Home

Voorstel voor een Verordening (EG) nr. ... van de Raad van ... tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1999/2000, van de steun voor vezelvlasen hennep, alsmede van het bedrag dat wordt ingehouden voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van het gebruik van vlasvezels

Voorstel voor een Verordening (EG) nr. ... van de Raad van ... tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1999/2000, van de steun voor vezelvlasen hennep, alsmede van het bedrag dat wordt ingehouden voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van het gebruik van vlasvezels

Voorstel voor een Verordening (EG) nr. ... van de Raad van ... tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1999/2000, van de steun voor vezelvlasen hennep, alsmede van het bedrag dat wordt ingehouden voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van het gebruik van vlasvezels /* COM/99/0038 def. - Vol. III - CNS 99/0029 */

Publicatieblad Nr. C 059 van 01/03/1999 blz. 0009


Voorstel voor een VERORDENING (EG) Nr. . . ./1999 VAN DE RAAD van . . . 1999 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1999/2000, van de steun voor vezelvlas en hennep, alsmede van het bedrag dat wordt ingehouden voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van het gebruik van vlasvezels (1999/C 59/06)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1308/70 van de Raad van 29 juni 1970 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vlas en hennep (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), inzonderheid op artikel 2, lid 3, en artikel 4, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Overwegende dat in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1308/70 is bepaald dat de steunbedragen voor in de Gemeenschap geproduceerd vlas dat hoofdzakelijk bestemd is voor de vezelproductie en voor in de Gemeenschap geproduceerde hennep ieder jaar moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat krachtens artikel 4, lid 2, van voornoemde verordening de steun per ingezaaide en geoogste hectare zo wordt vastgesteld dat het evenwicht tussen de in de Gemeenschap benodigde omvang van de productie en de afzetmogelijkheden van deze productie verzekerd is; dat bij de vaststelling van deze steun rekening moet worden gehouden met de prijs van vlas- en hennepvezels, en van lijnzaad en hennepzaad op de wereldmarkt;

Overwegende dat in artikel 2, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1308/70 is bepaald dat het gedeelte van de steun dat bestemd is voor financiering van de communautaire maatregelen ter bevordering van het gebruik van vlasvezels, aan de hand van de in voornoemd lid bedoelde criteria wordt vastgesteld samen met de steun voor het betrokken verkoopseizoen; dat bij de vaststelling van dit gedeelte rekening moet worden gehouden met de ontwikkeling van de situatie op de vlasmarkt, het steunbedrag voor vlas en de kosten voor de te nemen maatregelen; dat ook rekening moet worden gehouden met de reeds vastgestelde financiering;

Overwegende dat op grond van bovengenoemde criteria de steun en het gedeelte van de steun dat bestemd is voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van het gebruik van vlasvezels, moeten worden vastgesteld op onderstaand niveau,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1999/2000 worden de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1308/70 bedoelde steunbedragen vastgesteld:

a) voor vlas: op 815,86 EUR/ha;

b) voor hennep: op 662,88 EUR/ha.

Artikel 2

Voor het verkoopseizoen 1999/2000 wordt het op de steun voor vlas in te houden bedrag dat bestemd is voor financiering van de maatregelen ter bevordering van het gebruik van vlasvezels als bedoeld in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1308/70 vastgesteld op 0 EUR/ha.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 1 augustus 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te . . .

Voor de Raad

De Voorzitter

. . .

(1) PB L 146 van 4.7.1970, blz. 1.

(2) PB L 349 van 31.12.1994, blz. 105.