Home

Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten

Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten

Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten /* COM/99/0631 def. - CNS 99/0254 */

Publicatieblad Nr. C 089 E van 28/03/2000 blz. 0031 - 0031


Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Op grond van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 wordt een restitutie verleend voor zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van in bijlage II van die verordening opgenomen goederen. Voor een optimaal gebruik van de beschikbare middelen is het dienstig ruimere mogelijkheden voor het beheer te scheppen om zodoende de restituties gerichter te kunnen toekennen. Het voorstel voor een verordening heeft ten doel de Commissie de bevoegdheid te verlenen om de lijst van goederen zo aan te passen dat zij daarin de voor een uitvoerrestitutie in aanmerking komende zuivelproducten kan opnemen.

De Commissie bezit deze bevoegdheid reeds in verscheidene andere landbouwsectoren, namelijk op grond van artikel 13, lid 11, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1253/1999, artikel 18, lid 15, van Verordening (EG) nr. 2038/1999 van de Raad van 13 september 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker, artikel 13, lid 15, van Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2072/98, en artikel 9, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1516/96.

1999/0254 (CNS)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 36 en 37,

Gezien het voorstel van de Commissie [1],

[1] PB C ... van ..., blz. ...

Gezien het advies van het Europese Parlement [2],

[2] PB C ... van ..., blz. ...

Gelet op het advies van het Economisch en Sociaal Comité [3],

[3] PB C ... van ..., blz. ...

Gelet op het advies van het Comité van de Regio's [4],

[4] PB C ... van ..., blz. ...

Overwegende hetgeen volgt :

(1) Op grond van artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1255/1999 [5] wordt voor onder die verordening vallende producten die in de vorm van in bijlage II opgenomen goederen worden uitgevoerd, op basis van de prijzen van deze producten in de internationale handel en binnen de grenzen die voortvloeien uit de overeenkomsten die zijn gesloten in overeenstemming met artikel 300 van het Verdrag, een restitutie toegekend om het verschil tussen deze prijzen en die in de Gemeenschap te overbruggen.

[5] PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48.

(2) Voor verscheidene landbouwproducten, en meer in het bijzonder voor granen, suiker, rijst en eieren, is aan de Commissie, met het oog op de nodige flexibiliteit voor een zo efficiënt mogelijke aanwending van de beschikbare financiële middelen, de bevoegdheid verleend om te bepalen welke goederen, met inbegrip van de niet in bijlage I bij het Verdrag opgenomen goederen, voor een restitutie in aanmerking komen. Het is derhalve wenselijk de Commissie ook in de zuivelsector de bevoegdheid te verlenen om te bepalen welke producten voor een restitutie in aanmerking komen.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

In artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1255/1999 wordt lid 14 vervangen door :

« 14. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel, met inbegrip van de bepalingen betreffende de herverdeling van de niet toegewezen of niet benutte hoeveelheden die voor uitvoer in aanmerking komen, en alle wijzigingen van bijlage II worden door de Commissie vastgesteld volgens de procedure van artikel 42. De bepalingen betreffende de uitvoering van de leden 8, 10, 11 en 12 worden, voor de in artikel 1 bedoelde producten die worden uitgevoerd in de vorm van in bijlage II opgenomen goederen, vastgesteld volgens de procedure van artikel 16 van Verordening (EG) nr. 3448/93."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter

>RUIMTE VOOR DE TABEL>