanningen op onderzoeksgebied

uit zoveel mogelijk bronnen;

(Amendement 11)

AANBEVELING V, alinea bis (nieuw)

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

in hun beleid tevens maximaal de implicaties voor de menselijke gezondheid in aanmerking nemen van het grootschalige militaire onderzoek op dit gebied in tal van landen in de wereld;

(Amendementen 12, 20 en 21)

Conclusie

>Oorspronkelijke tekst>

VERZOEKT de Commissie aan de hand van de verslagen van de lidstaten een verslag op te stellen voor de Gemeenschap in haar geheel, en de door deze aanbeveling bestreken aangelegenheden te volgen met het oog op de herziening en bijwerking ervan.

>Tekst na stemming van het EP>

VERZOEKT de Commissie aan de hand van de verslagen van de lidstaten een verslag op te stellen voor de Gemeenschap in haar geheel, en de door deze aanbeveling bestreken aangelegenheden te volgen met het oog op de herziening en bijwerking ervan;

verzoekt de Commissie eveneens om vóór 1 januari 2001 een stelsel van voortdurende herziening van elektromagnetische velden opwekkende apparatuur voor te stellen dat gebruik maakt van informatie over intensiteit en gebruiksduur door het publiek, ten einde de openbare veiligheid te beschermen; verzoekt de Commissie tevens een uitputtende vergelijkende lijst van de in de lidstaten van de EU geldende beperkingen op te stellen mede ter vergelijking met andere grote landen om de ongerustheid van het publiek over de uiteenlopende geldende normen te verminderen; verzoekt de Commissie voorts een

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

voorstel in te dienen tot herziening van richtlijn 90/270/EEG betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot het werken met beeldschermapparatuur (1) alsook van de richtlijnen 73/23/EEG (2) en 92/75/EEG (3), zulks met het oog op de vaststelling van veiligheidscriteria voor elektrische apparatuur die elektromagnetische golven kan opwekken en de etikettering ervan, met als doel de consument te informeren over de door de elektrische apparatuur opgewekte velden, naar gelang van de afstand en het gebruik; verzoekt de Commissie tenslottevóór eind 2001 onderhavige aanbeveling bij te werken om rekening te houden met de gevolgen op lange termijn als beschreven door de wetenschappelijke literatuur, alsook met de bestaande voorschriften van de lidstaten en het voorzichtigheidsbeginsel.

(1) PB L 156 van 21.6.1990, blz. 14.

(2) PB L 181 van 4.7.1973, blz. 32.

(3) PB L 297 van 13.10.1992, blz. 16.

(Amendement 13)

Bijlage II, laatste alinea

>Oorspronkelijke tekst>

De in tabel 1 gegeven basisrestricties zijn vastgesteld met inachtneming van onzekerheden die verband houden met individuele gevoeligheden en milieuomstandigheden en met het feit dat de leeftijd en de lichamelijke conditie van de bevolking variëren.

>Tekst na stemming van het EP>

De in tabel 1 gegeven basisrestricties

houden ruime veiligheidsmarges in uitsluitend voor wat betreft de grenswaarden voor acute effecten; zij zijn vastgesteld met inachtneming van onzekerheden die verband houden met individuele gevoeligheden en milieuomstandigheden en met het feit dat de leeftijd en de lichamelijke conditie van de bevolking variëren.

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden 0 Hz-300 GHz (COM(98)0268 - C4-0427/98 - 98/0166(CNS))(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(98)0268 - 98/0166(CNS),

- geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 129 van het EG-Verdrag (C4-0427/98),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming en het advies van de Commissie onderzoek, technologische ontwikkeling en energie (A4-0101/99),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel zoals gewijzigd door het Parlement;

2. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.