Home

Ontwerp besluit van het gemengd comite EG-Andorra betreffende de uitvoeringsbepalingen van het op 15 mei 1997 te Brussel ondertekende Protocol inzake veterinaire vraagstukken als aanvulling op de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Prinsdom Andorra - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

Ontwerp besluit van het gemengd comite EG-Andorra betreffende de uitvoeringsbepalingen van het op 15 mei 1997 te Brussel ondertekende Protocol inzake veterinaire vraagstukken als aanvulling op de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Prinsdom Andorra - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

Ontwerp besluit van het gemengd comite EG-Andorra betreffende de uitvoeringsbepalingen van het op 15 mei 1997 te Brussel ondertekende Protocol inzake veterinaire vraagstukken als aanvulling op de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Prinsdom Andorra - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap /* SEC/99/1364 def. */


Ontwerp BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITE EG-ANDORRA betreffende de uitvoeringsbepalingen van het op 15 mei 1997 te Brussel ondertekende Protocol inzake veterinaire vraagstukken als aanvulling op de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Prinsdom Andorra - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap - (door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. De veterinaire subgroep EG-Andorra, die op 16 december 1998 bijeenkwam, heeft het Gemengd Comité EG-Andorra aanbevolen zijn goedkeuring te hechten aan de lijst met communautaire bepalingen die bij voorrang vóór 1 juni 2000 door Andorra moeten worden toegepast.

2. Met het hierbijgevoegde ontwerp van het Gemengd Comité EG-Andorra betreffende de uitvoeringsbepalingen van het op 15 mei 1997 in Brussel ondertekende Protocol inzake veterinaire vraagstukken als aanvulling op de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Prinsdom Andorra is het mogelijk het traditionele handelsverkeer met levende dieren en dierlijke producten tussen Andorra en de Europese Gemeenschap te handhaven; bovendien worden daarin veterinaire voorschriften vastgesteld voor nieuwe handelsstromen die zouden kunnen ontstaan.

3. Het ontwerp-besluit van het Gemengd Comité is met name bedoeld om regels vast te stellen voor dieren (runderen, schapen, geiten en paarden) die aan tijdelijke grensoverschrijdende verplaatsingen onderworpen zijn. In het bijzonder vanuit Andorra worden deze dieren herhaaldelijk over de grens gebracht (begrazing, winterstalling). Er moet bepaald worden dat deze handel plaatsheeft met inachtneming van de veterinaire voorschriften van de Gemeenschap. De overname van het communautaire acquis doet geen afbreuk aan de toepassing van vrijwaringsmaatregelen, met name wat BSE betreft. Het ontwerp-besluit regelt verder het geval van de invoer van levende dieren en dierlijke producten uit andere derde landen, alsmede de financiering van veterinaire controles.

4. De Commissie beveelt de Raad aan om de tekst van het onderhavige besluit als standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité goed te keuren.

Ontwerp BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITE EG-ANDORRA betreffende de uitvoeringsbepalingen van het op 15 mei 1997 te Brussel ondertekende Protocol inzake veterinaire vraagstukken als aanvulling op de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Prinsdom Andorra

HET GEMENGD COMITE EG-ANDORRA,

Gelet op de op 28 juni 1990 te Luxemburg ondertekende overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Prinsdom Andorra [1], inzonderheid op artikel 17;

[1] PB L 374 van 31.12.1990, blz. 14.

Gelet op het op 15 mei 1997 te Brussel ondertekende Protocol inzake veterinaire vraagstukken als aanvulling op de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Prinsdom Andorra [2];

[2] PB L 148 van 6.6.1997, blz. 16.

Vanuit de wens de handhaving van het traditionele handelsverkeer met levende dieren en dierlijke producten tussen Andorra en de Europese Gemeenschap mogelijk te maken en de ontwikkeling van nieuwe handelsstromen te vergemakkelijken;

Overwegende dat in dat verband vastgelegd moet worden dat deze handel plaatsheeft met inachtneming van de veterinaire voorschriften van de Gemeenschap;

Overwegende dat de veterinaire subgroep, die op 16 december 1998 bijeenkwam, de aanbeveling heeft geformuleerd om de lijst met communautaire bepalingen goed te keuren die bij voorrang vóór 1 juni 2000 door Andorra moeten worden toegepast;

Overwegende dat de overname van het communautaire acquis geen afbreuk doet aan de toepassing van beschermingsmaatregelen, met name wat BSE betreft,

BESLUIT :

Artikel 1

1. Zonder afbreuk te doen aan de in dit besluit vastgestelde bijzondere voorschriften, laat Andorra dieren en dierlijke producten van oorsprong uit de Gemeenschap toe op de in de regels betreffende intracommunautair handelsverkeer vastgestelde voorwaarden.

2. Andorra verplicht zich ertoe voor de invoer van levende dieren en dierlijke producten uit derde landen de voor deze invoer geldende regels van de Gemeenschap toe te passen.

Artikel 2

Levende dieren en producten die onder Richtlijn 90/425/EEG [3] vallen

[3] Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt; PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

1. Controles

Voor de handel tussen Andorra en de lidstaten in levende dieren en producten die onder Richtlijn 90/425/EEG vallen moeten de door deze richtlijn genoemde controleregels gelden met uitzondering van artikel 10 (beschermingsmaatregelen).

De controle op de invoer uit derde landen wordt in artikel 3, lid 2, geregeld.

2. Identificatie

De Andorrese autoriteiten nemen voor de identificatie van runderen Verordening (EG) nr. 820/97 [4] en de bijbehorende uitvoeringsbepalingen over.

[4] Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad van 21 april 1997 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten, PB L 117 van 7.5.1997, blz. 1.

3. Andorra is in het ANIMO-systeem opgenomen. De modaliteiten van deze opname worden door de Commissie en de Andorrese autoriteiten afgesproken.

4. Retributies

De Andorrese autoriteiten nemen de beginselen over van hoofdstuk I van bijlage C van Richtlijn 85/73/EEG [5].

[5] Richtlijn 85/73/EEG van de Raad van 29 januari 1985 inzake de financiering van de keuringen en sanitaire controles van vers vlees en van vlees van pluimvee, PB L 32 van 5.2.1985, blz. 14.

Artikel 3

Dierlijke producten

1. Handelscontrole

Voor het handelsverkeer tussen Andorra en de lidstaten gelden de in Richtlijn 89/662/EEG [6] en haar uitvoeringsbepalingen vastgelegde voorschriften en beginselen, met inbegrip van de in geval van uitwijzing geldende regeling, met uitzondering van artikel 9 (beschermingsmaatregelen).

[6] Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt, PB L 151 van 15.6.1990, blz. 40.

2. Controle op de uit derde landen geïmporteerde en voor Andorra bestemde producten

De controles op uit derde landen geïmporteerde en voor Andorra bestemde producten worden in de grensinspectieposten door de veterinaire diensten van de lidstaten uitgevoerd uit naam en voor rekening van de Andorrese autoriteiten bij alle invoer van dieren of dierlijke producten met bestemming Andorra waarbij het grensoverschrijdingsdocument wordt afgegeven voor de dierlijke producten van «bijlage B» van Beschikking 93/13/EEG [7] en voor levende dieren. De veterinaire controle dient plaats te hebben vóór de verrichtingen inzake douanevervoer. Voor deze sanitaire controle van dieren en dierlijke producten moeten de retributies worden bepaald zoals vastgelegd in hoofdstuk II van bijlage A, hoofdstuk II van bijlage C en bijlage I, hoofdstuk III, deel 2, visserijproducten van Richtlijn 85/73/EEG in de desbetreffende gevallen zou het ANIMO-systeem worden gebruikt.

[7] Beschikking van de Commissie van 22 december 1992 tot vaststelling van de procedures voor de veterinaire controles in de inspectieposten aan de grens van de Gemeenschap bij het binnenbrengen van producten uit derde landen, PB L 9 van 15.1.1993, blz. 33.

Artikel 4

Wederzijdse bijstand

Andorra neemt Richtlijn 89/608/EEG [8] over.

[8] Richtlijn 89/608/EEG van de Raad van 21 november 1989 betreffende wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie, met het oog op de juiste toepassing van de veterinaire en zoötechnische wetgeving, PB L 351 van 2.12.1989, blz. 34.

Artikel 5

Melding van dierziekten

Andorra neemt Richtlijn 82/894/EEG [9] over. De modaliteiten voor de deelname van Andorra aan het ADNS-systeem (animal desease notification system) worden door de Commissie en de Andorrese autoriteiten nader uitgewerkt.

[9] Richtlijn 82/894/EEG van de Raad van 21 december 1982 inzake de melding van dierziekten in de Gemeenschap, PB L 378 van 31.12.1982, blz. 58.

Artikel 6

Bestrijdingsmaatregelen

1. De Andorrese autoriteiten verbinden zich ertoe om, totdat het communautaire acquis volledig in het interne Andorrese recht is overgenomen, de in de communautaire rechtsvoorschriften vastgestelde bestrijdingsmaatregelen ten uitvoer te leggen.

2. De Andorrese autoriteiten verplichten zich ertoe overleg te plegen met de bevoegde Spaanse en Franse autoriteiten met het oog op de opstelling van noodplannen en de tenuitvoerlegging daarvan bij het uitbreken van dierziektes.

Artikel 7

De handel in bepaalde dieren

1. Het handelsverkeer in runderen en varkens tussen Andorra en de lidstaten vindt plaats overeenkomstig Richtlijn 64/432/EEG [10].

[10] Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautair handelsverkeer in runderen en varkens, PB L 120 van 13.5.1975, blz. 13.

2. De handel in schapen en geiten wordt door Richtlijn 91/68/EEG [11] geregeld.

[11] Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten, PB L 282 van 17.11.1993, blz. 12.

3. De handel in paardachtigen vindt plaats op basis van de Richtlijnen 90/426/EEG [12] en 90/427/EEG [13].

[12] Richtlijn 90/426/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen, PB L 296 van 27.10.1990, blz. 66.

[13] Richtlijn 90/427/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van zoötechnische en genealogische voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in paardachtigen, PB L 224 van 18.8.1990, blz. 55.

4. Andorra neemt Richtlijn 92/102/EEG [14] over voor de identificatie van varkens, schapen en geiten.

[14] Richtlijn 92/102/EEG van de Raad van 27 november 1992 met betrekking tot de identificatie en de registratie van dieren, PB L 355 van 5.12.1992, blz. 32.

Artikel 8

De handel in bepaalde dierlijke producten

1. Andorra neemt de Richtlijnen 64/433/EEG [15], 72/461/EEG [16], 77/99/EEG [17] en 80/215/EEG [18] over.

[15] Richtlijn 64/433/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees, PB L 257 van 28.9.1985, blz. 55.

[16] Richtlijn 72/461/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees, PB L 302 van 31.12.1972, blz. 24.

[17] Richtlijn 77/99/EEG van de Raad van 21 december 1976 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vleesproducten, PB L 76 van 24.3.1977, blz. 26.

[18] Richtlijn 80/215/EEG van de Raad van 22 januari 1980 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vleesproducten, PB L 47 van 21.2.1980, blz. 4.

2. Voor darmen, beenderen, bloed en andere producten neemt Andorra de bepalingen over van de hoofdstukken 2, 5 en 7 van bijlage 1 van Richtlijn 92/118/EEG [19].

[19] Richtlijn 92/118/EEG van de Raad van 17 december 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van producten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk 1, van Richtlijn 89/662/EEG en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG, PB L 62 van 15.3.1993, blz. 49.

3. Andorra zendt de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de Commissie de lijsten met toegelaten inrichtingen toe.

4. De inrichtingen worden onderworpen aan de communautaire inspecties die voor de communautaire inrichtingen zijn vastgesteld.

5. Zo nodig worden de bijzonderheden met betrekking tot de stempel in het kader van de technische aanpassingen meegedeeld.

6. Andorra neemt behalve de tekst van Richtlijn 85/73/EEG, de in hoofdstuk I van bijlage A ervan vastgestelde retributies over.

Artikel 9

Hormonen en residuen

Andorra neemt de Richtlijnen 96/22 [20] en 96/23 [21] over met dien verstande dat :

[20] Richtlijn 96/22/EG van de Raad van 29 april 1996 betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van ß-agonisten en tot intrekking van de Richtlijnen 81/602/EEG, 88/146/EEG en 88/299/EEG, PB L 125 van 23.05.1996, blz. 3.

[21] Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan en tot intrekking van de Richtlijnen 85/358/EEG en 86/469/EEG en de beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG, PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10.

a) Andorra eerst zijn plan voor goedkeuring aan de veterinaire subgroep voorlegt,

b) de latere bijwerkingen door de Commissie worden goedgekeurd na informatieverstrekking aan de lidstaten in het kader van het Permanent Veterinair Comité.

Artikel 10

Voorschriften voor dieren (runderen, schapen, geiten en paardachtigen) die tijdelijk over de grens worden gebracht

1. De officiële dierenarts van het land van verzending :

a) brengt de officiële dierenarts van het land van bestemming 48 uur van tevoren op de hoogte van de zending van de dieren,

b) onderzoekt de dieren binnen 48 uur voor hun vertrek; deze dieren moeten naar behoren worden geïdentificeerd,

c) geeft een certificaat af volgens het voorbeeld dat door de veterinaire subgroep moet worden opgesteld. De thans geldende documenten blijven van kracht totdat dit certificaat is ingevoerd.

2. De officiële dierenarts van het land van bestemming controleert de dieren bij hun binnenkomst in het land van bestemming om hun conformiteit met de voorgeschreven normen te onderzoeken.

3. Tijdens de duur van de overbrenging moeten de dieren onder douanecontrole blijven.

4. De houder van de dieren verklaart schriftelijk:

a) ermee akkoord te gaan om zich op dezelfde wijze als alle houders van oorsprong uit de Gemeenschap of Andorra te houden aan alle maatregelen die op grond van de vastgestelde bepalingen zijn genomen en aan alle lokaal vastgestelde maatregelen,

b) de kosten te betalen van de controles die uit de toepassing van de onderhavige tekst voortvloeien,

c) volledige medewerking te verlenen voor de uitvoering van de douane- of veterinaire controles die door de officiële autoriteiten van het land van vervoer of het land van bestemming geëist worden.

5. In geval van optreden van ziektes, worden de passende maatregelen in onderling overleg door de bevoegde veterinaire autoriteiten genomen.

6. De kwestie van de eventuele kosten wordt door de bevoegde veterinaire autoriteiten onderzocht en zo nodig wordt de veterinaire subgroep ingeschakeld.

Artikel 11

Andorra past voor 1 juni 2000 de in de bijlage bij dit besluit opgenomen communautaire bepalingen toe.

Artikel 12

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die van zijn aanneming door het Gemengd Comité.

Gedaan te Brussel,

Voor het Gemengd Comité

BIJLAGE

De verwijzing naar de basistekst behelst mede alle wijzigingen ervan alsmede de uitvoeringsbepalingen.

1. Richtlijn 90/425/EEG (met uitzondering van artikel 10; veterinare controles)

2. Verordening (EG) nr. 820/97 (alleen identificatie van runderen)

3. Richtlijn 85/73/EEG (voor de desbetreffende gebieden; retributies)

4. Richtlijn 89/662/EEG (met uitzondering van artikel 9; veterinaire controles)

5. Richtlijn 89/608/EEG (wederzijdse bijstand)

6. Richtlijn 82/894/EEG (melding van dierziekten - ADNS)

7. Richtlijn 64/432/EEG (runderen en varkens)

8. Richtlijn 91/68/EEG (schapen en geiten)

9. Richtlijnen 90/426/EEG en 90/427/EEG (paardachtigen)

10. Richtlijn 92/102/EEG (identificatie van varkens, schapen en geiten)

11. Richtlijnen 64/433/EEG en 72/461/EEG (vlees)

12. Richtlijnen 77/99/EEG en 80/215/EEG (vleesproducten)

13. Richtlijn 92/118/EEG (bijlage 1, hoofdstukken 2, 5 en 7, diverse producten)

14. Richtlijnen 96/22/EG en 96/23/EG (residuen)