Home

voorstel voor een Verordening (EG) van de Raad tot vaststelling van een lijst van gedragingen die een ernstige inbreuk vormen op de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid

voorstel voor een Verordening (EG) van de Raad tot vaststelling van een lijst van gedragingen die een ernstige inbreuk vormen op de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid

voorstel voor een Verordening (EG) van de Raad tot vaststelling van een lijst van gedragingen die een ernstige inbreuk vormen op de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid /* COM/99/0070 def. - CNS 99/0050 */

Publicatieblad Nr. C 105 van 15/04/1999 blz. 0003


Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD tot vaststelling van een lijst van gedragingen die een ernstige inbreuk vormen op de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Verordening (EEG) nr. 2847/93 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid, zoals laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2846/98 van de Raad, voorziet in de vaststelling van een lijst van gedragingen die een ernstige inbreuk vormen op de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid en in het verstrekken aan de Commissie van informatie op dat gebied om meer duidelijkheid te krijgen over de maatregelen die naar aanleiding van dergelijke gedragingen zijn genomen.

De overtredingen die zijn opgenomen in de lijst van de gedragingen die een ernstige inbreuk vormen op de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid, corresponderen met verplichtingen die in de communautaire regelgeving voor de visserij zijn opgelegd.

§ Obstructie van het werk van de visserij-inspecteurs van de Commissie en van de nationale inspecteurs is een overtreding van het bepaalde in Titel VII van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad (hierna "Controleverordening") en van Verordening (EEG) nr. 3561/85 van de Commissie. Verder is obstructie van het werk van de waarnemers een overtreding van artikel 2 en van bijlage I, punt 3, van Verordening (EG) nr. 3069/95 van de Raad tot vaststelling van een waarnemersregeling van de Europese Gemeenschap voor vissersvaartuigen uit de Gemeenschap die vissen in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan.

§ Vervalsing of vernietiging van bewijsstukken die in het kader van een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure hadden kunnen worden gebruikt, is een daad die indruist tegen de algemene strekking van de Controleverordening.

§ Visserij zonder visvergunning of met een visvergunning waarvan de gegevens opzettelijk zijn vervalst dan wel niet in overeenstemming zijn met die in het gegevensbestand van vissersvaartuigen, is een overtreding van Verordening (EG) nr. 3690/93 van de Raad van 20 december 1993 tot invoering van een communautair stelsel van regels voor de minimuminformatie die visvergunningen moeten bevatten. Ook is visserij zonder visdocument of met een visdocument waarvan de gegevens opzettelijk zijn vervalst of de gegevens niet in overeenstemming zijn met die in het gegevensbestand van vissersvaartuigen, een overtreding van Verordening (EG) nr. 1627/94 van de Raad van 27 juni 1994 tot vaststelling van algemene bepalingen inzake speciale visdocumenten.

§ Het vervalsen, verwijderen of verhullen van de naam, de registratiegegevens of het kenteken van het vissersvaartuig is een overtreding van Verordening (EEG) nr. 1381/87 van de Commissie van 20 mei 1987 inzake uitvoeringsbepalingen met betrekking tot kentekens voor vissersvaartuigen en met betrekking tot documenten aan boord van die vaartuigen.

§ Het gebruik van verboden vistuig of vismethoden of van voorzieningen aan netten waardoor de selectiviteit daarvan wordt verkleind, is een overtreding van de Titels II, IV en V van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad van 30 maart 1998 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen.

§ Vangst van een specifieke soort waarvoor een moratorium of een vangstverbod is ingesteld, is een overtreding van Titel IV van de Controleverordening. Ongeoorloofde visserij in een bepaald gebied of in een bepaalde periode is een overtreding van de regels betreffende de toegang tot de gebieden en de bestanden en betreffende de op zee doorgebrachte tijd, die zijn vastgesteld op grond van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 3760/92 van de Raad van 20 december 1992 tot invoering van een communautaire regeling voor de visserij en de aquacultuur, alsook een overtreding van de voorschriften die zijn vastgesteld overeenkomstig de aanbevelingen van de regionale visserij-organisaties waarvan de Europese Gemeenschap deel uitmaakt.

§ Niet-naleving van de voorschriften betreffende het aan boord houden van visserijproducten is een overtreding van de Titels III en IV van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad van 30 maart 1998 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen.

§ Niet-naleving van de voorschriften en de procedures betreffende het overladen en visserij-activiteit van twee of meer vissersvaartuigen samen, is een overtreding van artikel 11 van de Controleverordening, en van de voorschriften die zijn vastgesteld overeenkomstig de aanbevelingen van de regionale visserij-organisaties waarvan de Europese Gemeenschap deel uitmaakt.

§ Vervalsing van de gegevens in de documenten bedoeld in de artikelen 6, 8, 9, 13, en in Titel VIbis van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad, is een overtreding van deze artikelen en van die Titel.

§ Ingrijpen in het systeem voor positiebepaling van vissersvaartuigen via satelliet is een overtreding van artikel 3 van de Controleverordening, en ook van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1489/97 van de Commissie van 29 juli 1997 houdende bepalingen ter uitvoering van het genoemde artikel.

§ Opzettelijke niet-naleving van de voorschriften betreffende melding van de verplaatsingen van vissersvaartuigen via telecommunicatie-apparatuur en van de gegevens over de aan boord gehouden vangsten is een overtreding van de artikelen 19ter en 19quater van de Controleverordening.

§ Niet-naleving door de kapitein van een vissersvaartuig van een derde land of door zijn vertegenwoordiger, van de voorschriften betreffende de procedure voor het lossen of het overladen van de vangsten, is een overtreding van de artikelen 28ter, 28sexies, 28septies en 28octies van de Controleverordening.

§ Het lossen, te koop aanbieden en vervoeren van visserijproducten die niet voldoen aan de geldende handelsnormen, met name die met betrekking tot de minimummaat, is een overtreding van Titel VI van de Controleverordening, van Titel I van Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad, en ook van de titels III en IV van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad ("technische maatregelen").

Het opstellen van een lijst van gedragingen die een ernstige inbreuk vormen op de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid, impliceert niet dat de sancties op communautair niveau worden geharmoniseerd. Wel waarborgen het vaststellen van een dergelijke lijst en de verplichting voor de lidstaten om aan de Commissie mee te delen tot welke maatregelen de geconstateerde overtredingen hebben geleid, een toenemende mate van doorzichtigheid in de toepassing van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid en van de controlestelsels van de lidstaten. Overigens zal het voorstel de vissers toelaten het optreden van de verschillende lidstaten naar aanleiding van de betrokken gedragingen kwantitatief en objectief te kunnen vergelijken.

De Commissie stelt de Raad dan ook voor dit voorstel zo spoedig mogelijk goed te keuren.

Voorstel voor een

VERORDENING (EG) VAN DE RAAD

tot vaststelling van een lijst van gedragingen die een ernstige inbreuk vormen op de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

(1) PB C.

Gezien het voorstel van het Europees Parlement (2),

(2) PB C.

Overwegende dat, met het oog op een gelijke behandeling in de visserijsector, gelijksoortige overtredingen in alle lidstaten met vergelijkbaar effect moeten worden bestraft; dat dit vooral van belang is voor gedragingen die een ernstige inbreuk vormen op de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid; dat artikel 31, lid 2bis, van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2846/98 van de Raad (4), voorziet in de vaststelling van een dergelijke lijst;

(3) PB L 261 van 20.10.1993, blz. 1.

(4) PB L 358 van 31.12.1998, blz. 5.

Overwegende dat de lijst de gedragingen omvat die zijn opgenomen in een gelijksoortige lijst die is vermeld in punt 9 van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1956/88 van de Raad tot vaststelling van bepalingen voor de toepassing van de door de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO) (5) vastgestelde Regeling inzake gezamenlijke internationale inspectie;

(5) PB L 175 van 06.07.1988, blz. 1.

Overwegende dat, met het oog op grotere duidelijkheid over de maatregelen die naar aanleiding van bovenbedoelde gedragingen zijn genomen, de lidstaten aan de Commissie de passende informatie moeten verstrekken overeenkomstig de op grond van artikel 35, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad vastgestelde bepalingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De gedragingen die een ernstige inbreuk vormen op de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad bedoelde voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid, staan vermeld in de bijlage.

Artikel 2

1. De lidstaten brengen de Commissie onverwijld op de hoogte van elk geval waarin één van de in artikel 1 bedoelde gedragingen is geconstateerd, en zij verstrekken haar, overeenkomstig de nadere bepalingen als bedoeld in artikel 35, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad, alle informatie over de naar aanleiding daarvan door de bestuurlijke en gerechtelijke autoriteiten genomen maatregelen.

2. De Commissie stelt de informatie die zij op grond van lid 1 ontvangen heeft, ter beschikking van de lidstaten, het Europees Parlement en het Raadgevend Comité voor de Visserij.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Brussel,

Voor de Raad,

De Voorzitter.

BIJLAGE

LIJST VAN GEDRAGINGEN DIE EEN ERNSTIGE INBREUK VORMEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK VISSERIJBELEID

A. OVERTREDINGEN MET BETREKKING TOT DE SAMENWERKING MET DE CONTROLE-AUTORITEITEN

§ Obstructie van de werkzaamheden van de visserij-inspecteurs, ook die van de Commissie, bij het uitvoeren van hun controletaak, en van de waarnemers bij het uitvoeren van hun taak de naleving van de geldende communautaire regels na te gaan.

§ Vervalsing of vernietiging van bewijsstukken die konden worden gebruikt in het kader van een gerechtelijk onderzoek of van een gerechtelijke procedure.

A. OVERTREDINGEN MET BETREKKING TOT DE VOORWAARDEN VOOR DE UITOEFENING VAN DE VISSERIJ

§ Uitoefening van de visserij zonder visvergunning, visdocument of een andere toelating die voor de uitoefening van de visserij vereist is en afgegeven wordt door de vlaggelidstaat of door de Commissie; uitoefening van de visserij met één van bovenvermelde documenten waarvan de inhoud opzettelijk is vervalst of niet overeenstemt met de gegevens in het communautaire gegevensbestand van vissersvaartuigen dat is opgesteld op grond van Verordening (EG) nr. 2090/98 van de Commissie (6).

§ (6) PB L 266 van 1.10.1998, blz. 27.

§ Vervalsen, verwijderen of verhullen van de naam, de registratiegegevens of het kenteken van het vissersvaartuig.

A. OVERTREDINGEN MET BETREKKING TOT DE UITOEFENING VAN DE VISSERIJ-ACTIVITEIT

§ Gebruik van verboden vistuig of visserijmethoden of van voorzieningen aan netten waardoor de selectiviteit daarvan wordt verkleind.

§ Visserij op een specifieke soort waarvoor een moratorium of een vangstverbod is ingesteld; ongeoorloofde visserij in een bepaald gebied en/of tijdens een bepaalde periode.

§ Overtreding van de voorschriften betreffende het aan boord houden van vangsten.

§ Overtreding van de voorschriften en procedures betreffende het overladen en de visserij-activiteit met twee of meer vaartuigen samen.

A. OVERTREDINGEN MET BETREKKING TOT DE CONTROLEMIDDELEN

§ Vervalsing van de gegevens in de documenten die worden bedoeld in de artikelen 6, 8, 9, 13, en in Titel VIbis van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad.

§ Ingrijpen in het systeem voor de positiebepaling van vissersvaartuigen via satelliet.

§ Opzettelijke overtreding van de communautaire voorschriften betreffende de melding van de verplaatsingen van de vissersvaartuigen via telecommunicatie-apparatuur, alsmede van de gegevens betreffende de vangsten aan boord.

§ Overtreding door de kapitein van een vissersvaartuig van een derde land of door zijn vertegenwoordiger, van de voorschriften betreffende de procedure voor het lossen van de vangst.

A. OVERTREDINGEN MET BETREKKING TOT DE AFZET VAN DE VISSERIJPRODUCTEN

§ Het lossen, te koop aanbieden en vervoeren van visserijproducten die niet voldoen aan de geldende handelsnormen, met name die met betrekking tot de minimummaat.