Home

Ontwerp Besluit van de Commissie inzake de sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Kazachstan betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten

Ontwerp Besluit van de Commissie inzake de sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Kazachstan betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten

Ontwerp Besluit van de Commissie inzake de sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Kazachstan betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten /* SEC/99/1730 def. */


Ontwerp BESLUIT VAN DE COMMISSIE inzake de sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Kazachstan betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op artikel 95, eerste alinea,

Na overleg in het Raadgevend Comité en met de eenparige instemming van de Raad,

(1) Overwegende dat de Commissie naar aanleiding van het besluit van de Raad van 7 oktober 1996 onderhandelingen heeft geopend met Kazachstan, die hebben geleid tot een Overeenkomst betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten die onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen;

(2) Overwegende dat voor het in het vrije verkeer brengen van bepaalde ijzer- en staalproducten in de Gemeenschap gedurende de jaren 2000 en 2001 bij de Overeenkomst kwantitatieve maxima worden ingesteld, in het kader van geleidelijke liberalisering alsmede de ontwikkeling in de Republiek Kazachstan van een mededingingsklimaat dat volledige afschaffing van kwantitatieve beperkingen rechtvaardigt,

BESLUIT:

Artikel 1

1. De Overeenkomst met de Republiek Kazachstan betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten wordt namens de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal goedgekeurd.

2. De tekst van de overeenkomst [1] is aan dit besluit gehecht.

[1] Zie bladzijde ... van dit Publicatieblad.

Artikel 2

De Voorzitter van de Commissie wordt gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn de in artikel 1 bedoelde overeenkomst te ondertekenen en daardoor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal te binden.

Gedaan te Brussel

Voor de Commissie

Lid van de Commissie

OVEREENKOMST

tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Regering van de Republiek Kazachstan betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten

DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL,

enerzijds, en

DE REGERING VAN DE REPUBLIEK KAZACHSTAN,

anderzijds,

Overwegende dat de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (hierna 'de Gemeenschap' genoemd) en de Regering van de Republiek Kazachstan (hierna 'Kazachstan' genoemd) de ordelijke en billijke ontwikkeling van de handel in ijzer- en staalproducten tussen de Gemeenschap en Kazachstan wensen te bevorderen;

Overwegende dat de op 23 januari 1995 ondertekende Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen op 1 juli 1999 in werking is getreden;

Overwegende dat de partijen van oordeel zijn dat een regeling dient te worden getroffen om de stabiliteit van de handel in dergelijke ijzer- en staalproducten te bevorderen;

Overwegende dat artikel 17, lid 1, van de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst in een daartoe strekkende overeenkomst voorziet; dat dat artikel bepaalt dat de handel in EGKS-producten wordt geregeld door de bepalingen van titel III van de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst, behoudens artikel 11 daarvan;

Overwegende dat artikel 43, lid 4, van de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst bepaald dat de partijen naar methoden zoeken om de toepassing van hun respectieve concurrentievoorschriften, voorzover de onderlinge handel erdoor wordt beïnvloed, te coördineren;

Overwegende dat in 1996 ten aanzien van de handel in bepaalde producten die onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen een overeenkomst tussen de partijen van kracht was, welke dient te worden vervangen door een nieuwe overeenkomst waarin de ontwikkelingen in de betrekkingen tussen de partijen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat deze overeenkomst het mogelijk moet maken de kwantitatieve beperkingen op de handel in bepaalde producten die onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen af te schaffen, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, in het bijzonder wanneer een passend mededingingsklimaat tot stand is gebracht voor de ijzer- en staalproducten die onder de overeenkomst vallen;

Overwegende dat deze overeenkomst moet worden aangevuld door samenwerking tussen de partijen met betrekking tot hun ijzer- en staalindustrie, onder meer inhoudende uitwisseling van relevante informatie in de EGKS-Contactgroep overeenkomstig artikel 17, lid 2, van de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst;

HEBBEN BESLOTEN deze overeenkomst te sluiten en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden aangewezen:

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, EN

DE REGERING VAN DE REPUBLIEK KAZACHSTAN,

DIE OVEREENSTEMMING HEBBEN BEREIKT OMTRENT DE VOLGENDE BEPALINGEN:

Artikel 1

1. De handel in de in bijlage I vermelde, onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallende ijzer- en staalproducten van oorsprong uit de partijen (hierna 'onder deze overeenkomst vallende producten' genoemd), geschiedt overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst.

2. De handel in onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallende, doch niet in bijlage I genoemde ijzer- en staalproducten wordt niet aan kwantitatieve beperkingen onderworpen, onverminderd de toepassing van de desbetreffende bepalingen in de tussen de partijen gesloten overeenkomsten betreffende de handel en aanverwante zaken, in het bijzonder de bepalingen welke betrekking hebben op antidumpingprocedures en vrijwaringsmaatregelen.

Artikel 2

1. Kazachstan stelt voor ieder kalenderjaar kwantitatieve beperkingen in op de uitvoer naar de Gemeenschap van de ijzer- en staalproducten vermeld in bijlage II, en legt deze beperkingen ten uitvoer. Deze uitvoer wordt onderworpen aan een systeem van dubbele controle als beschreven in protocol A.

2. De partijen bevestigen nogmaals hun vastbeslotenheid om tot volledige liberalisatie van de handel in de onder deze overeenkomst vallende ijzer- en staalproducten te komen, mits het in protocol B bedoelde mededingingsklimaat tot stand is gekomen.

3. Op verzoek van een der partijen plegen de partijen overleg om vast te stellen of het mededingingsklimaat voor de onder deze overeenkomst vallende producten zodanig is, dat kwantitatieve beperkingen niet langer nodig zijn. Om overleg op grond van lid 3 kan te allen tijde gedurende de looptijd van deze overeenkomst worden verzocht.

4. Onverminderd het bepaalde in lid 3, verrichten de partijen, aanvangende uiterlijk achttien maanden na de inwerkingtreding van deze overeenkomst, een evaluatie van de ontwikkeling van het mededingingsklimaat. In ieder geval komen de partijen uiterlijk zes maanden vóór de overeenkomst verloopt bijeen om de werking van de overeenkomst te evalueren en vast te stellen of het mededingingsklimaat voor de onder deze overeenkomst vallende producten zodanig is, dat kwantitatieve beperkingen niet langer nodig zijn.

5. In het kader van het overleg en de evaluatie waarin in de leden 3 en 4 wordt voorzien, letten de partijen in het bijzonder op de tenuitvoerlegging door Kazachstan van het bepaalde in protocol B betreffende mededinging, overheidssteun en milieubescherming ten aanzien van de onder deze overeenkomst vallende producten, de ontwikkeling van de betrekkingen tussen de partijen zoals daarin wordt voorzien in de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst, alsmede de ontwikkelingen in de economie van de partijen.

6. Onverminderd het bepaalde in lid 3 kan iedere partij te allen tijde om overleg verzoeken over:

- de hoogte van de kwantitatieve beperkingen in bijlage II, indien het klimaat ten aanzien van de producten die onder de overeenkomst vallen aanzienlijk is verslechterd of verbeterd;

- de mogelijkheid om ongebruikte hoeveelheden van niet volledig benutte productgroepen naar andere productgroepen over te boeken.

7. De werking van deze overeenkomst wordt in ieder geval geëvalueerd vóór Kazachstan toetreedt tot de Wereldhandelsorganisatie.

Artikel 3

1. Bij de invoer van onder deze overeenkomst vallende ijzer- en staalproducten om deze in het douanegebied van de Gemeenschap in het vrije verkeer te brengen, dienen overeenkomstig de bepalingen van protocol A een door de Kazachstaanse autoriteiten afgegeven uitvoervergunning en een bewijs van oorsprong te worden overgelegd.

2. De invoer van de onder deze overeenkomst vallende ijzer- en staalproducten in het douanegebied van de Gemeenschap is niet aan de in bijlage II vervatte kwantitatieve maxima onderworpen, indien wordt aangegeven dat deze producten bestemd zijn voor wederuitvoer uit de Gemeenschap in ongewijzigde staat of na be- of verwerking, overeenkomstig het in de Gemeenschap geldende stelsel van administratieve controle.

3. Overboeking van de hoeveelheden van in een bepaald kalenderjaar niet benutte kwantitatieve maxima naar de overeenkomstige kwantitatieve maxima voor het volgende kalenderjaar wordt toegestaan voor ten hoogste 7% van het desbetreffende kwantitatieve maximum voor het jaar waarin dit niet werd benut. Kazachstan geeft de Gemeenschap uiterlijk op 1 maart van het volgende jaar kennis van zijn voornemen om van deze bepaling gebruik te maken.

4. Het kwantitatieve maximum voor een bepaalde productgroep kan in de loop van een kalenderjaar éénmaal worden verlaagd, indien beide partijen daarmee instemmen. Aanpassingen van kwantitatieve maxima als gevolg van overboekingen gelden uitsluitend voor het lopende kalenderjaar. Bij aanvang van het volgende kalenderjaar gelden de kwantitatieve maxima zoals in bijlage II vermeld, behoudens het bepaalde in lid 3. Kazachstan de Gemeenschap uiterlijk op 30 juni kennis van zijn voornemen om van deze bepaling gebruik te maken.

Artikel 4

1. Teneinde het systeem van dubbele controle zo doeltreffend mogelijk en de mogelijkheden voor misbruik en ontduiking zo gering mogelijk te maken,

- verstrekken de autoriteiten van Kazachstan aan de autoriteiten van de Gemeenschap uiterlijk op de achtentwintigste dag van elke maand een overzicht van de in de voorafgaande maand afgegeven uitvoervergunningen;

- verstrekken de autoriteiten van de Gemeenschap aan de autoriteiten van Kazachstan uiterlijk op de achtentwintigste dag van elke maand een overzicht van de in de voorafgaande maand afgegeven invoervergunningen.

Indien uit deze overzichten een aanzienlijk verschil blijkt, eventuele tijdfactoren in aanmerking genomen, kan elke partij om overleg verzoeken, welk overleg onverwijld wordt geopend.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en met het doel de goede werking van deze overeenkomst te waarborgen, komen de partijen overeen alle noodzakelijke stappen te ondernemen om ontduiking, door overlading, routeverlegging, valse aangifte wat het land of de plaats van oorsprong betreft, vervalsing van documenten, valse aangifte wat hoeveelheden, omschrijving of indeling van goederen betreft, of op welke andere wijze ook, te voorkomen, te onderzoeken en daartegen alle noodzakelijke wettelijke en/of bestuursrechtelijke maatregelen te treffen. De partijen komen bijgevolg overeen de nodige wettelijke bepalingen en administratieve procedures vast te stellen om op doeltreffende wijze tegen een dergelijke ontduiking te kunnen optreden, onder meer door vaststelling van juridisch bindende sancties ten aanzien van de betrokken exporteurs en/of importeurs.

3. Is een partij op grond van beschikbare gegevens van oordeel dat de bepalingen van deze overeenkomst worden geschonden, dan kan deze partij de andere partij om overleg verzoeken, welk overleg onverwijld dient te worden geopend.

4. In afwachting van de resultaten van het in lid 3 bedoelde overleg draagt Kazachstan, indien de Gemeenschap daarom verzoekt en wanneer voldoende bewijs wordt overgelegd, ervoor zorg dat aanpassingen van de kwantitatieve maxima die uit dat overleg kunnen voortvloeien, worden verricht voor het kalenderjaar waarin het verzoek om het in lid 3 bedoelde overleg is gedaan, of voor het daaropvolgende jaar, indien het maximum voor dat kalenderjaar reeds is uitgeput.

5. Indien de partijen bij het in lid 3 bedoelde overleg geen wederzijds aanvaardbare oplossing kunnen vinden, heeft de Gemeenschap het recht, indien er voldoende bewijs is dat bij de invoer van onder deze overeenkomst vallende producten van oorsprong uit Kazachstan de bepalingen van deze overeenkomst zijn ontdoken, de desbetreffende hoeveelheden van de bij of krachtens de overeenkomst vastgestelde kwantitatieve maxima af te boeken.

6. Indien de partijen in het in lid 3 bedoelde overleg geen wederzijds aanvaardbare oplossing hebben kunnen vinden, heeft de Gemeenschap het recht, indien er voldoende bewijs is dat valse aangifte is gedaan wat de hoeveelheden, de omschrijving of de indeling betreft, om de invoer van de betrokken producten te weigeren.

7. De partijen komen overeen volledig samen te werken om alle uit ontduiking van deze overeenkomst voortvloeiende problemen te voorkomen en daarvoor een passende oplossing te vinden.

Artikel 5

1. De bij of krachtens deze overeenkomst vastgestelde kwantitatieve maxima voor de invoer van EGKS-ijzer- en -staalproducten in de Gemeenschap worden door de Gemeenschap niet in regionale quota uitgesplitst.

2. De partijen werken samen om plotselinge schadeveroorzakende wijzigingen in de traditionele handelsstromen naar de Gemeenschap te voorkomen. Indien zich een plotselinge schadeveroorzakende wijziging in de handelsstromen voordoet (wat ook regionale concentratie of het verloren gaan van traditionele aanvoerbronnen inhoudt), heeft de Gemeenschap het recht om overleg te verzoeken om een bevredigende oplossing voor het probleem te vinden. Dit overleg wordt onverwijld gevoerd.

3. Kazachstan streeft ernaar te bewerkstelligen dat de uitvoer naar de Gemeenschap van de aan kwantitatieve maxima onderworpen producten zo gelijkmatig mogelijk over het jaar wordt gespreid. Indien zich een plotselinge schadeveroorzakende toename van de invoer voordoet, heeft de Gemeenschap het recht om overleg te verzoeken om een bevredigende oplossing voor het probleem te vinden. Dit overleg wordt onverwijld gevoerd.

4. Naast de in lid 3 bedoelde verplichting en onverminderd het overleg voorzien in artikel 2, lid 5, kan elke partij, zodra door de Kazachstaanse autoriteiten voor 90% van de kwantitatieve maxima voor het betrokken kalenderjaar vergunningen zijn afgegeven, om overleg over de kwantitatieve beperkingen voor dat jaar verzoeken. Dit overleg wordt onverwijld gevoerd. In afwachting van de resultaten van dit overleg kunnen de Kazachstaanse autoriteiten de afgifte van uitvoervergunningen voor de onder deze overeenkomst vallende producten voortzetten, mits de in bijlage II bepaalde hoeveelheden niet worden overschreden.

Artikel 6

1. Indien een onder deze overeenkomst vallend product onder zodanige voorwaarden uit Kazachstan in de Gemeenschap wordt ingevoerd dat de communautaire producenten van soortgelijke producten aanmerkelijke schade lijden of dreigen te lijden, verstrekt de Gemeenschap Kazachstan alle relevante informatie met het oog op het vinden van een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. De partijen openen onverwijld overleg.

2. Indien het in lid 1 bedoelde overleg niet binnen 30 dagen nadat de Gemeenschap haar verzoek om overleg heeft ingediend tot overeenstemming leidt, kan de Gemeenschap haar recht benutten om vrijwaringsmaatregelen te nemen op grond van de bepalingen van de relevante overeenkomsten betreffende de handel en aanverwante zaken die tussen de partijen van kracht zijn.

3. Onverminderd de kwantitatieve maxima die in bijlage II zijn vermeld, vormt gebruikmaking van het recht op overleg overeenkomstig lid 1 geen beletsel voor het nemen van antidumpingmaatregelen overeenkomstig de bepalingen van de relevante overeenkomsten betreffende de handel en aanverwante zaken die tussen de partijen van kracht zijn.

Artikel 7

1. De onder deze overeenkomst vallende producten worden ingedeeld op basis van de tarief- en statistieknomenclatuur van de Gemeenschap, hierna "gecombineerde nomenclatuur" of, afgekort, "GN" genoemd, en van de wijzigingen daarop. Wijzigingen in de gecombineerde nomenclatuur (GN) met betrekking tot onder deze overeenkomst vallende producten, overeenkomstig de procedures die in de Gemeenschap van toepassing zijn, of besluiten in verband met de indeling van goederen, mogen geen verlaging van de kwantitatieve maxima in deze overeenkomst tot gevolg hebben.

2. De oorsprong van de onder deze overeenkomst vallende producten wordt vastgesteld overeenkomstig de in de Gemeenschap geldende regels. Wijzigingen in deze oorsprongsregels worden Kazachstan ter kennis gebracht, en mogen geen verlaging van de kwantitatieve maxima in deze overeenkomst tot gevolg hebben. De procedures voor de controle van de oorsprong van de bovenbedoelde producten zijn in protocol A omschreven.

Artikel 8

1. Onverminderd de periodieke uitwisseling van gegevens over uitvoer- en invoervergunningen overeenkomstig artikel 4, lid 1, komen de partijen overeen over de producten die aan de in bijlage II vervatte kwantitatieve maxima zijn onderworpen, met gepaste tussenpozen volledige statistische informatie uit te wisselen, rekening houdende met de kortste termijn waarbinnen de betrokken informatie wordt verwerkt. Deze informatie bestrijkt de overeenkomstig artikel 3 afgegeven uitvoer- en invoervergunningen en de invoer- en uitvoerstatistieken voor de betrokken producten.

2. In geval van significante verschillen in de uitgewisselde informatie kan elke partij om overleg verzoeken.

Artikel 9

1. Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande artikelen betreffende overleg waarin met betrekking tot bijzondere omstandigheden is voorzien, wordt op verzoek van een partij over uit de toepassing van deze overeenkomst voortvloeiende problemen overleg gevoerd. Dit overleg geschiedt in een geest van samenwerking en wordt geleid door de wens om voor de meningsverschillen van de partijen een compromis te vinden.

2. Waar in deze overeenkomst is bepaald dat het overleg onverwijld dient te worden gevoerd, wenden de partijen alle redelijke middelen aan om dat doel te bereiken.

3. Voor elk ander overleg gelden de volgende bepalingen:

- elk verzoek om overleg wordt bij de andere partij schriftelijk ingediend;

- indien nodig wordt het verzoek binnen een redelijke termijn gevolgd door een rapport waarin de redenen voor het overleg worden uiteengezet;

- met het overleg wordt binnen één maand na de datum van het verzoek aangevangen;

- het overleg dient binnen één maand nadat de besprekingen een aanvang hebben genomen tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te hebben geleid, tenzij deze termijn in onderling overleg tussen de partijen wordt verlengd.

4. De partijen kunnen overeenkomen specifiek aanvullend overleg te voeren.

Artikel 10

1. Deze overeenkomst treedt in werking op de dag waarop zij wordt ondertekend. Zij is van toepassing tot en met 31 december 2001, behoudens door de partijen na overleg op grond van artikel 2, lid 3, overeengekomen wijzigingen, en tenzij zij wordt opgezegd overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel, of beëindigd naar aanleiding van de evaluatie waarin is voorzien in artikel 2, lid 3, 4 en 7.

2. Elk van beide partijen kan te allen tijde wijzigingen in deze overeenkomst voorstellen, die op verzoek van een partij voorwerp van overleg vormen.

3. Elk van beide partijen kan de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes maanden. In dat geval verstrijkt de overeenkomst aan het einde van de opzeggingstermijn en worden de in bijlage II bij deze overeenkomst vastgestelde kwantitatieve maxima die in de Gemeenschap van toepassing zijn pro rata verlaagd tot op de datum waarop de opzegging ingaat, tenzij de partijen in onderling overleg anders besluiten.

4. De Gemeenschap behoudt zich te allen tijde het recht voor alle passende maatregelen te nemen, die onder meer kunnen inhouden dat, indien de partijen bij het in lid 1 bedoelde overleg geen wederzijds bevredigende oplossing kunnen vinden of indien deze overeenkomst door een van de partijen wordt opgezegd, ten aanzien van de uitvoer uit Oekraïne van de in bijlage I bij deze overeenkomst vermelde producten opnieuw een systeem van autonome contingenten wordt ingesteld.

5. De aan deze overeenkomst gehechte bijlagen en protocollen vormen daarvan een integrerend bestanddeel.

6. Ten aanzien van onder deze overeenkomsten vallende producten hebben de bepalingen van deze overeenkomst voorrang boven bepalingen met betrekking tot hetzelfde onderwerp die in andere bilaterale overeenkomsten tussen de partijen zijn vervat.

Artikel 11

Deze overeenkomst is opgesteld in twee exemplaren, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Kazachse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Gedaan te ...,

Voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voor de Regering van de Republiek Kazachstan

BIJLAGE I

KAZACHSTAN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

KWANTITATIEVE BEPERKINGEN

(ton)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Aantekening: de kwantitatieve beperkingen voor 2000-2001 worden geëvalueerd in het licht van de tenuitvoerlegging van protocol B, als uiteengezet in artikel 2 van de overeenkomst.

Proces-verbaal van overeenkomst

In het kader van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Kazachstan betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten, die op ... te ... werd ondertekend, komen de partijen het volgende overeen:

- Ten behoeve van de in artikel 4, lid 1, bedoelde uitwisseling van informatie betreffende uitvoer- en invoervergunningen verstrekken de partijen de desbetreffende gegevens zowel voor de betrokken lidstaten als voor de Gemeenschap in haar geheel;

- In afwachting van het bevredigende resultaat van het in artikel 5, lid 2, bedoelde overleg, verleent Kazachstan op verzoek van de Gemeenschap medewerking door geen uitvoervergunningen af te geven die de uit plotselinge schadeveroorzakende wijzigingen in de traditionele handelsstromen voortvloeiende problemen zouden verergeren;

- Kazachstan houdt rekening met het gevoelige karakter van kleine regionale markten in de Gemeenschap, zowel wat de traditionele bevoorradingsbehoefte van die markten als wat het vermijden van regionale concentraties betreft.

Voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voor de Regering van de Republiek Kazachstan

Verklaring 1

In het kader van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Kazachstan betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten die op ... te ... werd ondertekend, in het bijzonder artikel 2 daarvan in samenhang met artikel 7 van protocol B, komen de partijen overeen dat via het Tacis-programma technische bijstand zal worden verleend ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van protocol B.

In de eerste fase van deze technische bijstand, die bij de inwerkingtreding van de overeenkomst aanvangt, wordt beoordeeld in welke mate protocol B door Kazachstan reeds wordt toegepast en worden aanbevelingen gedaan voor verdere maatregelen die voor de voltooiing van het proces noodzakelijk zijn. Deze fase resulteert in een verslag en een actieplan, die door de partijen zullen worden beoordeeld en goedgekeurd. De partijen komen overeen dat, indien het verslag bevestigt dat het mededingingsklimaat in Kazachstan substantieel voldoet aan de voorwaarden van protocol B en Kazachstan zich ertoe verbindt de resterende maatregelen uit te voeren overeenkomstig het overeen te komen actieplan, zij onverwijld aanzienlijk hogere kwantitatieve maxima zullen toepassen.

In de tweede fase van de technische bijstand wordt aan de partijen steun verleend ten behoeve van de tenuitvoerlegging van het overeen te komen actieplan (aanpassing van de wetgeving van Kazachstan, advies voor het opzetten van institutionele structuren en opleidingen).

Beide partijen bevestigen hun voornemen om de handel in EGKS- ijzer en -staalproducten te liberaliseren zodra de in protocol B vervatte verbintenissen ten uitvoer zijn gelegd.

Verklaring 2

In het kader van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Kazachstan betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten, ondertekend op ... te ..., komen de partijen overeen dat zij ten aanzien van de andere partij op de uitvoer van afval of schroot van ferrometalen, vallende onder GN-code 7204, geen kwantitatieve beperkingen, douanerechten, heffingen of andere maatregelen met gelijke werking zullen toepassen.

Verklaring 3

In het kader van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Kazachstan betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten die op ... te ... werd ondertekend, in het bijzonder artikel 2 daarvan, komen de partijen overeen dat zij naar beste vermogen ernaar zullen streven om de overeenkomst op 1 januari 2000 in werking te doen treden.

Blijkt het niet mogelijk de overeenkomst op 1 januari 2000 in werking te doen treden, dan zullen de autonome communautaire contingenten worden verlengd tot de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst en zullen voor Kazachstan vanaf de datum van inwerkingtreding tot en met 31 december 2000 die hoeveelheden beschikbaar zijn welke zijn vermeld in bijlage II bij de overeenkomst, verminderd met de overeenkomstige hoeveelheden die reeds op de autonome communautaire contingenten zijn afgeboekt.

PROTOCOL A

TITEL I

INDELING

Artikel 1

1. De bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap verbinden zich ertoe Kazachstan in kennis te stellen van alle wijzigingen in de gecombineerde nomenclatuur (GN) met betrekking tot de onder deze overeenkomst vallende producten, vóór de datum waarop deze wijzigingen in de Gemeenschap van kracht worden.

2. De bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap verbinden zich ertoe de bevoegde autoriteiten van Kazachstan kennis te geven van alle besluiten in verband met de indeling van de onder deze overeenkomst vallende producten, uiterlijk een maand nadat deze zijn vastgesteld.

Deze kennisgeving omvat:

a) een omschrijving van de betrokken producten;

b) de desbetreffende GN-codes;

c) de redenen van het besluit.

3. Wanneer een indelingsbesluit leidt tot wijziging van de indeling van een onder de overeenkomst vallend product, wordt dit besluit niet eerder van kracht dan dertig dagen na de datum van de kennisgeving hiervan door de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap. Producten die vóór de datum van het van kracht worden van het besluit zijn verzonden, worden volgens de voorheen geldende indelingsregeling ingedeeld, op voorwaarde dat zij binnen zestig dagen na die datum ten invoer in de Gemeenschap worden aangegeven.

4. De partijen komen overeen dat indien een indelingsbesluit van de Gemeenschap waarbij de indeling van een onder de overeenkomst vallend product wordt gewijzigd, consequenties heeft voor een categorie waarop kwantitatieve maxima van toepassing zijn, zij overleg zullen plegen overeenkomstig de in artikel 9, lid 3, van de overeenkomst omschreven procedures, teneinde aan de uit artikel 7, lid 1, van de overeenkomst voortvloeiende verplichting te voldoen.

5. Indien de bevoegde autoriteiten van Kazachstan en die van de Gemeenschap op de plaats van binnenkomst in de Gemeenschap van mening verschillen over de indeling van onder de overeenkomst vallende producten, worden deze voorlopig ingedeeld op basis van de door de Gemeenschap verstrekte gegevens, totdat bij het overeenkomstig artikel 9 gevoerde overleg overeenstemming is bereikt over de definitieve indeling van de betrokken producten.

TITEL II

OORSPRONG

Artikel 2

1. Producten die overeenkomstig de geldende communautaire regelgeving van oorsprong uit Kazachstan zijn, die met toepassing van de bij deze overeenkomst vastgestelde regelingen naar de Gemeenschap worden uitgevoerd, dienen vergezeld te gaan van een certificaat van oorsprong uit Kazachstan dat aan het in de bijlage bij dit protocol opgenomen model beantwoordt.

2. Het certificaat van oorsprong wordt door de Kazachstaanse organisaties die hiertoe krachtens de Kazachstaanse wetgeving gemachtigd zijn, gecertificeerd als betrekking hebbend op producten die als van oorsprong uit Kazachstan kunnen worden beschouwd.

Artikel 3

Het certificaat van oorsprong wordt uitsluitend afgegeven op schriftelijk verzoek van de exporteur of, onder diens verantwoordelijkheid, van zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger. De Kazachstaanse organisaties die hiertoe volgens de Kazachstaanse wetgeving gemachtigd zijn, dragen ervoor zorg dat het certificaat van oorsprong correct is ingevuld. Zij kunnen te dien einde alle bewijsstukken opvragen of alle controles verrichten die zij dienstig achten.

Artikel 4

Geringe verschillen tussen de op het certificaat van oorsprong vermelde gegevens en die welke in de voor het vervullen van de invoerformaliteiten bij het douanekantoor overgelegde documenten voorkomen, zijn niet zonder meer grond om aan de juistheid van de in het certificaat vermelde gegevens te twijfelen.

TITEL III

SYSTEEM VAN DUBBELE CONTROLE VOOR AAN KWANTITATIEVE MAXIMA ONDERWORPEN PRODUCTEN

AFDELING I

Uitvoer

Artikel 5

1. De daartoe bevoegde Kazachstaanse overheidsinstanties geven een uitvoervergunning af voor alle uit Kazachstan verzonden ijzer- en staalproducten die onder de overeenkomst vallen, totdat de in bijlage II bij de overeenkomst vastgestelde kwantitatieve maxima zijn bereikt.

Artikel 6

1. De uitvoervergunning dient te beantwoorden aan het in de bijlage bij dit protocol opgenomen model en is geldig voor de uitvoer naar het gehele douanegebied van de Gemeenschap.

2. De uitvoervergunning vermeldt onder meer dat de hoeveelheid van het betrokken product is afgeboekt van het kwantitatieve maximum dat in bijlage II bij de overeenkomst voor het betrokken product is vastgesteld.

Artikel 7

De bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap worden van intrekking of wijziging van een reeds afgegeven uitvoervergunning onverwijld in kennis gesteld.

Artikel 8

1. De uitvoer wordt afgeboekt op de kwantitatieve maxima van het jaar waarin de goederen zijn verzonden, ook indien de uitvoervergunning na de verzending wordt afgegeven.

2. Voor de toepassing van lid 1 worden de goederen geacht te zijn verzonden op de datum waarop zij zijn geladen op het vervoermiddel waarmee zij zijn uitgevoerd.

Artikel 9

Uitvoervergunning dienen voor de toepassing van artikel 11 te worden overgelegd uiterlijk op 31 maart van het jaar volgende op het jaar waarin de goederen waarop de vergunning betrekking heeft zijn verzonden.

AFDELING II

Invoer

Artikel 10

Bij het in het vrije verkeer brengen in de Gemeenschap van aan kwantitatieve maxima onderworpen ijzer- en staalproducten dient een invoervergunning te worden overgelegd.

Artikel 11

1. De bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap geven de in artikel 8 bedoelde invoervergunning af binnen tien werkdagen nadat de importeur het origineel van de overeenkomstige uitvoervergunning heeft overgelegd. Een lijst van bevoegde autoriteiten is als bijlage aan dit protocol gehecht.

2. De invoervergunningen zijn vanaf de datum van afgifte vier maanden geldig voor invoer in het gehele douanegebied van de Gemeenschap.

3. De bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap annuleren een reeds afgegeven invoervergunning indien de overeenkomstige uitvoervergunning wordt ingetrokken. Zijn de goederen echter reeds in de Gemeenschap in het vrije verkeer gebracht wanneer de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap van de intrekking of van de annulering van de uitvoervergunning in kennis worden gesteld, dan worden de betrokken hoeveelheden op de voor dat product vastgestelde kwantitatieve maxima afgeboekt.

Article 12

Stellen de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap vast dat de totale hoeveelheid waarvoor de bevoegde autoriteiten in Kazachstan uitvoervergunningen hebben afgegeven de in bijlage II bij de overeenkomst vastgestelde maxima overschrijdt, dan schorten de autoriteiten van de Gemeenschap de afgifte van invoervergunningen op voor de producten waarvoor het betrokken kwantitatieve maximum geldt. De bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap stellen de autoriteiten van Kazachstan hiervan onverwijld in kennis, en het in artikel 9, lid 2, van de overeenkomst bedoelde overleg wordt onverwijld ingeleid.

TITEL IV

VORM EN WIJZE VAN OVERLEGGING VAN UITVOERVERGUNNINGEN EN VAN CERTIFICATEN VAN OORSPRONG; ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE DE UITVOER NAAR DE GEMEENSCHAP

Artikel 13

1. De uitvoervergunning en het certificaat van oorsprong mogen kopieën bevatten, wanneer deze duidelijk als zodanig zijn aangeduid. Zij worden in het Engels gesteld. Indien zij met de hand worden ingevuld, geschiedt dit met inkt en in blokletters.

De afmetingen van deze documenten bedragen 210 × 297 mm. Het te gebruiken papier is wit en houtvrij, zodanig gelijmd dat het goed te beschrijven is en weegt ten minste 25 g/m². Indien de documenten uit verscheidene exemplaren bestaan, heeft alleen het bovenste blad, dat het origineel is, een geguillocheerde onderdruk. Daarop dient duidelijk het woord 'original' en op de andere exemplaren het woord 'copy' te worden vermeld. Slechts het origineel wordt door de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap als geldig erkend voor de uitvoer naar de Gemeenschap overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst.

2. Elk document is ter identificatie van een al dan niet voorgedrukt gestandaardiseerd volgnummer voorzien.

Het volgnummer is als volgt samengesteld:

- twee letters die het land van uitvoer aangeven: KZ = Kazachstan;

- twee letters die de beoogde lidstaat van inklaring aangeven:

- BE = België

DK = Denemarken

DE = Duitsland

EL = Griekenland

ES = Spanje

FR = Frankrijk

IE = Ierland

IT = Italië

LU = Luxemburg

NL = Nederland

AT = Oostenrijk

PT = Portugal

FI = Finland

SE = Zweden

GB = Verenigd Koninkrijk

- een getal van één cijfer dat het betrokken jaar aangeeft en dat met het laatste cijfer van het betrokken jaar overeenkomt, bijvoorbeeld '0' voor 2000;

- een getal van twee cijfers uit de reeks van 01 tot en met 99 dat het kantoor van afgifte in het land van uitvoer aangeeft;

- een volgnummer van vijf cijfers uit de reeks van 00001 tot 99999 dat aan de beoogde lidstaat van inklaring wordt toegekend.

Artikel 14

De uitvoervergunning en het certificaat van oorsprong mogen worden afgegeven na de verzending van de producten waarop zij betrekking hebben. In dergelijke gevallen wordt op die documenten de vermelding 'issued retrospectively' aangebracht.

Artikel 15

1. In geval van diefstal, verlies of vernietiging van een uitvoervergunning of van een certificaat van oorsprong kan de exporteur bij de Kazachstaanse overheidsdiensten die voor de afgifte van vergunningen bevoegd zijn, respectievelijk bij de Kazachstaanse organisaties die bij de wet van Kazachstan gemachtigd zijn certificaten van oorsprong af te geven, een duplicaat aanvragen, dat wordt opgesteld aan de hand van de exportdocumenten waarover de exporteur beschikt. Op het aldus afgegeven duplicaat van dit certificaat of van die vergunning wordt de vermelding 'duplicate' aangebracht.

2. Het duplicaat draagt de datum van de originele uitvoervergunning, respectievelijk van het originele certificaat van oorsprong.

TITEL V

ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING

Artikel 16

De partijen werken nauw samen bij de tenuitvoerlegging van dit protocol. Te dien einde dragen de partijen ervoor zorg dat contacten en gedachtewisselingen, ook over technische aangelegenheden, kunnen plaatsvinden.

Artikel 17

Met het oog op de correcte toepassing van dit protocol verlenen de partijen elkaar bijstand bij de controle op de echtheid en de juistheid van de overeenkomstig dit protocol afgegeven uitvoervergunningen, certificaten van oorsprong en verklaringen.

Artikel 18

Kazachstan doet de Commissie van de Europese Gemeenschappen de namen en adressen toekomen van de bevoegde Kazachstaanse autoriteiten die gemachtigd zijn tot afgifte en controle van uitvoervergunningen en van certificaten van oorsprong, alsmede specimina van de stempels en handtekeningen die door deze autoriteiten worden gebruikt. Kazachstan de Commissie van elke wijziging van deze gegevens in kennis.

Artikel 19

1. De certificaten van oorsprong en de uitvoervergunningen worden achteraf gecontroleerd, door middel van steekproeven of wanneer de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap een redelijke grond hebben om te twijfelen aan de echtheid van het certificaat of de vergunning of aan de juistheid van de daarop vermelde gegevens inzake de werkelijke oorsprong van de betrokken producten.

2. In dergelijke gevallen zenden de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap het certificaat van oorsprong of de uitvoervergunning, of een kopie daarvan, aan de bevoegde autoriteiten van Kazachstan terug, onder opgave in voorkomend geval van de redenen ten aanzien van vorm of inhoud die een onderzoek rechtvaardigen. Indien de factuur is overgelegd, wordt deze, of een kopie daarvan, bij het certificaat of de vergunning, of bij een kopie daarvan, gevoegd. De autoriteiten verstrekken tevens alle verkregen inlichtingen die doen veronderstellen dat de gegevens op het bedoelde certificaat of op de bedoelde vergunning niet juist zijn.

3. Lid 1 is eveneens van toepassing op controles achteraf van de in artikel 2 van dit protocol bedoelde certificaten van oorsprong.

4. De resultaten van de controle achteraf die overeenkomstig de leden 1 en 2 wordt verricht, worden de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap uiterlijk binnen drie maanden medegedeeld. Uit deze mededeling moet blijken of het betwiste certificaat, de betwiste vergunning of de betwiste verklaring betrekking hebben op de daadwerkelijk uitgevoerde goederen en of deze goederen voor uitvoer in aanmerking komen in het kader van de bij deze overeenkomst vastgestelde regelingen. Op verzoek van de Gemeenschap worden bij deze mededeling tevens kopieën gevoegd van alle bescheiden die nodig zijn om de feiten, met name de werkelijke oorsprong van de goederen, te kunnen vaststellen.

Indien deze controles systematische onregelmatigheden bij het gebruik van de certificaten van oorsprong aan het licht brengen, kan de Gemeenschap de invoer van de betrokken producten aan de bepalingen van artikel 2, lid 1, van dit protocol onderwerpen.

5. Met het oog op de controle achteraf van de certificaten van oorsprong worden kopieën van deze certificaten en alle bijbehorende uitvoerdocumenten gedurende ten minste één jaar na het verstrijken van de overeenkomst door de bevoegde autoriteiten van Kazachstan bewaard.

6. De in dit artikel bedoelde steekproefsgewijze controle mag geen belemmering vormen voor de toelating tot het vrije verkeer van de betrokken producten.

Artikel 20

1. Wanneer de in artikel 19 bedoelde controles of de gegevens waarover de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap of van Kazachstan beschikken, erop wijzen of lijken te wijzen dat de bepalingen van deze overeenkomst worden ontdoken of overtreden, werken de partijen nauw en met passende spoed samen om dergelijke ontduikingen of overtredingen te voorkomen.

2. De bevoegde autoriteiten van Kazachstan voeren te dien einde, uit eigen beweging of op verzoek van de Gemeenschap, een passend onderzoek uit, of laten dit uitvoeren, naar de transacties die een inbreuk vormen op de bepalingen van dit protocol of die deze ontduiken of waarvan de Gemeenschap meent dat zulks het geval is. Kazachstan deelt de resultaten van dit onderzoek aan de Gemeenschap mede en stelt de Gemeenschap tevens in kennis van alle andere gegevens aan de hand waarvan de oorzaak van de ontduiking of van de inbreuk alsook de werkelijke oorsprong van de goederen kunnen worden vastgesteld.

3. In onderlinge overeenstemming tussen de partijen mogen bij het in lid 2 bedoelde onderzoek door de Gemeenschap aangewezen ambtenaren aanwezig zijn.

4. In het kader van de in lid 1 bedoelde samenwerking wisselen de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap en van Kazachstan alle gegevens uit die door elk van de partijen met het oog op het voorkomen van ontduiking of van inbreuk op de bepalingen van de overeenkomst dienstig worden geacht. Deze informatie kan betrekking hebben op de handel tussen Kazachstan en derde landen in de onder deze overeenkomst vallende producten, met name wanneer de Gemeenschap redenen heeft om aan te nemen dat deze voorafgaand aan de invoer ervan in de Gemeenschap over het grondgebied van Kazachstan zijn doorgevoerd. Indien de Gemeenschap daarom verzoekt, kan deze informatie ook kopieën omvatten van alle relevante bescheiden, voorzover beschikbaar.

5. Indien er voldoende bewijs is dat de bepalingen van dit protocol zijn ontdoken of dat daarop inbreuk is gepleegd, kunnen de bevoegde autoriteiten van Kazachstan en van de Gemeenschap overeenkomen maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om herhaling van de ontduiking of van de inbreuk te voorkomen.

UITVOERVERGUNNING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

UITVOERVERGUNNING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

UITVOERVERGUNNING (EGKS-producten)

1. Exporteur (naam, volledig adres, land).

2. Nummer.

3. Jaar.

4. Productgroep.

5. Geadresseerde (naam, volledig adres, land).

6. Land van oorsprong.

7. Land van bestemming.

8. Plaats en datum van verzending - Vervoermiddel.

9. Aanvullende gegevens.

10. Omschrijving van de goederen - Producent.

11. GN-code.

12. Hoeveelheid (1).

13. Fob-waarde (2).

14. VISUM VAN DE BEVOEGDE AUTORITEIT

Ondergetekende verklaart dat de bovenomschreven goederen zijn afgeboekt van het kwantitatieve maximum dat voor het in vak 3 vermelde jaar met betrekking tot de in vak 4 vermelde productgroep overeenkomstig de bepalingen betreffende de handel in EGKS-producten met de Europese Gemeenschap is vastgesteld.

15. Bevoegde autoriteit (naam, volledig adres, land).

Te ......................., op ..................................

(Handtekening) (Stempel)

(1) Nettogewicht in kg en hoeveelheid, indien deze niet het nettogewicht is, in de voorgeschreven eenheid.

(2) In de valuta van het verkoopcontract.

CERTIFICAAT VAN OORSPRONG

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

CERTIFICAAT VAN OORSPRONG

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

CERTIFICAAT VAN OORSPRONG (EGKS-producten)

1. Exporteur (naam, volledig adres, land).

2. Nummer.

3. Jaar.

4. Productgroep.

5. Geadresseerde (naam, volledig adres, land).

6. Land van oorsprong.

7. Land van bestemming.

8. Plaats en datum van verzending - Vervoermiddel.

9. Aanvullende gegevens.

10. Omschrijving van de goederen - Producent.

11. GN-code.

12. Hoeveelheid (1).

13. Fob-waarde (2).

14. VISUM VAN DE BEVOEGDE AUTORITEIT

Ondergetekende verklaart dat de bovenomschreven goederen van oorsprong zijn uit het in vak 6 vermelde land, overeenkomstig de in de Europese Gemeenschap van kracht zijnd bepalingen.

15. Bevoegde autoriteit (naam, volledig adres, land).

Te ..........................., op ..............................

(Handtekening) (Stempel)

(1) Nettogewicht in kg en hoeveelheid, indien deze niet het nettogewicht is, in de voorgeschreven eenheid.

(2) In de valuta van het verkoopcontract.

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des Affaires Economiques

Administration des Relations Economiques

Services Licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Fax: +32-2-230 83 22

//

FRANCE

Setice

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 Paris Cedex 09

Fax: +33-1-55 07 46 69

Ministerie van Economische Zaken

Bestuur van de Economische Betrekkingen

Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: +32-2-230 83 22 // IRELAND

Licensing Unit

Department of Enterprise, Trade and Employment

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Fax : +353-1-631 28 26

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen

Søndergade 25

DK-8600 Silkeborg

Fax : +45-87 20 40 77 //

ITALIA

Ministero del Commercio con l'Estero

Direzione gnerale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax : +39-6-59 93 22 35 / 59 93 26 36

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01

Postfach 5171

D-65762 Eschborn 1

Fax : +49-61 96 40 42 12 // LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Téléfax : +352-46 61 38

ÅËËÁÓ

Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò

ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ä.Ï.Ó

Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý

Åìðïñßïõ

Êïñíáñïõ 1

GR-105 63 ÁèÞíá

Fax : +301-3286029/3286059/3286039 // NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax : 31-50 526 06 98

ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax : +34-1-563 18 23/349 38 31 // ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

Aussenwirtschaftsadministration

Landstrasser Hauptstrasse 55-57

A-1030 Wien

Fax: 43-1-715 83 47

PORTUGAL

Ministério da Economia

Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais

Av. da República, 79

P-1000 Lisboa

Fax : 351-1-793 22 10 // SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-11386 Stockholm

Fax: 46-8-30 67 59

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: + 358 9 614 28 52 // UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House - West Precinct

Billingham, Cleveland

UK-TS23 2NF

Fax : 44-1642-533 557

PROTOCOL B

Concurrentie, overheidssteun en milieubescherming ten aanzien van de onder deze overeenkomst vallende producten

TITEL 1

Doelstellingen

Artikel 1

Het doel van dit protocol is:

- bevordering van de totstandbrenging van passende marktvoorwaarden voor de liberalisering van de handel in ijzer- en staalproducten, door middel van geleidelijke toepassing van gelijkwaardige regels ten aanzien van concurrentie, overheidssteun en milieubescherming;

- totstandbrenging van een kader voor het meten van de voortgang bij het elimineren van concurrentiebeperkingen door toedoen van ondernemingen of als gevolg van overheidsoptreden, voorzover deze van invloed zijn op de handel tussen de partijen in de onder de overeenkomst vallende ijzer- en staalproducten.

TITEL 2

CONCURRENTIE EN OVERHEIDSSTEUN

Artikel 2

Onverenigbaar met de goede werking van de overeenkomst, voorzover de handel tussen de Gemeenschap en Kazachstan daardoor ongunstig kan worden beïnvloed, zijn de volgende handelwijzen:

i) alle samenwerkings- of concentratieovereenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of vervalst;

ii) misbruik door een of meer ondernemingen van een machtspositie op het gehele grondgebied van de Gemeenschap of van Kazachstan of op een wezenlijk deel daarvan;

iii) overheidssteun in welke vorm dan ook, ongeacht of deze wordt verstrekt door federale, nationale, regionale of plaatselijke autoriteiten, behoudens ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling, van milieubescherming of van de sluiting van bedrijven, of ten behoeve van welbepaalde maatregelen voor sociale ondersteuning.

Onder overheidssteun valt onder meer de verwerving van aandelen, de verstrekking van kapitaal of soortgelijke financieringsmaatregelen, wanneer deze niet kunnen worden beschouwd als daadwerkelijke beschikbaarstelling van risicodragend kapitaal volgens de gebruikelijke investeringspraktijk in een markteconomie.

Artikel 3

1. Binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van de overeenkomst komen de partijen bij overeenkomst in de vorm van een briefwisseling de noodzakelijke regels overeen voor de tenuitvoerlegging van artikel 2 ten aanzien van de onder deze overeenkomst vallende producten.

2. De partijen komen overeen dat zij door de Gemeenschap en Kazachstan aanvaarde huidige of toekomstige internationale verbintenissen inzake overheidssteun aan de staalindustrie volledig in aanmerking zullen nemen.

3. Uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de overeenkomst passen de partijen gelijkwaardige regels toe ten aanzien van concurrentie, overheidssteun en milieubescherming, voorzover de handel tussen de Gemeenschap en Kazachstan hierdoor wordt beïnvloed.

Artikel 4

1. De partijen dragen zorg voor transparantie ten aanzien van de overheidssteun op hun grondgebied, onder meer door relevante informatie te verstrekken aan de Contactgroep Kolen en Staal die is opgericht bij artikel 17, lid 2, van de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst. Elk der partijen kan in de Contactgroep Kolen en Staal aangelegenheden ter sprake brengen die zij met deze overeenkomst onverenigbaar acht.

2. De partijen komen overeen bij de tenuitvoerlegging van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 nauw samen te werken en elkaar volledig op de hoogte te houden van alle voorgenomen wetswijzigingen, voordat deze in werking treden.

Artikel 5

1. De partijen erkennen dat Kazachstan, in afwijking van het bepaalde in artikel 2, onder iii), van dit protocol, gedurende een overgangsperiode die twee jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst afloopt, op incidentele basis overheidssteun mag verlenen ten behoeve van de herstructurering van afzonderlijke staalbedrijven, mits

- transparantie is verzekerd door middel van permanente volledige uitwisseling van informatie betreffende de tenuitvoerlegging van het herstructureringsprogramma; deze informatie omvat gegevens over het bedrag, de omvang en het doel van de steun, alsmede een gedetailleerd herstructureringsplan met alle relevante technische en economische gegevens over de herstructurering;

- het herstructureringsprogramma gericht is op rationalisatie en capaciteitsvermindering van de productie van ruwstaal en warmgewalste producten;

- de steun na de herstructurering de levensvatbaarheid van de begunstigde onderneming onder normale marktvoorwaarden ten gevolge heeft;

- de omvang van de steun in verhouding staat tot de doelstellingen ervan, en qua bedrag strikt beperkt blijft tot wat noodzakelijk is om de beoogde levensvatbaarheid te bewerkstelligen of te herstellen.

2. Kazachstan licht de Gemeenschap tijdig in over alle steun die het op grond van dit artikel voornemens is te verlenen, en verstrekt de Gemeenschap alle relevante informatie die vereist is om vast te stellen of de steun en het herstructureringsprogramma aan de bovengenoemde criteria voldoen.

TITEL 3

MILIEUBESCHERMING

Artikel 6

1. De partijen komen overeen samen te werken teneinde de aantasting van het milieu te bestrijden, met name door de wetgeving op eenzelfde niveau te brengen als in de Gemeenschap en door het voorzorgsbeginsel te hanteren.

2. De partijen komen overeen elkaar volledig op de hoogte te houden van belangrijke milieuproblemen in de staalsector op hun grondgebied, door de relevante informatie aan de Contactgroep Kolen en Staal te verstrekken.

3. De partijen verbinden zich tot naleving van de door hen geratificeerde relevante internationale milieuovereenkomsten welke mede betrekking hebben op de staalsector. De partijen verbinden zich ertoe deze overeenkomsten zo spoedig mogelijk te ratificeren en ten uitvoer te leggen. De bedoelde overeenkomsten zijn met name: het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, alsmede de protocollen daarbij; het Verdrag van 1991 inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband; het Verdrag van 1992 inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren; het Verdrag van 1992 inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen; en het Raamverdrag van 1992 inzake klimaatverandering.

TITEL 4

TECHNISCHE SAMENWERKING

Artikel 7

De Gemeenschap verstrekt, binnen de beperkingen van de middelen die haar ten dienste staan, aan Kazachstan technische bijstand ten behoeve van de tenuitvoerlegging van dit protocol, met name voor de ontwikkeling van regelgeving voor concurrentie en overheidssteun en de uitwerking van de noodzakelijke tenuitvoerleggingsmechanismen.

VERKLARING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL BETREFFENDE ARTIKEL 3 VAN PROTOCOL B

De Gemeenschap verklaart dat zij, tot de in artikel 3, lid 1, van Protocol B bedoelde regels inzake eerlijke concurrentie in werking zijn getreden, alle in artikel 2 bedoelde handelwijzen zal evalueren aan de hand van de criteria die voortvloeien uit de regels die vervat zijn in de artikelen 85, 86 en 92 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, de artikelen 65 en 66 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, alsmede de communautaire regelgeving inzake overheidssteun, met inbegrip van het afgeleide recht.