Home

Resolutie van het Comité van de Regio's over het "Millenniumprobleem"

Resolutie van het Comité van de Regio's over het "Millenniumprobleem"

Resolutie van het Comité van de Regio's over het "Millenniumprobleem"

(1999/C 293/15)

HET COMITÉ VAN DE REGIO'S,

overwegende dat lokale en regionale overheden vaak verantwoordelijk zijn voor openbare diensten in sectoren die te maken kunnen krijgen met het millenniumprobleem, zoals ziekenhuizen, nutsvoorzieningen en vervoersinfrastructuur;

overwegende dat deze sectoren vaak interdependent zijn en in grensoverschrijdende infrastructuurnetwerken met elkaar verbonden zijn zodat een hoge mate van samenwerking geboden is;

overwegende dat de Europese Commissie er in haar laatste verslag haar grote zorg over heeft uitgesproken dat lokale en regionale overheden onvoldoende op dit probleem voorbereid zijn;

overwegende dat er grote verschillen tussen de lidstaten en sectoren bestaan in de mate waarin zij van de problematiek doordrongen zijn en erop voorbereid zijn; dat de toegang tot en uitwisseling van informatie ontoereikend is en dat veel dubbel werk in de lidstaten wordt verricht;

overwegende dat het van het allergrootste belang is om alle niveaus te doordringen van de problematiek en dat toegang tot informatie en uitwisseling van goede praktijken op dit ogenblik van cruciaal belang zijn;

overwegende dat in deze fase nog niet bekend is wat de gevolgen van het millenniumprobleem zullen zijn, dat het niet uitgesloten is dat de consequenties ervan vergelijkbaar zijn met die van een natuurramp, met zeer hoge kosten voor de overheden op alle niveaus;

overwegende dat het millenniumprobleem niet alleen een technisch probleem is maar ook een kwestie van politieke verantwoordelijkheid;

onderstreept het dringende karakter van dit probleem, met name voor de lokale en regionale overheden;

dringt er bij de lokale, regionale en nationale overheden op aan, het probleem ten volle te onderkennen en de voorbereidingen te intensiveren, en daarbij zo veel mogelijk van de door de andere lokale en regionale overheden opgedane ervaring profijt te trekken;

wenst dat het CvdR, als vertegenwoordiger van lokale en regionale overheden, wordt betrokken bij alle EU-activiteiten, werkgroepen en voorlichtingscampagnes;

verzoekt de Europese Commissie de uitwisseling van informatie en goede praktijken te vergemakkelijken en de informatie in alle officiële EU-talen beschikbaar te stellen;

vraagt de Europese Commissie het CvdR op de hoogte te brengen van de veiligheidssituatie in kerncentrales in niet-EU-lidstaten;

merkt op dat onderzoek moet worden gedaan naar de financiële en juridische consequenties, o.m. aansprakelijkheid, schadeclaims of uitbetaling van schadevergoeding, zoals gebruikelijk is bij natuurrampen;

draagt zijn voorzitter op deze resolutie voor te leggen aan de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad en de parlementen van de lidstaten.

Brussel, 3 juni 1999.

De voorzitter

van het Comité van de Regio's

Manfred DAMMEYER