Home

Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere communautaire regeling

Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere communautaire regeling

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere communautaire regeling

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

In Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad van 7 maart 1994 wordt een gemeenschappelijke regeling vastgesteld voor de invoer van textielproducten uit derde landen die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere communautaire regeling.

De Commissie stelt nu de volgende wijzigingen voor op Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad van 7 maart 1994 :

1. Overeenkomstig het voorstel van de Commissie tot verlenging van Verordening (EG) nr. 70/97 van de Raad zijn de bestaande totale toewijzingen voor Bosnië-Herzegovina en Kroatië opgesplitst in twee afzonderlijke specifieke toewijzingen. Uitgaande van de handelspatronen en de daadwerkelijke benutting van kwantitatieve maxima gedurende de afgelopen drie jaar (1996-98) wordt voorgesteld 70 % van de gemeenschappelijke kwantitatieve maxima toe te wijzen aan Kroatië en 30 % aan Bosnië-Herzegovina. De bijlagen IIIB en VI van Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad zijn dienovereenkomstig gewijzigd. [1]

[1] Zie bijgaande tabellen voor uitvoerige berekeningen.

2. Tevens werden de kwantitatieve maxima verhoogd met dezelfde percentages (specifiek per land en per categorie) als die van Besluit 90/649/EEG van de Raad van 24 september 1990 inzake de sluiting van het complementair Protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië betreffende de handel in textielproducten. Dergelijke verhogingen maken deel uit van de mogelijke verbeteringen van de bestaande maatregelen waartoe de Raad Algemene Zaken van 13 september 1999 een oproep had gedaan. [2]

[2] Idem

3. De kwantitatieve maxima voor Categorie 6 (lange broeken, shorts) voor 1999 zijn verhoogd om rekening te houden met de uitstaande aanvragen voor invoervergunningen van Bosnië-Herzegovina en Kroatië, aangezien de contingenten voor die categorie zijn uitgeput.

1999/0278 (ACC)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere communautaire regeling

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie [3],

[3] PB C & van &, blz. &

Overwegende hetgeen volgt :

(1) Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad van 7 maart 1994 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere, communautaire regeling [4], laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1457/97 [5], inzonderheid de Bijlagen IIIB en VI, stelt de jaarlijkse kwantitatieve maxima vast voor bepaalde producten van oorsprong uit Bosnië-Herzegovina en Kroatië,

[4] PB L 67 van 10.3.1994, blz. 1

[5] PB L 199 van 26.7.1997, blz. 6

(2) Verordening (EG) nr. ../99 van de Raad van ...1999 betreffende de regeling Autonome invoer die van toepassing is op producten van oorsprong uit de voormalige Joegoslavische Republiek [6], stelt de opsplitsing vast van de bestaande totale toewijzingen in specifieke toewijzingen voor Bosnië-Herzegovina en Kroatië,

[6] PB L ... van ....1999, blz...

(3) Deze aanpak eveneens moet worden gevolgd voor textielproducten zodat de bestaande gemeenschappelijke kwantitatieve maxima worden gesplitst in specifieke kwantitatieve maxima voor Bosnië-Herzegovina (30%) en Kroatië (70%), overeenkomstig het handelspatroon en de daadwerkelijke benutting van de kwantitatieve maxima gedurende de laatste drie jaar (1996-1998 hetgeen betekent dat de Bijlagen 111B en VI bij Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad moeten worden gewijzigd,

(4) De Raad Algemene Zaken van 13 september 1999 verzocht de Commissie na te gaan op welke wijze de bestaande maatregelen konden worden verbeterd,

(5) Het is derhalve passend de contingenten voor Bosnië-Herzegovina en Kroatië te verhogen, uitgaande van het groeipercentage per categorie dat is opgenomen in een complementair Protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië betreffende de handel in textielproducten dat werd gesloten bij Besluit 90/649/EEG van de Raad van 24 september 1990 [7],

[7] PB L 352 van 15.12.1990, blz. 120

(6) De contingenten voor Categorie 6 voor 1999 voor Bosnië-Herzegovina en Kroatië moeten worden verhoogd om rekening te houden met bepaalde uitstaande invoeraanvragen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De Bijlagen IIIB en VI bij Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad worden vervangen door die welke zijn opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Teneinde rekening te houden met bepaalde aanvullende verzoeken voor vergunningen tot invoer die in 1999 werden ingediend wordt in Bijlage IIIB onder "de Republieken Bosnië-Herzegovina en Kroatië", onder Categorie 6 "Hoeveelheid" "1 415" vervangen door "1 465".

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 1 is van toepassing met ingang van 1 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al zijn onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter

BIJLAGE I

"BIJLAGE IIIB

JAARLIJKSE COMMUNAUTAIRE KWANTITATIEVE MAXIMA ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 1, VIERDE STREEPJE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

"BIJLAGE VI

PASSIEVE VEREDELINGSVERKEER

JAARLIJKSE COMMUNAUTAIRE KWANTITATIEVE MAXIMA ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4

>RUIMTE VOOR DE TABEL>