Home

Voorstel voor een Verordening van de Raad houdende opening van een communautair tariefcontingent voor gerst voor verwerking tot mout van GN-code 1003 00

Voorstel voor een Verordening van de Raad houdende opening van een communautair tariefcontingent voor gerst voor verwerking tot mout van GN-code 1003 00

Voorstel voor een Verordening van de Raad houdende opening van een communautair tariefcontingent voor gerst voor verwerking tot mout van GN-code 1003 00 /* COM/99/0159 def. - ACC 99/0089 */


Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende opening van een communautair tariefcontingent voor gerst voor verwerking tot mout van GN-code 1003 00

(ingediend door de Commissie)

TOELICHTING

Met de Verenigde Staten van Amerika is bij de afsluiting van de onderhandelingen in het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT een overeenkomst gesloten inzake de invoerregeling van de EG voor granen en rijst. Deze overeenkomst bepaalt onder andere:

"De Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap komen overeen dat de autoriteiten van de Verenigde Staten en de Commissie van de Europese Gemeenschap in het eerste kwartaal van 1996 en vervolgens op verzoek van een der partijen de werking van het representatieve prijssysteem voor granen en rijst zullen herzien. Indien een der partijen de mening is toegedaan dat dit prijssysteem een fysieke belemmering vormt voor de handelsstromen tussen de partijen, dan zal de Commissie in overleg met de autoriteiten van de Verenigde Staten de gesignaleerde problemen onmiddellijk aan een onderzoek onderwerpen teneinde hiervoor een passende oplossing te vinden."

Er werden in 1996, 1997 en 1998 problemen gesignaleerd voor gerst voor verwerking tot mout en voor de periode van 1 juni tot en met 31 december 1996 werd een tariefcontingent van 30 000 ton geopend en een jaarlijks tariefcontingent van 50 000 ton voor 1997 en 1998 werd geopend. Omdat de in de periode 1996-98 geconstateerde problemen nog niet van de baan zijn, wordt voorgesteld voor 1999 en 2000 jaarlijkse tariefcontingenten van 50 000 ton te openen.

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende opening van een communautair tariefcontingent voor gerst voor verwerking tot mout van GN-code 1003 00

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

(1) Overwegende dat de Gemeenschap zich er bij de afsluiting van de onderhandelingen in het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT toe heeft verbonden om, als het stelsel van representatieve prijzen voor granen de handel lijkt te belemmeren, eventuele problemen te onderzoeken; dat er bij sommige leveranties van gerst voor verwerking tot mout belemmeringen zijn geweest voor het handelsverkeer;

(2) Overwegende dat, om deze belemmeringen weg te nemen, voor 1999 en 2000 jaarlijkse communautaire tariefcontingenten voor gerst voor verwerking tot mout van GN-code 1003 00 moeten worden geopend;

(3) Overwegende dat de bepalingen voor de uitvoering van deze verordening moeten worden vastgesteld volgens artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1),

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (PB L 126 van 24.5.1996, blz. 37).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Voor 1999 en 2000 worden voor gerst van hoge kwaliteit van GN-code 1003 00 die bestemd is voor verwerking tot mout dat zal worden gebruikt voor de bereiding van bepaalde soorten bier dat rijpt in tanks met beukenhout, jaarlijkse communautaire tariefcontingenten van 50 000 ton geopend.

2. Het voor deze contingenten toe te passen recht van het gemeenschappelijke douanetarief bedraagt 50% van het volledige recht, zonder reductie, dat op de dag van invoer van toepassing is.

Artikel 2

De Commissie stelt, volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bepalingen voor de uitvoering van deze verordening vast, en met name:

i) bepalingen om de kwaliteit van de gerst te garanderen en, eventueel, bepalingen betreffende de erkenning van documenten aan de hand waarvan die garantie kan worden geverifieerd;

ii) bepalingen om te garanderen dat de gerst wordt gebruikt voor verwerking tot mout voor de bereiding van bier in tanks met beukenhout.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, op

Voor de Raad

De Voorzitter

>RUIMTE VOOR DE TABEL>